3KL104 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv med praksis

Alle versjoner:
3KL104 (2024—2025)
3KL104 (2023—2024)
3KL104 (2022—2023)
3KL104 (2021—2022)
3KL104 (2020—2021)
3KL104 (2019—2020)
3KL104 (2018—2019)
3KL104 (2017—2018)

Emnekode: 3KL104

Emnenavn: Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv med praksis

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kjennskap til den kristne troens innhold.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som alternativt obligatorisk emne i studieprogrammet KLA.  Emnet ivaretar viktigheten av relevant praksis i møte med kristent ungdomsarbeid som yrkesarena.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

  • har kunnskap om de unges livsverden, med særlig henblikk på medie- og livssynsmangfoldet 
  • har kjennskap til aktuelle spørsmål og innvendinger mot kristen tro
  • har kjennskap til grunnleggende tema i kristen apologetikk

Ferdigheter:

Studenten

  • kan møte de unge der de er, med en helthetlig kristen apologetikk
  • kan anvende ulike formidlingsformer i møte med spørsmål og innvendinger mot kristen tro

Generell kompetanse:

Studenten

  • kan reflektere over hvordan en kan møte sentrale utfordringer i relasjonen mellom livssynsmangfoldet, kristen tro og den unges livssynsdanning

Innhold

Emnet består av fire deler:

1. Ungdommens livsverden og kristen apologetikk

Denne delen retter fokus mot sentrale aspekt ved den unges aktuelle livsverden og utforsker apologetikkens relevans i denne konteksten.

2. Ungdom, trosopplæring og kristen apologetikk

Denne delen retter fokus på utfordringer og muligheter i formidling av kristen tro som sann og troverdig i møte med de unge - som i sin livssynsdanning omgis av en livsverden preget av medie- og livssynsmangfold. Konteksten er trosopplæring og disippelgjøring på menighetsarenaen.

3. Ungdom, evangelisering og kristen apologetikk

Denne delen utforsker relevante verktøy til bruk i formidling av kristen tro som sann og troverdig i møte med ulike grupper av unge som ikke bekjenner kristen tro.  

4. Relevant praksis

Denne delen av emnet består av fire uker (eller tilsvarende) praksis i menighet, kristen organisasjon eller på en kristen skole. I praksisen inngår både observasjon, uformelle samtaler og forberedt formidling. Høgskolen formidler kontakt med relevante praksissteder, men studenten kan også selv foreslå praksisarena. Plan for praksisperioden godkjennes av faglærer.

Arbeids- og undervisningsformer

For både fjernstudenter og lokale studenter gjelder tre til fire innledende obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer. Arbeidsoppgaven hjelper studenten inn i fagstoffet, og i den fire ukers obligatoriske praksis vil fagstoffet anvendes.

For fjernstudenter skjer den påfølgende undervisningen i form av nettleksjoner og podcasts. For lokale studenter gis undervisning med vekt på forelesninger, seminarer og workshops av tilsvarende omfang.

Arbeidsomfang

Circa 500 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for å få lov til å gå opp til eksamen:

a. Deltakelse på minst 80 % av tre dagers obligatorisk innføringskurs

b. Gjennomført minst 80 % av obligatorisk praksis

c. Praksisrapport 800 ord

d. Arbeidsoppgave på 1000 ord

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i KL104 består av følgende deler og vekting:

  • Case om kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv. Omfang på 1500 ord (pluss/minus 15 prosent). (Utgjør 40 prosent.)
  • Formidlingsprosjekt med fokus på trosopplæring eller evangelisering. Omfang tilsvarende 1000 ord (pluss/minus 15 prosent). (Utgjør 30 prosent.)
  • Refleksjonsnotat med utgangspunkt i egen praksis. Omfang på 1000 ord (pluss/minus 15 prosent) (Utgjør 30 prosent.)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Vurderingen skjer etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinaviske språk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Emnesperre

3KL106 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.