TEOL302 Det nye testamente: tekst og tolkning

Alle versjoner:
TEOL302 (2024—2025)
TEOL302 (2023—2024)
TEOL302 (2022—2023)
TEOL302 (2021—2022)
TEOL302 (2020—2021)
TEOL302 (2019—2020)

Emnekode: TEOL302

Emnenavn: Det nye testamente: tekst og tolkning

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Minst 120 studiepoeng fra Bachelor i teologi eller tilsvarende teologi-/kristendomsfaglig bachelor som inneholder grunnspråkbasert studium av Det nye testamente (NTGRE101 og TEOL212 eller lignende).

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master og profesjonsstudium i teologi

Innledning

Emnet omfatter nytestamentlig eksegese, basert på den greske teksten (NA28) og moderne norske oversettelser (fortrinnsvis Bibel 2011), nytestamentlige innledningsspørsmål, nytestamentlig bibelteologi og nytestamentlig hermeneutikk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om et utvalg grunnspråklige nytestamentlige tekster som omfatter
  • Jesu undervisning i de synoptiske evangeliene
  • paulinsk teologi
  • tidlig kristen undervisning i de katolske brevene
 • har inngående kunnskap om bibelteologiske spørsmål knyttet til disse utvalgte bibeltekstene, innledningsspørsmål til de aktuelle nytestamentlige skriftene, trekk fra tekstenes tolkningshistorie og mangfoldet av samtidige tolkninger og anvendelser av dem i kirkelig og akademisk kontekst
 • har oversikt over hovedtemaer i nytestamentlig bibelteologi
 • har avansert kunnskap om ulike metodiske og teologiske tilnærminger til nytestamentlige tekster
 • har avansert kunnskap om spenninger innad i urkristendommen og de nytestamentlige skriftene som uttrykk for praktisert religion

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike eksegetiske arbeidsmetoder på nytestamentlige tekster
 • kan delta i akademisk diskusjon om Det nye testamentes bidrag til aktuelle kirkelige spørsmål og temaer i den moderne samfunnsdebatten
 • kan reflektere kritisk over hermeneutiske spørsmål knyttet til tolkning av bibeltekster og anvendelse av bibeltekster i en aktuell situasjon
 • kan reflektere kritisk over egne tolkningspreferanser og ulike kristne tolkningstradisjoner knyttet til nytestamentlige tekster

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om Det nye testamentes kulturelle relevans
 • kan planlegge og gjennomføre en muntlig presentasjon av nytestamentlig fagstoff, og kommunisere stoffet skriftlig og muntlig til spesialister og til allmennheten

Innhold

I dette emnet skal studenten fordype seg litterære og teologiske spørsmål knyttet til Det nye testamente som historisk dokument, og samtidig reflektere rundt Det nye testamente som grunnlagsdokument for kristen tro og praksis i dag. I studiet inngår både lesning av enkelttekster med utblikk til deres videre kontekst og arbeid med overordnede bibelteologiske og hermeneutiske/metodiske spørsmål.

Emnet består av en fellesdel og en individuell valgdel med studium av et selvvalgt eksegetisk, bibelteologisk eller hermeneutisk tema med tilhørende litteratur. Studenten kan enten velge tema og pensum etter eget ønske i samråd med faglærer, eller blant minst to alternativer som kunngjøres ved semesterstart. Studenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor det nye testamente kan med fordel velge et tema som er relevant til forberedelse av masteroppgaven.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og felles seminarer med fremlegg fra studenter.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student ca. 450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres:

 • skrive et essay (ca. 2000 ord) knyttet til valgt fordypningstema, og presentere dette i form av en ca. 20 min forberedt muntlig presentasjon som innledning til diskusjon i undervisningsseminar ledet av faglærer.

For studenter som ikke har mulighet til å være fysisk til stede i undervisningsseminar, kan deltagelse skje via elektronisk kommunikasjon.

 • melde inn selvvalgt pensum til valgdelen via elektronisk læringsplattform innen fastsatt frist. Faglærer skal godkjenne dette. Hvis det innmeldte pensum ikke kan godkjennes, får studenten anledning til å melde inn på nytt inen fastasatt frist.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen 5 dager. 3000-6000 ord.

Nærmere angivelse av besvarelsens lengde blir gitt sammen med oppgaveteksten.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

TEOL302 overlapper 7 studiepoeng med KMA301 (NT-delen) og 8 studiepoeng med KMAT344 Nytestamentlig fordypningsstudium.

Evaluering av emnet

 Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbakemeldinger kan også gis i forbindelse med undervisning og på årlig informasjons- og evalueringsmøte for masterstudenter.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.