TEOL304 Systematisk-teologiske grunnlagsspørsmål og dogmatikk

Alle versjoner:
TEOL304 (2024—2025)
TEOL304 (2023—2024)
TEOL304 (2022—2023)
TEOL304 (2021—2022)
TEOL304 (2020—2021)
TEOL304 (2019—2020)

Emnekode: TEOL304

Emnenavn: Systematisk-teologiske grunnlagsspørsmål og dogmatikk

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Minst 120 studiepoeng fra Bachelor i teologi eller tilsvarende teologi-/kristendomsfaglig bachelor.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master og profesjonsstudium i teologi.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om følgende dogmatiske temaer:
  • trinitarisk teologi
  • nåde og rettferdiggjørelse
  • sakramentene
  • skapelsesteologi med vekt på forholdet mellom skapelse og frelse, theodice og økologi
 • har inngående kunnskap om sentrale fundamentalteologiske spørsmål, og kjenner til ulike modeller for forståelsen av hva systematisk teologi er
 • har kunnskap om sider ved den aktuelle kultursituasjonen (med vekt på postmodernitet og sekularisering) som er relevante for hvordan man driver teologisk virksomhet
 • har inngående kunnskap om et selvvalgt systematisk-teologisk tema

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og kritisere teologiske argumenter på høyt nivå og fremføre normative systematisk-teologiske argumenter på en selvstendig måte, i bevissthet om ulike tilgjengelige alternativer
 • kan drøfte sentrale aspekter ved kristentroen innenfor samtidskonteksten
 • kan arbeide med teologiske problemer i bevissthet om både sin egen teologiske tradisjon og den økumeniske konteksten for teologisk arbeid i vår tid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre rede for den kristne tros egenart, gyldighet og sannhet i møte med utfordringen fra samtidskulturen, pluralisme og økologiske problemstillinger
 • kan se den teologiske relevansen av ulike trender og debatter i samfunnet, og knytte dette til teologiske begreper og terminologi
 • kan bidra til teologisk nytenkning i ulike kontekster

Innhold

Emnet innebærer fordypning i egenarten til systematisk teologi som fag og fordypning i noen sentrale systematisk-teologiske tema med vekt på dogmatikken. Emnet består av en fellesdel og en individuell valgdel med studium av et selvvalgt systematisk-teologisk tema med tilhørende litteratur. Studenten kan enten velge tema og pensum etter eget ønske i samråd med faglærer, eller blant minst to alternativer som kunngjøres ved semesterstart. Studenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor systematisk teologi kan med fordel velge et tema som er relevant til forberedelse av masteroppgaven, med henblikk på materiale og/eller metode.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og selvstudium med nettleksjoner og ukesoppgaver. Undervisningen i emnet er delvis overlappende med TAM304 Missional Ecclesiology in Light of Trinitarian Faith and Contemporary Culture, som har blokkundervisning to uker i løpet av semesteret og selvstudium med videoleksjoner på internett imellom. Deler av undervisningen og kommunikasjonen i emnet foregår derfor på engelsk.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student ca. 450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres:

 • levere 5 ukesoppgaver (1-2 sider) knyttet til respektive undervisningsvideoer om ulike tema i emnet (felles med TAM304)
 • holde en 20-30 minutters forberedt muntlig presentasjon med tilhørende notater, handout, Powerpoint-slides el.l. om stoff fra sitt eget valgemne som innledning til diskusjon i undervisningsseminar. For studenter som ikke har mulighet til å være fysisk til stede i undervisningsseminar, kan deltagelse skje via videokonferanse.
 • melde inn selvvalgt pensum til valgdelen via elektronisk læringsplattform innen fastsatt frist. Faglærer skal godkjenne dette. Hvis det innmeldte pensum ikke kan godkjennes, får studenten anledning til å melde inn på nytt.
 • legge frem utkast til semesteroppgave i undervisningsseminar for tilbakemelding fra faglærer og medstudenter
 • gi én forberedt respons til en medstudents oppgaveutkast i undervisningsseminar

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Avsluttende vurdering består av to deler:

A. Individuell semesteroppgave på ca. 3000 ord. Oppgavetekst velges fra kunngjort liste eller utarbeides etter eget ønske i samråd med og under godkjenning av faglærer. Oppgaven kan knytte an til fellesdelen eller valgdelen i emnet.

B. Muntlig eksamen som dekker hele emnet. Denne kan også knytte an til semesteroppgaven.

Ved fastsettelse av endelig karakter teller semesteroppgave 51 % og muntlig eksamen 49 %. Prestasjonen i både semesteroppgave og muntlig eksamen må vurderes til bestått for få bestått karakter i emnet.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Semesteroppgave: AlleMuntlig eksamen: Ingen

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

TEOL 304 Systematisk-teologiske grunnlagsspørsmål og dogmatikk overlapperKMA302 Kristen tro i kontekst med 10 studiepoeng.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.Tilbakemeldinger kan også gis i forbindelse med undervisning og på årlig informasjons- og evalueringsmøte for masterstudenter.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.