3JO212 Digitale medier: Innføring

Alle versjoner:
3JO212 (2024—2025)
3JO212 (2023—2024)
3JO212 (2022—2023)
3JO212 (2020—2021)
3JO212 (2019—2020)
3JO212 (2018—2019)

Emnekode: 3JO212

Emnenavn: Digitale medier: Innføring

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til emnet må man ha generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i bachelor i journalistikk.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen kan bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

  • Om Internett, digitale medier, digital formidling og kommunikasjonsmønstre på nett.
  • Om ulike medieteknologiers og modaliteters særpreg og fortrinn, og hvordan disse kan samvirke i multimediale uttrykk.
  • Om virksomheters bruk av sosiale medier.
  • Kjenne til etiske problemstillinger knyttet til digital formidling. 

Ferdigheter:

Studenten

  • Kan gjøre strategisk bruk av sosiale medier.
  • Kan anvende prinsipper for vurdering av nettsteder.
  • Kan skrive og publisere tekster for nettbaserte medier.

Innhold

Emnet gir grunnleggende teoretisk innføring i Internett og nettmedier som kommunikasjonsplattform. Det fokuseres særlig på ulike typer nettsider for ulike typer plattformer, multimodalitet og konvergens og sosiale medier. I tillegg gis en praktisk innføring i bloggverktøy. I dette emnet brukes blogg gjennomgående til skriftlige oppgaver.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet blir i hovedsak gitt i forelesninger, med noen praktiske øvelser. Studentene jobber selvstendig med bloggtekster gjennom hele emnet.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer, dette inkluderer selvstudium.

Arbeidskrav

Studenten må ha deltatt på minst 80 prosent av obligatorisk undervisning for å få rett til å gå opp til eksamen. Hva som er obligatorisk opplyses ved oppstart.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3JO212 er todelt og har følgende vekting:

a) Skriftlige innleveringer (postet på blogg), utgjør 51 prosent.

b) Tre timers skriftlig skoleeksamen, utgjør 49 prosent.

Tillatte hjelpemidler

Skriftlige innleveringer: Alle

Skoleeksamen: Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan leveres på engelsk etter søknad.

Praksis

Emnet har ingen praksisdel, men har praktiske øvelser og skriftlige oppgaver som postes på blogg.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 3KM101 med 5 studiepoeng. 3KM103 med 10 studiepoeng.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Pensum: 810 sider

Hannemyr, Liestøl m.fl.: Digitale medier (Oslo, Universitetsforlaget 2015, 3. utg. Kap. 4 og 6 – 8. 53 sider

Nina Furu: Markedsføring og kommunikasjon på nett (Cappelen Damm, 2017). 257 sider

Bonvik, Lunde: Suksess med egne medier. Strategi for kanalvalg, innhold og spredning (Bergen, Fagbokforlaget, 2014). 221 sider

Brandtzæg et al.: Sosiale medier i all offentlighet. (Sted, Kommuneforlaget, 2011). 140 s.

Kompendium KM103 (126 sider):

Engebretsen, Martin (red): Skrift/bilde/lyd (Kristiansand, Høyskoleforlaget, 2010). s. 17-28 og 103-124, 34 sider.

Hoem, Jon og Ture Schwebs: Tekst 2 null (Oslo, Universitetsforlaget, 2010). Kap 5, s. 44-58, 15 sider

Haugseth, Jan Frode: Sosiale medier i samfunnet (Oslo: Universitetsforlaget, 2013). Kapittel 5: Ti ulike typer sosiale medier, s.67- 76, 10 sider. Kapittel 7: Identitet og fellesskap, s.93-104, 12 sider.

Ida Aalen: Sosiale medier (Bergen, Fagbokforlaget, 2015) Kapittel 14: Redaksjonelle og sosiale medier, 9 sider Kapittel 16: Markedsføring og kommunikasjonsarbeid, 24 sider

Calvert, Christine: Skriv for nettet, kort og godt. (Oslo: Universitetsforlaget, 2010). Kapittel 5: 14 Regler for hvordan du skal skrive innhold på nett, s. 31-52, 22 sider.

 

Artikler på internett (10 sider)

Stammen.no: Derfor bør alle studenter blogge. http://stammen.no/blogging/derfor-bor-alle-studenter-blogge (hentet 7. desember 2015), 3 sider

Stammen.no: Hvordan skrive et godt blogginnlegg. http://stammen.no/blogging/hvordan-skrive-et-godt-blogginnlegg (hentet 7. desember 2015), 3 sider

Stian Hansen: Hvorfor skal du etablere en bedriftsblogg? http://www.siteman.no/blogg_cms/hvorfor-skal-du-etablere-en-bedriftsblogg/2015/08/04/1086/ (hentet 7. desember 2015), 1 side

Robin Stenersen: Skap en god bedriftsblogg. http://www.oktanoslo.no/skap-en-god-bedriftsblogg/ (hentet 7. desember 2015), 2 sider