TEOL302 Det nye testamente: tekst og tolkning

Alle versjoner:
TEOL302 (2024—2025)
TEOL302 (2023—2024)
TEOL302 (2022—2023)
TEOL302 (2021—2022)
TEOL302 (2020—2021)
TEOL302 (2019—2020)

Emnekode: TEOL302

Emnenavn: Det nye testamente: tekst og tolkning

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Bachelor i teologi eller tilsvarende kristendomsfaglig bachelor som inneholder grunnspråkbasert studium av Det gamle og Det nye testamente.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master i teologi.

Innledning

Emnet omfatter underemnene nytestamentlig eksegese, basert på den greske teksten (NA28) og moderne norske oversettelser (fortrinnsvis Bibel 2011), nytestamentlige innledningsspørsmål, nytestamentlig bibelteologi og nytestamentlig hermeneutikk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har avansert kunnskap om et utvalg grunnspråklige nytestamentlige tekster som omfatter
  • Jesu undervisning i de synoptiske evangeliene
  • paulinsk teologi
  • tidlig kristen undervisning i de katolske brevene
 • har inngående kunnskap om bibelteologiske spørsmål knyttet til disse utvalgte bibeltekstene, innledningsspørsmål til de aktuelle nytestamentlige skriftene, trekk fra tekstenes tolkningshistorie og mangfoldet av samtidige tolkninger og anvendelser av dem i kirkelig og akademisk kontekst
 • har oversikt over hovedtemaer i nytestamentlig bibelteologi
 • har avansert kunnskap om ulike metodiske og teologiske tilnærminger til nytestamentlige tekster
 • har avansert kunnskap om spenninger innad i urkristendommen og de nytestamentlige skriftene som uttrykk for praktisert religion

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike eksegetiske arbeidsmetoder på nytestamentlige tekster
 • kan delta i akademisk diskusjon om Det nye testamentes bidrag til aktuelle kirkelige spørsmål og temaer i den moderne samfunnsdebatten
 • kan reflektere kritisk over hermeneutiske spørsmål knyttet til tolkning av bibeltekster og anvendelse av bibeltekster i en aktuell situasjon
 • kan reflektere kritisk over egne tolkningspreferanser og ulike kristne tolkningstradisjoner knyttet til nytestamentlige tekster

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om Det nye testamentes kulturelle relevans
 • kan planlegge og gjennomføre en muntlig presentasjon av nytestamentlig fagstoff, og kommunisere stoffet skriftlig og muntlig til spesialister og til allmennheten

Innhold

I dette emnet skal studenten fordype seg litterære og teologiske spørsmål knyttet til Det nye testamente som historisk dokument, og samtidig reflektere rundt Det nye testamente som grunnlagsdokument for kristen tro og praksis i dag. I studiet inngår både lesning av enkelttekster med utblikk til deres videre kontekst og arbeid med overordnede bibelteologiske og hermeneutiske/metodiske spørsmål.

 

Emnet består av en fellesdel og en individuell valgdel med studium av et selvvalgt eksegetisk, bibelteologisk eller hermeneutisk tema med tilhørende pensum. Studenten kan enten velge tema og pensum etter eget ønske i samråd med faglærer, eller blant minst to alternativer som kunngjøres ved semesterstart. Studenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor det nye testamente kan med fordel velge et tema som er relevant til forberedelse av masteroppgaven.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og felles seminarer med fremlegg fra studenter.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student ca. 450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres:

 • skrive et essay (ca. 2000 ord) knyttet til valgt fordypningstema, og presentere dette i form av en ca. 20 min forberedt muntlig presentasjon som innledning til diskusjon i undervisningsseminar ledet av faglærer.

For studenter som ikke har mulighet til å være fysisk til stede i undervisningsseminar, kan deltagelse skje via elektronisk kommunikasjon som Skype eller lignende.

 • melde inn selvvalgt pensum til valgdelen via elektronisk læringsplattform innen fastsatt frist. Faglærer skal godkjenne dette. Hvis det innmeldte pensum ikke kan godkjennes, får studenten anledning til å melde inn på nytt.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen 5 dager. 3000-6000 ord.

Nærmere angivelse av besvarelsens lengde blir gitt sammen med oppgaveteksten.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A – F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

TEOL302 overlapper 7 studiepoeng med KMA301 (NT-delen) og 8 studiepoeng med KMAT344.

Evaluering av emnet

 Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbakemeldinger kan også gis i forbindelse med undervisning og på årlig informasjons- og evalueringsmøte for masterstudenter.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Litteratur til fellesdel, inntil 1100 sider:

1. Tekstpensum fra Det nye testamente (ca. 100 s.)
A. Detaljeksegese av den greske teksten (NA28):
Matt 1,18-2,23; 5,1-7,29
Joh 11, 1-44
Gal 1,1-3,25
1 Pet 1-2,25
1 Joh 1,1-10

B. Lesning av nytestamentlige skrifter i sin helhet, primært med utgangspunkt i Bibel 2011 eller annen relevant (norsk) oversettelse av Det nye testamente:

Evangeliet etter Matteus,

Paulus’ brev til galaterne,

Peters første brev og
Johannes’ første brev.

 

2. Kommentarlitteratur til tekstene (utvalg ca. 600 s. i samråd med faglærer)

Evans, C. A., Matthew, New Cambridge Bible Commentary (New York, NY: Cambridge University Press, 2012).

Luz, U., Matthew 1-7, Hermeneia – A Critical and Historical Commentary on the Bible (Minneapolis: Fortress, 2007).

 

Nofoaiga, V., “Jesus the Fiaola (Opportunity Seeker): A Postcolonial Samoan Reading of Matthew 7:24-8:22, i Havea, J. (red.), Sea of Readings: The Bible in the South Pacific, Semeia Studies 90 (Atlanta: SBL Press, 2018), 163-77.

Ashton, J., Understanding the Fourth Gospel (Oxford: Oxford University, 2007, New edition).

Keener, C. S. The Gospel of John: A Commentary, Vols. 1-2 (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2003).

Riches, J., Galatians Through the Centuries, Blackwell Bible Commentaries (London: Blackwell Publ., 2008)

Schreiner, T. R., Galatians, Zondervan Exegetical Commentary Series on the New Testament (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2010).

Thielman, F., Theology of the New Testament: A Canonical and Synthetic Approach (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2005) (til 1 Pet og 1 Joh)

Schottroff, L. & Wacker, M.-T. (red.), Feminist Biblical Interpretation: A Compendium of Critical Commentary on the Books of the Bible and Related Literature (Grand Rapids: Eerdmans, 2012), 607-25, 662-79, 755-66, 878-85, 887-97 (til alle tekstene).

Westerholm, S. (red.), The Blackwell Companion to Paul (Oxford: Blackwell, 2011), 9-29, 63-78, 202-15 (til Gal og paulinsk bibelteologi)

3. Metode, bibelteologi, hermeneutikk (utvalg ca. 400 s. i samråd med faglærer)

Green, J. B., Hearing the New Testament: Strategies for Interpretation (Grand Rapids: Eerdmans, 2010, 2nd ed), 15-33, 34-64, 122-39, 240-58.

 

Pinero, A. & J. Peláez, The Study of the New Testament: A Comprehensive Introduction, Tools for Biblical Study series 3 (Leiden: Deo Publishing, 2003).

Schnelle, U., Theology of the New Testament (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2009), s. 25-201.

Stuhlmacher, P., Biblical Theology of the New Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2018).

Tate, A., “Postmodernism”, in John F. A. Sawyer (ed.), The Blackwell Companion to the Bible and Culture (Oxford: Blackwell, 2006), 515-33.

 

Theissen, G., The Bible and Contemporary Culture (Minneapolis: Fortress, 2007).

Thiselton, A. C., Hermeneutics: An Introduction (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2009), s. 1-34; 206-27; 327-55.

Litteratur til valgdel på ca. 400 sider, godkjent av faglærer

Aktuelle emneområder kan f.eks. være:

- fordypning i bibelteologi, f.eks. paulinsk teologi, synoptisk teologi, johanneisk teologi eller kanonspørsmål
- jødiske innflytelser på tidlig kristendom
- anvendelsen av tekster og motiver fra Det gamle testamente i Det nye testamente