4IL202 Praksisprosjekt i innovasjon 2

Alle versjoner:
4IL202 (2022—2023)
4IL202 (2021—2022)
4IL202 (2020—2021)
4IL202 (2019—2020)
4IL202 (2018—2019)
4IL202 (2017—2018)

Emnekode: 4IL202

Emnenavn: Praksisprosjekt i innovasjon 2

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 7,5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått 4HSM206 Praktisk prosjekt innovasjon 1.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i innovasjon og ledelse.

Innledning

Emnet er et praksisemne hvor studentene analyserer og vurderer innovasjonskulturen i en organisasjon og identifiserer potensielle forbedringer.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for tiltak som stimulerer til innovasjon i organisasjoner
 • gjøre bruk av innovasjonsmodeller for å kartlegge hindre for innovasjon i organisasjoner
 • gjøre rede for aktuelle metoder for rådgiving

Ferdigheter

Studenten kan

 • identifisere faktiske faktorer som forhindrer innovasjon i en aktuell organisasjon
 • vurdere og velge relevante tiltak for å stimulere til innovasjon
 • igangsette og lede et innovasjonsprosjekt
 • formidle råd om innovasjonsforbedringer og endring av innovasjonskultur

Generell kompetanse

Studenten kan

 • gjennomføre og lede innovasjonsprosesser
 • opptre etisk bevisst og forsvarlig i kontakt med organisasjoner

Innhold

 • Innovasjonsteori og metoder
 • Innovasjonsledelse og rådgivning
 • Metoder for analyse
 • Pedagogisk formidling av anbefalte funn
 • Innovasjonskultur

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledning, gruppearbeid og praksis.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for studenten: ca. 210 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • Tre ukers praksis sammenhengende eller følge et prosjekt over tid hvor deltakelse tilsvarer 15 arbeidsdager. Kan gjennomføres i inn- eller utland. Dette dokumenteres gjennom en individuell tidslogg.
 • 3 veiledningstimer med veileder

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Skriftlig innleveringsoppgave, gruppe. Omfang: Se mal for oppgaveskriving.
 • Presentasjon av analyse og anbefalinger til oppdragsgiver.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig innleveringsoppgave vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Studentene vil enten delta i pågående innovasjonsprosjekter eller få ansvar for å identifisere nye innovasjonsmuligheter og kommunisere disse til organisasjonen. Praksisprosjektet skal tilsvare 15 arbeidsdager i en organisasjon og kan gjennomføres på 3 uker sammenhengende eller spredt over tid. Praksisprosjektet må være godkjent av emneansvarlig. Det kreves 80 % tilstedeværelse. Fravær ut over 20 % må kompenseres etter avtale med emneansvarlig.

Studiepoengreduksjon

7,5 sp overlapping mot 4ØKADM304

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.