LAT101 Innføring i latin

Alle versjoner:
LAT101 (2019—2020)
LAT101 (2018—2019)
LAT101 (2017—2018)

Emnekode: LAT101

Emnenavn: Innføring i latin

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

God kjennskap til (nytestamentlig) gresk eller andre europeiske fremmedspråk (tysk, fransk, engelsk) er en fordel.

Relevans i studieprogrammet

Valgemne i bachelor i teologi.

Innledning

Emnet gir en innføring i latinsk språk gjennom arbeid med sentrale kirkehistoriske tekster.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

 • kjennskap til grunnleggende trekk ved latinsk fonologi (skriftsystem og uttale), morfologi (formlære) og syntaks
 • et grunnleggende latinsk ordforråd (glosekunnskap) knyttet til pensum
 • kunnskap om den kulturelle kontekst for bruken av latin

Ferdigheter

Studenten kan

 • lese og oversette et utvalg latinske tekster
 • gjøre rede for grunnleggende trekk i latinens grammatiske system
 • benytte seg av relevante leksika og ordbøker
 • innplassere tekstens budskap i en større kulturell sammenheng

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om sentrale, språklig formidlede religiøse begrep i den kulturelle utviklingen av vestlig kristendom
 • kan anvende sin kjennskap til latinsk språk og kirkelig litteratur som grunnlag for videre studier i teologi, samt fag som idehistorie, filosofi og kulturstudier

Innhold

Latin er det sentrale språket for kirkelig litteratur i den europeiske middelalder, med røtter tilbake til antikken og virkningshistorie frem til i dag. Emnet gir en innføring i latinsk språk med tanke på å få bedre innsikt i sentrale kirkehistoriske tekster: et utvalg av bibeltekster, trosbekjennelser og andre kirkehistoriske dokumenter.

Arbeids- og undervisningsformer

Fellesforelesninger med aktiv studentdeltagelse og leseseminarer over pensumtekstene. Studentene må regne med å legge ned en betydelig innsats i selvstudium.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg for eksamen:

 • To individuelle hjemmeoppgaver med ca. to ukers frist (fra utlevering av hver oppgave) underveis i semesteret.
 • Én skriftlig forprøve med en times varighet.

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet oppgave.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

To timers skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler

Skriftlig skoleeksamen: Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Med forbehold om endringer

Roggen, V. (1996 el. senere). Omnibus 1. Arbeidsbok. Oslo: Aschehoug. Med vekt på de 15 første leksjonene.

Roggen, V. (1996 el. senere). Omnibus 1. Tekstbok. Oslo: Aschehoug. Med vekt på de første 15 leksjonene.

Eitrem, S. (3.utg., 1996 el. senere v. B. Trosterud og E. Kraggerud). Latinsk grammatikk. Oslo: Aschehoug.

En ordbok, f.eks. Latinsk ordbok. Oslo: Cappelen.

Et utvalg latinske tekster:

* Fra NT (Vulgata): Johannes 1,1-18; Matt 6,9-13; Rom 1,1-7.16f; 3,21-31

* Apostolicum

* Nicenum

* Athanasium

* Confessio Augustana art. I-VII  

* Tekstene vil bli gjort tilgjengelig for studentene, bl.a. basert på Molland, E. (1963): Latinske lesestykker for teologer. Bd. 1-3. Oslo: Universitetsforlaget.