4MIDA100 Identitet og danning for musikere

Alle versjoner:
4MIDA100 (2019—2020)
4MIDA100 (2018—2019)
4MIDA100 (2017—2018)

Emnekode: 4MIDA100

Emnenavn: Identitet og danning for musikere

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i utøvende rytmisk musikk.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk enne i bachelor i utøvende rytmisk musikk.

Innledning

Identitet og danning for musikere (IDAM) skal bidra til studentenes vekst som reflekterende beviste praktikere. Dette IDAM-emnet vil ha fokus på studentens refleksjon over egen identitet og ståsted i verdispørsmål, spesielt med tanke på å bli utøvende musiker. Det vil også gjøre i studentene i stand til å reflektere over karrierevalg og strategier for bygge sin egen merkevare som musikere.

Identitet og danningsemnene (IDA/IDAM) vil også være med å utruste studentene som fremtidige ledere.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • kan gjøre rede for begrepene danning og identitet
 • har bred kunnskap om hvilke svar som gjennom historien har blitt gitt på hva det innebærer å være et handlende, velgende og ansvarlig menneske
 • kjenner til hvordan etiske problemstillinger til ulike tider har vært behandlet og har forståelse for vår egen tid og vårt eget liv
 • kan orientere seg i filosofihistorien og vet hvordan finne fordypningslitteratur 
 • kjenner til sentrale momenter fra selvledelseslitteraturen

            

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende kunnskap om etikk og menneskesyn i refleksjon rundt eget verdisyn
 • kan reflektere over egne holdninger, valg og handlinger og forstå hvilke konsekvenser dette har for en selv og andre
 • kan legge fram fagstoff for medstudenter slik at det kan danne grunnlag for dialog og refleksjon 
 • kan anvende prinsipper fra selvledelse til å ta gode valg for å bygge sin musikerkarriere
 • kan reflekter over egne behov, mål og ønsker som musiker og prioritere og ta valg basert på dette

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i utfordringer knyttet til det å arbeide sammen med kolleger med forskjellige verdisyn
 • kan lede en dialog i gruppe hvor alle skal delta
 • kan utrykke og reflektere over egne holdninger og verdisyn både skriftlig og muntlig overfor medstudenter
 • har bevisst selvrefleksjon over sin egen karriere

Innhold

 • Danningens historie og danning som begrep
 • Filosofihistorie
 • Etikk
 • Menneskesyn
 • Det tolkende menneske identitet som musiker
 • Selvledelse

Arbeids- og undervisningsformer

Primært er det lagt opp til en innledningsforelesning med påfølgende refleksjonsgrupper.

Arbeidsomfang

250-300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

1. semester:

 • 5 logger
 • Ledelse av en dialoggruppe

2. semester:

 • 5 logger
 • Individuell presentasjon i dialoggruppe
 • Gruppepresentasjon
 • Deltakelse på seminar

Frammøtekrav: Minimum 80% fremmøte på undervisningen pr.semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

To dagers hjemmeeksamen på 3000 ord (pluss/minus 10 prosent)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk for engelskspråklige studenter.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Karp, T. (2016). Til meg selv: Det er ikke det jeg sier til andre, men hva jeg sier til meg selv: Om selvledelse. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

 

Vetlesen, A. J. (2014). Hva er etikk? Oslo: Universitetsforlaget (152 sider)