TEOL304 Systematisk-teologiske grunnlagsspørsmål og dogmatikk

Alle versjoner:
TEOL304 (2024—2025)
TEOL304 (2023—2024)
TEOL304 (2022—2023)
TEOL304 (2021—2022)
TEOL304 (2020—2021)
TEOL304 (2019—2020)

Emnekode: TEOL304

Emnenavn: Systematisk-teologiske grunnlagsspørsmål og dogmatikk

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Bachelor i teologi eller tilsvarende kristendomsfaglig bachelor.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master i kristendomskunnskap med spesialisering i teologiske emner.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om følgende dogmatiske temaer:
  • trinitarisk teologi
  • nåde og rettferdiggjørelse
  • sakramentene
  • skapelsesteologi med vekt på forholdet mellom skapelse og frelse, theodice og økologi
 • kjenner til ulike modeller for forståelsen av hva systematisk teologi er
 • har kunnskap om sider ved den aktuelle kultursituasjonen (med vekt på postmodernitet og sekularisering) som er relevante for hvordan man driver teologisk virksomhet
 • har inngående kunnskap om et selvvalgt systematisk-teologisk tema

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og kritisere teologiske argumenter på høyt nivå og fremføre normative systematisk-teologiske argumenter på en selvstendig måte, i bevissthet om ulike tilgjengelige alternativer
 • kan drøfte sentrale aspekter ved kristentroen innenfor samtidskonteksten
 • kan arbeide med teologiske problemer i bevissthet om både sin egen teologiske tradisjon og den økumeniske konteksten for teologisk arbeid i vår tid

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre rede for den kristne tros egenart, gyldighet og sannhet i møte med utfordringen fra den postmoderne kulturen, pluralismen i tiden og økologiske problemstillinger
 • kan se den teologiske relevansen av ulike trender og debatter i samfunnet, og knytte dette til teologiske begreper og terminologi
 • kan bidra til teologisk nytenkning i ulike kontekster

Innhold

Emnet innebærer fordypning i egenarten til systematisk teologi som fag og fordypning i noen sentrale systematisk-teologiske tema med vekt på dogmatikken.

Emnet består av en fellesdel og en individuell valgdel med studium av et selvvalgt systematisk-teologisk tema med tilhørende pensum. Studenten kan enten velge tema og pensum etter eget ønske i samråd med faglærer, eller blant minst to alternativer som kunngjøres ved semesterstart. Studenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor systematisk teologi kan med fordel velge et tema som er relevant til forberedelse av masteroppgaven.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og selvstudium med nettleksjoner og ukesoppgaver.

Undervisningen i emnet er delvis overlappende med TAM304 Missional Ecclesiology in Light of Trinitarian Faith and Contemporary Culture, som har blokkundervisning to uker i løpet av semesteret og selvstudium med videoleksjoner på internett imellom. Deler av undervisningen og kommunikasjonen i emnet foregår derfor på engelsk.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student ca. 450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres:

 • Levere 5 ukesoppgaver (1-2 sider) knyttet til respektive undervisningsvideoer om ulike tema i emnet (felles med TAM304)
 • holde en 20-30 minutters forberedt muntlig presentasjon med tilhørende notater, handout, Powerpoint-slides el.l. om stoff fra sitt eget valgemne som innledning til diskusjon i undervisningsseminar.
  For studenter som ikke har mulighet til å være fysisk til stede i undervisningsseminar, kan deltagelse skje via elektronisk kommunikasjon som Skype eller lignende.
 • Melde inn selvvalgt pensum til valgdelen via elektronisk læringsplattform innen fastsatt frist. Faglærer skal godkjenne dette. Hvis det innmeldte pensum ikke kan godkjennes, får studenten anledning til å melde inn på nytt.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Avsluttende vurdering består av to deler:

A. Individuell hjemmeoppgave på ca. 3000 ord. Oppgavetekst velges fra kunngjort liste eller utarbeides etter eget ønske i samråd med og under godkjenning av faglærer. Oppgaven kan knytte an til fellesdelen eller valgdelen i emnet.

B. Muntlig eksamen som dekker hele emnet. Denne kan også knytte an til hjemmeoppgaven.

Etter muntlig eksamen kan karakter satt på hjemmeoppgave justeres inntil ett trinn opp eller ned. Prestasjonen i både hjemmeoppgave og muntlig eksamen må være på nivå med bestått karakter for få bestått karakter i emnet.

Tillatte hjelpemidler

Oversikt over godkjente hjelpemidler finnes på fagsiden i Canvas.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A – F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

TEOL 304 overlapper KMA302 10 studiepoeng.

Evaluering av emnet

 Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbakemeldinger kan også gis i forbindelse med undervisning og på årlig informasjons- og evalueringsmøte for masterstudenter.