P320 Læring og organisering av pedagogisk virksomhet i pedagogisk psykologisk og pedagogisk sosiologisk perspektiv

Alle versjoner:
P320 (2024—2025)
P320 (2023—2024)
P320 (2022—2023)
P320 (2021—2022)
P320 (2020—2021)
P320 (2019—2020)
P320 (2018—2019)

Emnekode: P320

Emnenavn: Læring og organisering av pedagogisk virksomhet i pedagogisk psykologisk og pedagogisk sosiologisk perspektiv

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak på mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i mastergrad i pedagogikk variant A: Pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål

Innledning

P320 «Læring og organisering av pedagogisk virksomhet i pedagogisk psykologisk og pedagogisk sosiologisk perspektiv» må sees i sammenheng med P321 «Læring og organisering av pedagogisk virksomhet i læreplanteoretisk perspektiv», og sammen danner disse emnene et faglig tyngdepunkt for studenter som velger mastergradsvarianten «Pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål».

Formålet for studiet omfatter den personlige tilegnelsen av kunnskaper og moralske holdninger som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Læringsutbytte, i mer konkret forstand, er ment å beskrive det studentene forventes å ha tilegnet seg av kunnskaper ferdigheter og generell kompetanse ved slutten av studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har avansert kunnskap om den pedagogiske sosiologiens og den pedagogiske psykologiens plass og begrensning i forsøket på å utforme en teoretisk plattform for undervisning og læring - med spesiell vekt på

 • grunnlagsspørsmål i pedagogisk sosiologi og pedagogisk psykologi aktualisert i tema fra pedagogisk filosofi, vitenskapsteori og forskningsmetode
 • pedagogisk - psykologiske perspektiver knyttet til lærings- og motivasjonsforskning
 • pedagogisk - sosiologiske perspektiver i forskning om kunnskap og pedagogisk innhold, sosial reproduksjon og betydningen av etnisitet, kjønn, sosial og kulturell tilhørighet
 • forskning om pedagogisk arbeid med verdier og holdninger

 

Ferdigheter

Studenten har inngående ferdigheter i å kunne tolke, analysere, drøfte og vurdere virksomhet i pedagogiske institusjoner spesielt med utgangspunkt i

 • grunnlagsspørsmål i pedagogisk sosiologi og pedagogisk psykologi i lys av tema fra pedagogisk filosofi, vitenskapsteori og forskningsmetode
 • pedagogisk - psykologiske perspektiver knyttet til lærings- og motivasjonsforskning
 • pedagogisk - sosiologiske perspektiver i forskning om kunnskap og pedagogisk innhold, sosial reproduksjon og betydningen av etnisitet, kjønn, sosial og kulturell tilhørighet
 • forskning om pedagogisk arbeid med verdier og holdninger

 

Generell kompetanse

Studenten kan legge fram forslag til begrunnet helhetlig tenkning for kritikk og forbedring av pedagogisk virksomhet med utgangspunkt i

 • P320 «Læring og organisering av pedagogisk virksomhet i pedagogisk psykologisk og pedagogisk sosiologisk perspektiv» relatert til tema fra pedagogisk filosofi, vitenskapsteori og forskningsmetode
 • pedagogisk - psykologiske perspektiver innenfor lærings- og motivasjonsforskning
 • pedagogisk - sosiologiske perspektiver i forskning om kunnskap og pedagogisk innhold, sosial reproduksjon og betydningen av etnisitet, kjønn, sosial og kulturell tilhørighet
 • forskning om pedagogisk arbeid med verdier og holdninger

Innhold

 • Læring og motivasjon i individ- og kontekstperspektiv knyttet til pedagogisk arbeid
 • Pedagogisk - sosiologiske teorier og tilnærminger i studiet av pedagogiske institusjoner med vekt på sosial lagdeling og kulturforskjeller – herunder også kjønnsforskjeller.
 • Forskning om pedagogisk arbeid med verdier og holdninger

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning blir gitt gjennom forelesninger med samtaler og diskusjoner i grupper og plenum, og i seminarer. Undervisningen vil kunne veksle mellom ukentlig undervisning, perioder for selvstudium, kollokvier og seminarer der studentene presenterer tema fra pensum. En vil stimulere til arbeid i kollokviegrupper. Før undervisningsstart vil det bli utarbeidet en oversikt over hvilke deler av pensum som blir drøftet spesielt i undervisningen, og hvilke deler studentene må arbeide med uten eller med mindre støtte i den organiserte undervisningen.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før framstilling til eksamen:

 • 1 presentasjon av utvalgt pensuminnhold for medstudenter.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

6 timer skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på P321 «Læreplanteoretiske perspektiv på læring og organisering av pedagogisk virksomhet», eller tas i samme semester som dette emnet.

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

15 studiepoeng mot P301 Læring og organisering av pedagogisk virksomhet

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Med forbehold om endringer.

1053 sider *Brossard Børhaug, F. & Harnes, H. (2018). Verdirefleksjon i pedagogisk arbeid mot frykt i et samfunn preget av kulturelt og religiøst mangfold. I Espen Schjetne og Thor-André Skrefsrud (red.), Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag (s. 158-173). Oslo: Gyldendal. 25 s. Bruner, J. (1999). Mening i handling. Århus: Forlaget Klim. (Engelsk utgave 1990: Acts of meaning). (110 s.). Dale, E.L., Gilje, N., og Lillejord, S. (2011). Gjennomføring av utdanningsreformer i kunnskapssamfunnet. Oslo: Cappelen Damm. Kap.1-4  (104 s). *Dysthe, O. (2001). Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring. I: O. Dysthe (red.), Dialog, samspel og læring. (s. 33-72). Oslo: Abstrakt forlag. (40s.). Foros, P. B., og Vetlesen, A. J. (2012). Angsten for oppdragelsen. Et samfunnsetisk perspektiv på oppdragelse. Oslo: Universitetsforlaget; s. 149-247. (99 s.). Gewirtz, S. og Cribb, A. (2009). Understanding Education. A Sociological Perspective. Cambridge: Polity Press. (208 s.) Halvorsen, E. M. (2005). Verdier og skole. Om verdiformidling og verdikonstruksjon i grunnskolen. Bergen: Fagbokforlaget; kap. 1 «Kultur - verdier - læring», s. 17-50 (33 s.) Hargreaves, A. (2003). Teaching in the knowledge society: Education in the age of insecurity. Maidenhead: Open University Press. Kap. 1-2 og 6. (Boka finnes også i norsk omsetting med tittelen Læring og undervisning i kunnskapssamfunnet. Utdanning i en utrygg tid. (2004). Oslo: Abstrakt forlag.) (73 s.) Illeris, K. (2012). Læring. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1-4 (60 s.). *Linnenbrink-Garcia, L., og Patall, E.A. (2016). Motivation. I: L. Corno og E.M. Anderman (red.), Handbook of Educational Psychology (s. 91-103). New York: Routledge. (14s.). *Oppedal, K. (2007). Kulturpsykologi og verdier - et etisk og danningsteoretisk perspektiv på menneskets sjelsliv. I: O. H. Kaldestad, E. Reigstad, J. Sæther og J. Sæthre (red.), Grunnverdier og pedagogikk (s. 261-291). Bergen: Fagbokforlaget. (31 s.).

*Schunk, D. H. (2009). Motivation. I: Learning theories. An educational perspective. (s. 452-511). Upper Saddle River: Merril. (60s.). *Slunecko, T., og Hengl, S. (2007). Language, cognition, subjectivity. A dynamic constitution. I: J. Valsiner & A. Rosa (red), The Cambridge Handbook of Sociocultural Psychology (s.40-61). Cambridge University Press. (22 s.). Stenersen Hovdenak, S. og Heldal Stray, J. (2014). Hva skjer med skolen? En kunnskapssosiologisk analyse av norsk utdanningspolitikk fra 1990-tallet og frem til i dag. Bergen: Fagbokforlaget. (160 s) *Weinberger, A. & Patry, J.-L. & Weyringer, S. (2016). Improving Professional Practice through Practice-Based Research: VaKE (Values and Knowledge Education) in University-Based Teacher Education. Vocations and Learning, 9, 63-84. DOI: 10.1007/s12186-015-9141-4 Wertsch, James (1998). Mind as Action. Oxford University Press. S. 3-72 og s 109-139. (99 s). Young, M. (2010). Alternative Educational Futures for a Knowledge Society. I: European Educational Research Journal, 9(1), s. 1-12. http://eer.sagepub.com/content/9/1/1.full.pdf html  (11 s.) Young, M. (2010). Alternative Educational Futures for a Knowledge Society. I: European Educational Research Journal, 9(1), s. 1-12. http://eer.sagepub.com/content/9/1/1.full.pdf html  (11 s.) Litteratur merket * finnes i elektronisk kompendium i its learning.

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla