3KL104 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv med praksis

Alle versjoner:
3KL104 (2024—2025)
3KL104 (2023—2024)
3KL104 (2022—2023)
3KL104 (2021—2022)
3KL104 (2020—2021)
3KL104 (2019—2020)
3KL104 (2018—2019)
3KL104 (2017—2018)

Emnekode: 3KL104

Emnenavn: Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv med praksis

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kjennskap til den kristne troens innhold.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som alternativt obligatorisk emne i studieprogrammet KLA.  Emnet ivaretar viktigheten av relevant praksis i møte med kristent ungdomsarbeid som yrkesarena.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • har kunnskap om de unges livsverden, med særlig henblikk på medie- og livssynsmangfoldet 
 • har kjennskap til aktuelle spørsmål og innvendinger mot kristen tro
 • har kjennskap til grunnleggende tema i kristen apologetikk

Ferdigheter:

 • kan møte de unge der de er, med en helthetlig kristen apologetikk
 • kan anvende ulike formidlingsformer i møte med spørsmål og innvendinger mot kristen tro

Generell kompetanse:

 • kan reflektere over hvordan en kan møte sentrale utfordringer i relasjonen mellom livssynsmangfoldet, kristen tro og den unges livssynsdanning

Innhold

Emnet består av fire deler:

1. Ungdommens livsverden og kristen apologetikk

Denne delen retter fokus mot sentrale aspekt ved den unges aktuelle livsverden og utforsker apologetikkens relevans i denne konteksten.

2. Ungdom, trosopplæring og kristen apologetikk

Denne delen retter fokus på utfordringer og muligheter i formidling av kristen tro som sann og troverdig i møte med de unge - som i sin livssynsdanning omgis av en livsverden preget av medie- og livssynsmangfold. Konteksten er trosopplæring og disippelgjøring på menighetsarenaen.

3. Ungdom, evangelisering og kristen apologetikk

Denne delen utforsker relevante verktøy til bruk i formidling av kristen tro som sann og troverdig i møte med ulike grupper av unge som ikke bekjenner kristen tro.  

4. Relevant praksis

Denne delen av emnet består av fire uker (eller tilsvarende) praksis i menighet, kristen organisasjon eller på en kristen skole. I praksisen inngår både observasjon, uformelle samtaler og forberedt formidling. Høgskolen formidler kontakt med relevante praksissteder, men studenten kan også selv foreslå praksisarena. Plan for praksisperioden godkjennes av faglærer.

Arbeids- og undervisningsformer

For både fjernstudenter og lokale studenter gjelder tre til fire innledende obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer. Arbeidsoppgaven hjelper studenten inn i fagstoffet, og i den fire ukers obligatoriske praksis vil fagstoffet anvendes.

For fjernstudenter skjer den påfølgende undervisningen i form av nettleksjoner og podcasts. For lokale studenter gis undervisning med vekt på forelesninger, seminarer og workshops av tilsvarende omfang.

Arbeidsomfang

Circa 500 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for å få lov til å gå opp til eksamen:

a. Deltakelse på minst 80 % av tre dagers obligatorisk innføringskurs

b. Gjennomført minst 80 % av obligatorisk praksis

c. Praksisrapport 800 ord

d. Arbeidsoppgave på 1000 ord

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i KL104 består av følgende deler og vekting:

 • Case om kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv. Omfang på 1500 ord (pluss/minus 15 prosent). (Utgjør 40 prosent.)
 • Formidlingsprosjekt med fokus på trosopplæring eller evangelisering. Omfang tilsvarende 1000 ord (pluss/minus 15 prosent). (Utgjør 30 prosent.)
 • Refleksjonsnotat med utgangspunkt i egen praksis. Omfang på 1000 ord (pluss/minus 15 prosent) (Utgjør 30 prosent.)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Vurderingen skjer etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinaviske språk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Emnesperre

3KL106 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer

¤ Stjernemerket pensum finnes i kompendium som ligger elektronisk i Canvas.

1. Ungdommens livsverden og kristen apologetikk (391 sider)

 • ¤ Barna Group: «Six Reasons Young Christians Leave Church» online artikkel (3 s.) på https://www.barna.org/barna-update/millennials/528-six-reasons-young-christians-leave-church#.Vrw-UfnhB4d.
 • ¤ Barna Group: «Five Myths about Young Adult Church Dropouts» online artikkel (5 s.) på https://www.barna.org/millennials/534-five-myths-about-young-adult-church-dropouts
 • ¤ Barnett, Larry: «The Need for Apologetics: What the Data Reveal about the Chrisis of Faith Among Young Christians in America» i Philosophia Christi, vol 17 nr 2 2015 s. 473-490 (13 s.).
 • ¤ Dahle, Lars: "Apologetikk og de unge" i Theofilos vol 4 nr. 2 2012 s. 88-95 (8 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad: «Forskningsprosjektet "10-25" - i religionspedagogisk perspektiv» i Theofilos vol 4 nr 2 2012 s.28-45 (17 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad: «Livssyn - tre grunnleggende perspektiver» i Kors på halsen. Innføring i livssynsjournalistikk. (Oslo, Cappelen Damm, 2015) s 22-39 (17 s.).
 • ¤ Gannsle, Gregory E.: «Making the Gospel Connection. An Essay Concerning Applied Apologetics" i Paul Copan & William Lane Craig (red.) Come Let Us Reason. New Essays in Christian Apologetics (Nashville: B & H Academic, 2012) s. 3-16 (13 s.).
 • ¤ Gardner, Jason: «Technology and the Transfer of Power» i Mend the Gap. Can the Church Reconnect the Generations? (Nottingham, IVP, 2008) s. 69-84 (15 s.).
 • Gustavsson, Stefan: Trenger troen forsvares? Et manifest for kristen apologetikk. (Oslo, Luther 2016) s 15-148 (130 s.), sammen med ledsagende kortvideoer https://snakkomtro.com/trenger-troen-forsvares
 • ¤ Hinderaker, Bjørn: «Oversikt over aktuelle livssyn» i Manus for livet: Film som verktøy i trosopplæringen (Oslo: IKO-forlaget 2010) s 100-106 (6 s.), sammen med online videoer: (ca 50 s.)
 • ¤ Kinnaman, David and Gabe Lyons: Good Faith. Being a Christian when Society Thinks You’re Irrelevant and Extreme (Grand Rapids: Baker Books, 2016) s. 25-64. (39 s).
 • ¤ Kro, Ingvild Thu, «Et blikk på aktuell ungdomskultur - med særlig fokus på sosiale og mentale rammevilkår og ungdommers tro» i Theofilos vol 4 nr 2 2012 s. 49-60 (11 s.).
 • McDowell, Sean og J. Warner Wallace: So the Next Generation Will Know: Preparing Young Christians for a Challenging World. (Colorado Springs: David C.Cook, 2019) section 1 s. 29-98 (70 s.).

 

2. Ungdom, trosopplæring og kristen apologetikk (487 sider)

 • ¤ Dahle, Lars: «Apologetiske anliggender for kristne formidlere og fagpersoner» i Theofilos nr 1 2009, s.12-30 (18 s.).
 • ¤ Dahle, Lars: «Kontekstualisering og apologetikk i Apostelgjerningene og i vår egen tid. En analyse av Timothy Kellers misjonale bidrag» i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke vol 44 nr 2 2017, s. 139-159 (20 s.).
 • ¤ Hinderaker, Bjørn: «En helhetlig religionspedagogisk tilnærming til sannhetsspørsmålet- Sluttrapport fra trosopplæringsprosjektet Hvorfor akkurat Jesus?» i Theofilos vol 8 nr 2 2016 s. 277-288 (11 s.).
 • Keller, Timothy: Gud? Kristen tro møter moderne skepsis (Oslo: Lunde Forlag, 2013) s.3-96, 127-212 (178 s.).
 • McDowell, Sean og J. Warner Wallace: So the Next Generation Will Know: Preparing Young Christians for a Challenging World.
 • (Colorado Springs: David C.Cook, 2019) s. 23-175 (152 s.). Section 2 s. 99-176 (75 s.).
 • Møllerbråten, Tom Arne: Tro under tvil. Tanker fra en kristen skeptiker (Oslo: Verbum, 2015) s.14-141 (127 s.).
 • ¤ Nordheim, Bård Eirik Hallesby: «Kapittel 2: Back to Basics» i Teologi for kristent ungdomsarbeid. Kan tru praktiserast? (Bergen: Fagbokforlaget, 2008) s. 29-60 (31 s.)
 • ¤ Redse, Arne: «Særmerke ved den kristne trusopplæringa» i Simonnes, Asbjørn (red): Digital trusopplæring (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2011), s. 175- 190 (14 s.).
 • ¤ Simonnes, Torbjørn: «Den digitale arenaen og trusopplæringa. Intervju med Margunn Serigstad Dahle» i Simonnes, Asbjørn (red): Digital trusopplæring (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2011), s 234-242 (8 s.).
 • ¤ Sveinall, Arne Tord: «Sjelesorg og de unge» i Theofilos vol 4 nr 2 2012 s.105-120 (15 s.).

Anbefalte ressurser:

 

3. Ungdom, evangelisering og kristen apologetikk (495 sider)

 • Pippert, Becky: Ut av saltbøssa. Evangelisering som livsstil (Oslo: NKSS, 2012), s. 35-176 (121 s.).
 • Davidsen, Bjørn Are og Atle Ottesen Søvik: Gud- mer enn feelgood? Om fornuft, vitenskap og tro (Oslo: Efrem Forlag 2015) (80 s.), alternativt følgende tilsvarende 8 videoer: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9fnvWOW910Qtbjuypn3UcRMxc09zlv2K
 • Hellenes, Ingvild: Grill en kristen (Oslo: Veritas, 2017). Utvalg 50 s.
 • Hinderaker, Bjørn og Jon Håversen: Grill en kristen om Bibelen (Oslo: Veritas 2020). Utvalg 50 s.
 • Koukl, Gregory: Tactics: A Game Plan for Discussing Your Christian Convictions (Grand Rapids: Zondervan, 2019, 2. utgave) s. 25-191, og 241-254 (180 s.).
 • Ots, Michael: «How to Prepare a Persuasive Apologetics Talk», Online foredrag på Forum for Christian Ledares, http://foclonline.org/talk/how-prepare-persuasive-apologetics-talk (50:15 min) (15 s.).

 

Anbefalte ressurser:

 

4. Relevant praksis (ca. 150 sider) (ikke del av 3KL106)

 • Gustavsson, Stefan: Trenger troen forsvares? Et manifest for kristen apologetikk (Oslo, Luther 2016), s 151-185 (34 s.), sammen med kortvideo: https://vimeo.com/188295101.
 • ¤ Kinnaman, David: «Fifty Ideas to find a New Generation» i You Lost Me. Why Young Christians Are Leaving Church . . . and Rethinking Faith (Grad Rapids, Michigan: Baker Books, 2011) s. 213-242 (30 s.).
 • Guinness, Os: Lang reise hjem. En guide for deg som leter etter meningen med livet (Oslo: Lunde, 2003) (s.65-160) (90 s.), eller følgende tilsvarende online foredrag: «The Journey: A Thinking Person's Quest for Meaning» på http://www.youtube.com/watch?v=dOXzgs7Tyys (88 min).