P320 Allmennpedagogiske grunnlagsproblemer i pedagogisk virksomhet del 1

Alle versjoner:
P320 (2024—2025)
P320 (2023—2024)
P320 (2022—2023)
P320 (2021—2022)
P320 (2020—2021)
P320 (2019—2020)
P320 (2018—2019)

Emnekode: P320

Emnenavn: Allmennpedagogiske grunnlagsproblemer i pedagogisk virksomhet del 1

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål

Anbefalte forkunnskaper

P302 Pedagogikkens grunnlagsproblemer og pedagogisk forsking 1

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål

Innledning

P320 «Allmennpedagogiske grunnlagsproblemer i pedagogisk virksomhet del 1» må sees i sammenheng med P321 «Allmennpedagogiske grunnlagsproblemer i pedagogisk virksomhet del 2», og sammen danner disse emnene et faglig tyngdepunkt i mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmå

Formålet for studiet omfatter den personlige tilegnelsen av kunnskaper og moralske holdninger som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Læringsutbytte, i mer konkret forstand, er ment å beskrive det studentene forventes å ha tilegnet seg av kunnskaper ferdigheter og generell kompetanse ved slutten av studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om allmennpedagogiske grunnlagsproblemer med spesiell vekt på grunnlagsspørsmål i pedagogisk sosiologi og pedagogisk psykologi aktualisert i tema fra pedagogisk filosofi, vitenskapsteori og forskningsmetode
 • har avansert kunnskap om allmennpedagogiske grunnlagsproblemer med spesiell vekt på grunnlagsspørsmål i pedagogisk-psykologiske perspektiver knyttet til lærings- og motivasjonsforskning
 • har avansert kunnskap om allmennpedagogiske grunnlagsproblemer med spesiell vekt på grunnlagsspørsmål i pedagogisk-sosiologiske perspektiver i forskning om kunnskap og pedagogisk innhold, sosial reproduksjon og betydningen av etnisitet, kjønn, sosial og kulturell tilhørighet
 • har avansert kunnskap om grunnlagsspørsmål i forskning om pedagogisk arbeid med verdier og holdninger

Ferdigheter

Studenten

 • har inngående ferdigheter i å kunne tolke, analysere, drøfte og vurdere allmennpedagogiske problemstillinger knyttet til virksomhet i pedagogiske institusjoner spesielt med utgangspunkt i grunnlagsspørsmål i pedagogisk sosiologi og pedagogisk psykologi i lys av tema fra pedagogisk filosofi, vitenskapsteori og forskningsmetode
 • har inngående ferdigheter i å kunne tolke, analysere, drøfte og vurdere allmennpedagogiske problemstillinger knyttet til virksomhet i pedagogiske institusjoner spesielt med utgangspunkt i pedagogisk - psykologiske perspektiver knyttet til lærings- og motivasjonsforskning
 • har inngående ferdigheter i å kunne tolke, analysere, drøfte og vurdere allmennpedagogiske problemstillinger knyttet til virksomhet i pedagogiske institusjoner spesielt med utgangspunkt i pedagogisk - sosiologiske perspektiver i forskning om kunnskap og pedagogisk innhold, sosial reproduksjon og betydningen av etnisitet, kjønn, sosial og kulturell tilhørighet
 • har inngående ferdigheter i å kunne tolke, analysere, drøfte og vurdere allmennpedagogiske problemstillinger knyttet til virksomhet i pedagogiske institusjoner spesielt med utgangspunkt i forskning om pedagogisk arbeid med verdier og holdninger

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge fram forslag til allmennpedagogisk grunnet helhetlig tenkning for kritikk og forbedring av pedagogisk virksomhet med utgangspunkt i tema fra pedagogisk filosofi, vitenskapsteori og forskningsmetode
 • kan legge fram forslag til allmennpedagogisk grunnet helhetlig tenkning for kritikk og forbedring av pedagogisk virksomhet med utgangspunkt i pedagogisk - psykologiske perspektiver innenfor lærings- og motivasjonsforskning
 • kan legge fram forslag til allmennpedagogisk grunnet helhetlig tenkning for kritikk og forbedring av pedagogisk virksomhet med utgangspunkt i pedagogisk - sosiologiske perspektiver i forskning om kunnskap og pedagogisk innhold, sosial reproduksjon og betydningen av etnisitet, kjønn, sosial og kulturell tilhørighet
 • kan legge fram forslag til allmennpedagogisk grunnet helhetlig tenkning for kritikk og forbedring av pedagogisk virksomhet med utgangspunkt i forskning om pedagogisk arbeid med verdier og holdninger

Innhold

 • Allmennpedagogiske grunnlagsproblemer
 • Danningsidealer og kunnskapssyn
 • Læring og motivasjon i individ- og kontekstperspektiv knyttet til pedagogisk arbeid
 • Pedagogisk - sosiologiske teorier og tilnærminger i studiet av pedagogiske institusjoner med vekt på sosial lagdeling og kulturforskjeller - herunder også kjønnsforskjeller.
 • Forskning om pedagogisk arbeid med verdier og holdninger

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning blir gitt gjennom forelesninger, i undervisning hvor samtaler og diskusjoner i grupper og plenum inngår, og i seminarer. Undervisningen vil kunne veksle mellom ukentlig undervisning, perioder for selvstudium, kollokvier og seminarer der studentene presenterer tema fra litteratur og faglige ressurser for emnet. Studiet bør også foregå ved arbeid i kollokviegrupper. Deler av litteratur og faglige ressurser for emnet skal studentene arbeide med på selvstendig grunnlag, mens andre deler vil bli presentert og drøftet i den organiserte undervisningen.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være registrert som godkjent før studenten kan gå opp til avsluttende vurdering:

1) Deltakelse på to seminarer.

2) Innlevering av to problemstillinger til tekster som inngår i mappevurderingen. Problemstillingene skal godkjennes av faglærer.

3) Tilbakemelding på en medstudent sitt refleksjonsnotat (utkast til mappetekst 1) (250-300 ord).

4) En sluttrapport (250-300 ord) der studenten etter en bestemt mal reflekterer over egne læringsmål i lys av emnet og deler egne refleksjoner og utfordringer.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

A) Mappevurdering med to deler:

Mappetekst 1: Refleksjon over to tekster fra litteraturlisten for emnet der studenten drøfter disse i et kritisk perspektiv i lys av en problemstilling formulert ut fra de valgte tekstene. Omfang: 1000-1500 ord. Problemstillingen til refleksjonsteksten skal på forhånd godkjennes av emneansvarlig.

Mappetekst 2: Temaessay over en selvvalgt problemstilling som reflekterer grunnlagstenkning relatert enten til diskusjoner i faget, eller til praksisfeltet. Omfang: 2500-3000 ord. Problemstillingen til temaessayet skal på forhånd godkjennes av emneansvarlig.

Mappetekst 1 og mappetekst 2 leveres samlet som en mappe innen en angitt frist. Det gis en samlet karakter etter gradert skala (A-F), der hver av tekstene må være vurdert til ståkarakter.

B) Muntlig eksamen med samtale om de innleverte tekstene i del A), sett i lys av innholdet i emnet. Det gis en selvstendig gradert karakter (A-F) på muntlig eksamen.

Karakteren på mappen blir kunngjort på muntlig eksamen. Hvis en student får karakteren F på mappen, gjennomføres ikke muntlig eksamen.

Del A og B teller 50% hver i en endelig karakter for emnet, og må begge vurderes til ståkarakter i samme semester for at emnet skal regnes som bestått. Dersom sammenregningen gjør at kandidaten vil havne midt mellom to karakterer, blir den beste karakteren stående. Dersom en student får karakteren F (ikke bestått) på mappen eller på muntlig eksamen, må studenten levere inn nye mappetekster med nye problemstillinger, og ha ny muntlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A-F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

P320 og P321 kan tas samme semester. Hvis emnene tas i forskjellige semester, starter man med P320.

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

15 studiepoeng mot P301 Læring og organisering av pedagogisk virksomhet

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.