3JO212 Digitale medier: Innføring

Alle versjoner:
3JO212 (2024—2025)
3JO212 (2023—2024)
3JO212 (2022—2023)
3JO212 (2020—2021)
3JO212 (2019—2020)
3JO212 (2018—2019)

Emnekode: 3JO212

Emnenavn: Digitale medier: Innføring

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til emnet må man ha generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i bachelor i journalistikk.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen kan bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

  • Om Internett, digitale medier, digital formidling og kommunikasjonsmønstre på nett.
  • Om ulike medieteknologiers og modaliteters særpreg og fortrinn, og hvordan disse kan samvirke i multimediale uttrykk.
  • Om virksomheters bruk av sosiale medier.
  • Kjenne til etiske problemstillinger knyttet til digital formidling. 

Ferdigheter:

Studenten

  • Kan gjøre strategisk bruk av sosiale medier.
  • Kan anvende prinsipper for vurdering av nettsteder.
  • Kan skrive og publisere tekster for nettbaserte medier.

Innhold

Emnet gir grunnleggende teoretisk innføring i Internett og nettmedier som kommunikasjonsplattform. Det fokuseres særlig på ulike typer nettsider for ulike typer plattformer, multimodalitet og konvergens og sosiale medier. I tillegg gis en praktisk innføring i bloggverktøy. I dette emnet brukes blogg gjennomgående til skriftlige oppgaver.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet blir i hovedsak gitt i forelesninger, med noen praktiske øvelser. Studentene jobber selvstendig med bloggtekster gjennom hele emnet.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer, dette inkluderer selvstudium.

Arbeidskrav

Studenten må ha deltatt på minst 80 prosent av obligatorisk undervisning for å få rett til å gå opp til eksamen. Hva som er obligatorisk opplyses ved oppstart.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3JO212 er todelt og har følgende vekting:

a) Skriftlige innleveringer (postet på blogg), utgjør 51 prosent.

b) Tre timers skriftlig skoleeksamen, utgjør 49 prosent.

Tillatte hjelpemidler

Skriftlige innleveringer: Alle

Skoleeksamen: Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan leveres på engelsk etter søknad.

Praksis

Emnet har ingen praksisdel, men har praktiske øvelser og skriftlige oppgaver som postes på blogg.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper3KM101 med 5 studiepoeng.3KM103 med 10 studiepoeng.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja