3IK103 Det flerkulturelle Norge

Alle versjoner:
3IK103 (2022—2023)
3IK103 (2021—2022)
3IK103 (2020—2021)

Emnekode: 3IK103

Emnenavn: Det flerkulturelle Norge

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

 • Obligatorisk emne i årsstudium i interkulturell kommunikasjon (2020-2021)
 • Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell forståelse (oppstart 2020-2021)

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende teorier og prosesser innen migrasjon, etnisitet, integrering, flerkulturell og flerreligøs sameksistens, rasisme, inkludering og ekskludering
 • kjenner til flyktningkonvensjonen og norsk flyktning- og innvandringspolitikk
 • har kunnskap om norsk migrasjonshistorie
 • kjenner til den norske debatten om innvandring og integreringsstrategi
 • kjenner til utfordringer og muligheter i det flerkulturelle og flerreligiøse norske samfunn
 • kjenner til relevante studier og forskning innen fagfeltet  
 • har kjennskap til integreringspraksis

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte og analysere sentrale problemstillinger om flerkulturelle samfunn
 • kan bruke og anvende et presise fagspråk til å beskrive, analysere og drøfte forholdene i flerkulturelle samfunn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle relevante og sentrale teorier, problemstiller og løsninger i fagfeltet
 • kan utveksle synspunkt og felterfaringer om det flerkulturelle Norge

Innhold

Emnet tar for seg migrasjonsteorier, migrasjonshistorie, integreringsstrategier og ulike utfordringer og muligheter i utviklingen av Norge som et flerkulturelt samfunn i en global kontekst.

Arbeids- og undervisningsformer

I undervisningsperioden tilbys det forelesninger, ukentlige seminar og kollokviediskusjoner, dokumentarvisning, nettleksjoner og ekskursjoner (i Kristiansandsområdet).

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen gitte frister for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Gjennomføre to ekskursjoner som følger visse retningslinjer (tilgjengelig i læringsplattform).
 • Akademisk logg (ca. 2000 ord) knyttet til ekskursjonene som følger visse retningslinjer (tilgjengelig i læringsplattform).
 • Gruppepresentasjoner som følger visse retningslinjer (tilgjengelig i læringsplattform)

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet logg.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

En ukes hjemmeeksamen, individuell (4000 ord pluss/minus 15 prosent).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk og engelsk.

Studiepoengreduksjon

3IK103 Det flerkulturelle Norge overlapper:

 • 3IK111 og 3IK111N Det flerkulturelle Norge - 10 studiepoeng
 • IKF116NO Regional spesialisering, Norge, - 10 studiepoeng
 • 3IK102 Studieopphold - 5 studiepoeng.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

**Alzaghari, L. & E. Reiss (red). (2014). Radikalisering blant unge muslimer i Norge - en antologi. Minotenk: Oslo, s. 10-45 og s. 54-59. (40 s.) http://www.krad.no/images/stories/Radikalisering/radikalisering_blant_unge_muslimer_i_Norge.pdf

¤ Bangstad, Sindre: "Multikulturalismen og dens kritikere" i Bø, Bente Puntervold (red.): Multikulturell teori og flerkulturell praksiser - Artikler om norsk minoritetspolitikk (Oslo: Abstrakt Forlag, 2011), s. 21-46 (25 s)

¤ Barth, Fredrik: Nye og evige temaer i studiet av etnisitet i Manifestasjon og prosess (Oslo: Universitetsforlaget, 1993), s. 174-198 (19 s)

*Brunstad, P. O. (2002). Hvorfor føder ikke norske kvinner i indre Agder franskmenn? I: Bergem, T. et al. (red): På rette stigar. Bergen: NLA-Forlaget, s. 119-130. (11s). **Eidheim, H. (1969. When ethnicity becomes a social stigma. I: F. Barth (red): Ethnic groups and boundaries. Oslo: Universitetsforlaget, s. 39-58. (19 s.)

Bygnes, S. (2015). Mistillitens migrasjon: Europeisk sør-nord-mobilitet i kjølvannet av krisa. Sosiologisk tidsskrift, 23(3). Sider 171-192. (21 sider). Tilgjengelig online: https://www.idunn.no/st/2015/03/mistillitens_migrasjon_europeisk_soer-nord-mobilitet_i_kjoel

Eriksen, T. H. & Sajjad, T. A. (2015). Kulturforskjeller i praksis: Perspektiver på det flerkulturelle Norge (6. utg.). (Oslo: Gyldendal akademisk). s. 34-199, 237-259 (187s)

¤ Eriksen, Thomas Hylland: Samfunn (Oslo: Universitetsforlaget, 2010), s. 69-108 (38 s)

**Fangen, Katrine. (2009). Sosial ekskludering av unge med innvandrerbakgrunn – den relasjonelle, stedlige og politiske dimensjonen, i Tidsskrift for ungdomsforskning, vol. 9, nr. 2, 91-112 (22 s.)

¤ Kaya, Mehmed S.: "Innvandring og integrering- utfordringer i å forstå tilpasningsmønstre" i Kaya, Medmed S. Kaya, Asle Høgmo og Halvor Fauske (red.): Integrasjon og mangfold - Utfordringer for sosialarbeideren (Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2010), 50-97 (48 s)

¤ Kjeldstadli, Knut (red.): Norsk innvandrerhistorie. Bind 3. (Oslo: Pax, 2003) s. 137-186 (50 s)

Kjeldstadli, Knut: Sammensatte samfunn - innvandring og inkludering (Oslo: Pax, 2008) (293 s)

** Lynnebakke, Brit og Fangen, Katrine. (2011). Tre oppfatninger av norskhet: Opphav, kulturell praksis og statsborgerskap, i Sosiologi i dag, vol. 41, nr. 3-4, 133-155 (23 s)

Odden, Gunhild. 2018. Internasjonal migrasjon - En samfunnsvitenskapelig innføring (Oslo: Fagbokforlaget) (250 s)

Rosvold, M. og Bielenberg, N. (2012) Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom. HL-senterets temahefte nr. 14. Oslo: Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Tilgjengelig online: http://www.hlsenteret.no/publikasjoner/rosvoll-bielenberg-antisiganisme.html, s. 5-54 (47 s.)

*Sandal G. M. (red.) 2009 Kulturelt Mangfold på arbeidsplassen - utfordringer og virkemidler.  Bergen, Fagbokforlaget s. 63-98 (35 s.)

¤ Skorgen, Torgeir: Rasenes oppfinnelse (Oslo: Spartacus), s. 236-253 (18 s)

**Synnes, Ronald Mayora. (2019). Kjønn og religiøse grenser: Unge muslimer og kristnes forhandlinger av kjønn i migrantmenigheter, i Norsk sosiologisk tidsskrift, vol. 3, nr. 4, 254-268 (15 s.) https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/2019/04/kjoenn_og_religioese_grenser_unge_muslimer_og_kristnes_forha

Litteratur merket ¤  finnes i elektronisk kompendium.

Ca. 900 sider