4IL202 Utvikling av innovasjonskultur

Alle versjoner:
4IL202 (2022—2023)
4IL202 (2021—2022)
4IL202 (2020—2021)
4IL202 (2019—2020)
4IL202 (2018—2019)
4IL202 (2017—2018)

Emnekode: 4IL202

Emnenavn: Utvikling av innovasjonskultur

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Alle emner i de fire første semestrene skal normalt være bestått. Emnet "Analyse av innovasjonsprosesser" skal være gjennomført.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i innovasjon og ledelse.

Innledning

Emnet er et praksisemne hvor studentene analyserer og vurderer innovasjonskulturen i en organisasjon og identifiserer potensielle forbedringer.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for praktiske, individuelle, sosiale og kulturelle forhold som stimulerer og forhindrer innovasjon i bedrifter og organisasjoner
 • vurdere en organisasjons innovasjonskultur
 • gjøre rede for grunnleggende metoder for rådgiving

Ferdigheter

Studenten kan

 • gå inn i mer ansvarsfylte oppgaver innenfor innovasjon i bedrifter og organisasjoner
 • ta initiativ til - og delta i å lede tiltak for å stimulere innovasjon
 • initiere og delta i å lede tiltak for å gjøre kulturen i organisasjoner og bedrifter mer innovativ
 • formidle råd om innovasjonsforbedringer

Generell kompetanse

Studenten kan

 • utvise forståelse for grunnleggende metoder for bearbeiding og formidling av egne erfaringer i bedrifter og organisasjoner
 • opptre etisk bevisst og etisk forsvarlig i kontakt med bedrifter og/eller organisasjoner

Innhold

 • Grunnleggende forståelse av innovasjonsprosesser og innovasjonskultur
 • Metoder for analyse av innovasjonskultur
 • Kommunikasjon
 • Formidling av funn

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og praksis.

Studentene vil analysere en organisasjons innovasjonskultur og identifisere muligheter for forbedring.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for studenten: ca. 210 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • Tre ukers praksis sammenhengende eller følge et prosjekt over tid hvor deltakelse tilsvarer 15 arbeidsdager. Kan gjennomføres i inn- eller utland.
 • Rapport (500 ord)  

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Skriftlig innleveringsoppgave, gruppe. Omfang: Se mal for oppgaveskriving.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig innleveringsoppgave vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Studenten vil gjennomføre en analyse av en organisasjons innovasjonskultur. Praksis gjennomføres tre uker sammenhengende eller ved å følge et prosjekt over tid, hvor deltakelse tilsvarer 15 arbeidsdager, i en organisasjon eller bedrift.

Praksis kan gjennomføres i inn- eller utland. Studenten har selv ansvar for å skaffe praksisplass. Praksisplass må være godkjent av emneansvarlig. Det kreves 80 % tilstedeværelse. Fravær ut over 20 % må kompenseres etter avtale med emneansvarlig.

Studiepoengreduksjon

7,5 sp overlapping mot 4ØKADM304

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Selvvalgt pensum knyttet til prosjektoppgaven. (Pensum skal godkjennes).