4HSM208 Organisasjon og strategi

Alle versjoner:
4HSM208 (2022—2023)
4HSM208 (2021—2022)
4HSM208 (2020—2021)
4HSM208 (2019—2020)
4HSM208 (2018—2019)
4HSM208 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM208

Emnenavn: Organisasjon og strategi

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak  bachelor i økonomi og administrasjon eller bachelor i innovasjon og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i innovasjon og ledelse.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan

 • beskrive måter organisasjoner konkurrerer på ved bruk av strategiske analyseverktøy og strategiutviklingsprosesser
 • erkjenne forskjellen mellom strategi som plan og strategi som mønster
 • forklare hvordan strategiprosesser kan styres og påvirkes gjennom utforming av visjon, mål, oppdrag, prinsipper og etiske retningslinjer
 • forstå forholdet mellom innovasjon og strategi og mellom ressurser, kompetanser og strategi
 • beskrive viktige ledelsesmessige og etiske utfordringer i strategifaget

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjennomføre analyser av interne ressurser og eksterne konkurranseomgivelser
 • se sammenhengen mellom organisasjonsstruktur, organisasjonskultur og valg av strategisk hovedretning
 • beskrive en virksomhets forretningsmodell
 • analysere og forstå strategiske valg på forretningsenhetsnivå og konsernnivå
 • forstå sammenhengen mellom strategiske valg og strategi iverksettelse
 • se de etiske konsekvensene av forskjellige strategiske valg

Generell kompetanse

Studenten

 • har en reflektert tilnærming til reelle hendelser og problemstillinger organisasjoner står overfor
 • kan skrive og strukturere en oppgave med korrekt kildehenvisning, logisk oppbygning og klar fremstilling.

Innhold

 • Hvordan vi definerer og avgrenser strategifaget
 • Den historiske bakgrunnen for utviklingen av det moderne strategifaget - historiske og militære kilder
 • Noen viktige skoleretninger innenfor faget - designskolen, planleggingsskolen og posisjoneringsskolen
 • Ressursbasert teori og betydningen av kompetanser og kapabiliteter
 • Strategi som plan og strategi som mønster - viktigheten av emergens og fremvoksende strategi
 • Strategi som praksis - prosesser, deltakere og verktøy
 • Strategiutviklingsprosesser, god og dårlig strategi, rask strategisk endring
 • Kognitive utfordringer-fordreininger og sirkulær tenkning
 • Organisasjoners mål, visjoner, oppdrag og prinsipper
 • Etiske utfordringer og etiske prinsipper
 • Forretningsmodeller, logiske og dynamiske elementer
 • Organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, innovasjon og effektivitet
 • Fra lukket til åpen innovasjon og endring
 • Strategisk ledelse - ledelsesmessige utfordringer, konkurrerende verdier

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppeoppgaver og diskusjoner.

Arbeidsomfang

Forelesninger, gruppeoppgaver og diskusjoner.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • Innleveringsoppgave, individuell

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Prosjektoppgave i gruppe på 2-3 personer, max 15 sider.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Prosjektoppgaven vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Eksamensspråk: Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

7,5sp mot 4ØKADM201

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Med forbehold om endringer.

Knudsen, H. og Flåten, B.T. (2014): Strategisk ledelse. Oslo: Cappelen-Damm.