ORG101 Organisasjon i praksis

Alle versjoner:
ORG101 (2024—2025)
ORG101 (2023—2024)
ORG101 (2022—2023)
ORG101 (2020—2021)
ORG101 (2019—2020)
ORG101 (2018—2019)
ORG101 (2017—2018)

Emnekode: ORG101

Emnenavn: Organisasjon i praksis

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Emnet tilbys studenter ved NLA Høgskolen som er valgt til tillitsverv for minimum ett studieår. Følgende tillitsverv kvalifiserer for opptak til emnet:

 • medlem i studentparlament eller studentråd
 • medlem i styret, FOU-utvalg, LOKUT, eller LMU
 • leder for interne studentverv med selvstendig ansvar og omfattende arbeidsomfang
 • medlem i nasjonale studentorgan, i studentsamskipnad eller lignende

Relevans i studieprogrammet

Emnet kan inngå som valgfritt emne (frie studiepoeng) i flere bachelorprogram.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • kan beskrive studentdemokratiets oppbygging lokalt på egen høyskole og nasjonalt
 • kjenner til grunnleggende organisasjonsteori
 • kan beskrive hovedtrekk i høyskolens organisasjons- og kvalitetssystem og verdigrunnlag

Ferdigheter:

Studenten

 • kan gi konstruktive bidrag til demokratiske prosesser
 • kan lede demokratiske prosesser eller andre kollektive prosesser, som for eksempel å ha ansvar for arrangement

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan delta i arbeidet i demokratiske organisasjoner på en etisk og respektfull måte

Innhold

 • Nasjonale lover og regelverk for universitets- og høgskolesektoren
 • Studentsamskipnaden og NSO
 • NLA Høgskolens organisasjons- og kvalitetssystem
 • Sakstyper og saksgang
 • Møteledelse
 • Presentasjonsteknikk
 • Forhandlingsmetodikk
 • Voteringsordninger
 • Taushetsplikt

Arbeids- og undervisningsformer

 • Aktiv deltagelse i studentdemokratiet og refleksjon over dette arbeidet.
 • Organisasjonskurs over to dager med minst 10 timer med forelesninger og gruppearbeid.

Arbeidsomfang

125 – 150 timer

Arbeidskrav

 Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • aktiv deltagelse i studenttillitsvervet. Det aksepteres et ikke-kompensert forfall i verv på inntil 20 prosent.
 • deltagelse på organisasjonskurs. Det aksepteres et ikke-kompensert forfall på inntil 20 prosent med gyldig dokumentert fraværsgrunn.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i emnet består av en hjemmeoppgave på 2000 ord. Denne skal inneholde:

 • kort beskrivelse av tillitsvervet med ansvarsområder og oppgaver studenten har hatt
 • beskrivelse av saksgang og -behandling av en aktuell sak fra eget tillitsverv
 • refleksjon rundt egen læringsprosess med beskrivelse av hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er utviklet gjennom vervet en har hatt
 • råd til etterfølger i vervet

 

Oppgaven skal skrives etter vanlige regler for akademisk skriving og ha referanser til aktuelle dokumenter og faglitteratur.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / Ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Eksemplifiserende litteratur:

Brunstad, P.O. (2007). Faglig klokskap – mer enn kunnskap og ferdigheter. I PACEM 10:2 (s. 59-70) (11 s.)

Brunstad, P.O. (2006). Kjøring i kollektivfelt og etisk tenkning. I N.T. Lunde og B. Mæland: Militæretikk. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. (14 s.)

Eide, H & T. Eide (2007). Kommunikasjon i relasjoner. Kap 4: Etikk og kommunikasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk. (27 s.)

Spurkeland, J. (2012). Relasjonskompetanse. Resultater gjennom samhandling. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1-3, 5-6 og 10. (140 s.)

Wyller, T. (2011). Dydsetikk, medborgerskap og sosial praksis. I S .A. Christoffersen: Profesjonsetikk. Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. Oslo: Universitetsforlaget. (21 s.)

 

Nasjonale lover og regelverk:

Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15 

Lov 14. desember 2007 nr. 116 om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven), https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-12-14-116?q=Lov om studentsamskipnader

 

Aktuelle dokumenter fra NLA Høgskolen:

Organisasjonsplan

Kvalitetssystem