3IK103 Det flerkulturelle Norge

Alle versjoner:
3IK103 (2022—2023)
3IK103 (2021—2022)
3IK103 (2020—2021)

Emnekode: 3IK103

Emnenavn: Det flerkulturelle Norge

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

 • Obligatorisk emne i årsstudium i interkulturell kommunikasjon (2021-2022)
 • Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell forståelse (oppstart 2021)

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende teorier og prosesser innen migrasjon, etnisitet, integrering, flerkulturell og flerreligøs sameksistens, rasisme, inkludering og ekskludering
 • kjenner til flyktningkonvensjonen og norsk flyktning- og innvandringspolitikk
 • har kunnskap om norsk migrasjonshistorie
 • kjenner til den norske debatten om innvandring og integreringsstrategi
 • kjenner til utfordringer og muligheter i det flerkulturelle og flerreligiøse norske samfunn
 • kjenner til relevante studier og forskning innen fagfeltet  
 • har kjennskap til integreringspraksis

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte og analysere sentrale problemstillinger om flerkulturelle samfunn
 • kan bruke og anvende et presise fagspråk til å beskrive, analysere og drøfte forholdene i flerkulturelle samfunn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle relevante og sentrale teorier, problemstiller og løsninger i fagfeltet
 • kan utveksle synspunkt og felterfaringer om det flerkulturelle Norge

Innhold

Emnet tar for seg migrasjonsteorier, migrasjonshistorie, integreringsstrategier og ulike utfordringer og muligheter i utviklingen av Norge som et flerkulturelt samfunn i en global kontekst.

Arbeids- og undervisningsformer

I undervisningsperioden tilbys det forelesninger, ukentlige seminar og kollokviediskusjoner, dokumentarvisning, nettleksjoner og ekskursjoner (i Kristiansandsområdet).

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen gitte frister for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Gjennomføre to ekskursjoner som følger visse retningslinjer (tilgjengelig i læringsplattform).
 • Akademisk logg (ca. 2000 ord) knyttet til ekskursjonene som følger visse retningslinjer (tilgjengelig i læringsplattform).
 • Gruppepresentasjoner som følger visse retningslinjer (tilgjengelig i læringsplattform)

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet logg.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

En ukes hjemmeeksamen, individuell (4000 ord pluss/minus 15 prosent).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk og engelsk.

Studiepoengreduksjon

3IK103 Det flerkulturelle Norge overlapper:

 • 3IK111 og 3IK111N Det flerkulturelle Norge - 10 studiepoeng
 • IKF116NO Regional spesialisering, Norge, - 10 studiepoeng
 • 3IK102 Studieopphold - 5 studiepoeng.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.