4IL204 Designtenking og lean startup

Alle versjoner:
4IL204 (2022—2023)
4IL204 (2021—2022)
4IL204 (2020—2021)
4IL204 (2019—2020)
4IL204 (2018—2019)
4IL204 (2017—2018)

Emnekode: 4IL204

Emnenavn: Designtenking og lean startup

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i bachelor i innovasjon og ledelse.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Emnet vil belyse designtenking og lean startup som effektive, bruker- og praksisorienterte entreprenørskaps- og innovasjonsprosesser. Emnet skal gi en innføring i designtenking og prosessen som ligger til grunn for lean startup-filosofien, samt introdusere studentene til relevant og viktig forskning, teori og modeller innen disse områdene.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for viktige prinsipper som ligger til grunn for designtenking
 • beskrive hovedtrekkene i designerens tenkemåte og metoder
 • resentere forholdet mellom forretningsstrategi, strategisk design og industridesign 
 • forklare hvordan designtenking kan bidra til effektive innovasjonsprosesser
 • beskrive hovedelementene i tenkningen og metodene som ligger til grunn for Lean-filosofien generelt og lean startup spesifikt
 • gjøre rede for hvordan lean startup påvirker vår forståelse av entreprenørskap, samt effektiv ledelse og måling av resultater i oppstartbedrifter
 • gjøre rede for hva som skiller lean startup fra andre tilnærminger til entreprenørskap, samt beskrive når og hvordan dette kan brukes effektivt for å lykkes med gründerselskaper

Ferdigheter

Studenten kan

 • vurdere behovet for å styrke selskapers innovasjonsevne og forstå grunnleggende tiltak for å lykkes med dette
 • planlegge og gjennomføre prosesser basert på designtenking
 • forklare sammenhengen mellom forretningsstrategi, innovasjon og design, samt vurdere hvordan designtenking kan brukes for å jobbe strategisk med nyskaping
 • anvende design tenking i tverrfaglige team for å løse relevante problem og utfordringer for organisasjoner
 • analysere og forstå når lean startup kan brukes som et effektivt verktøy for entreprenørskap og innovasjon
 • bruke prinsipper i designtenking og lean startup for å skape verdier på ulike områder; for interessenter, organisasjoner, bedrifters økosystem, sosialt og samfunnet 
 • vurdere når prinsippene i designtenking er relevante å bruke for å styrke organisasjoners innovasjonsevne
 • Vurdere styrker og svakheter ved designtenking og lean-filosofien

Generell kompetanse

Studenten

 • har en reflektert tilnærming til ulike innovasjonsrelaterte problemstillinger organisasjoner står overfor
 • kan gjennomføre innovasjonsfremmende prosjekter basert på prinsippene undervist i emnet
 • har lært grunnleggende brukersenteret metodikk og har fått erfaring med relevante utfordringer for å overvinne de vanligste hindrene for nyskaping og innovasjon i organisasjoner
 • behersker grunnleggende bruk av visualisering som kommunikasjonsverktøy

Innhold

 • Historisk og faglig bakgrunn for designtenking og hvordan det brukes i dag
 • Designtenking, innovasjon og entreprenørskap
 • Hva skiller designtenking fra andre innovasjonsprosesser?
 • Hovedfaser og viktige elementer i prosesser basert på designtenking
 • Utvikling av prototyper og brukersentrert metodikk
 • Bruk av designtenking som et strategisk verktøy for verdiskaping, posisjonering og styrking av selskapers konkurransefortrinn
 • Bakgrunn for lean-filosofien og innføring i prinsippene den bygger på
 • Hva er lean startup og hvordan kan den bidra til effektive entreprenørskapsprosesser?
 • Nærmere beskrivelse av lean startup-metodikken og dens relevans i dagens markedssituasjon
 • Hvordan lykkes med entreprenørskap og designe effektive prosesser for dette basert på lean startup
 • Bruk av designtening og lean startup på praktiske case
 • Anvendelse av prinsippene undervist i kurset i lys av andre relevante verktøy for effektive prosesser innen entreprenørskap og innovasjon
 • Ledelse og gjennomføring av prosesser i designtekning og lean startup

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppeoppgaver og diskusjoner.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 210 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 

 • 1 Innleveringsoppgave, skriftlig i gruppe på 2-3 personer.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Prosjektoppgave, skriftlig i gruppe på 2-3 personer.

Innlevering av oppgave i slutten av semesteret. Det gis gruppekarakter på prosjektoppgaven.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det benyttes gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, men engelskspråklige studenter kan levere på engelsk.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Ries, E. (2011). Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York: Crown Business. 290 sider.

Lockwood, T. (2010). Design Thinking: Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value. New York: Allworth Press. 266 sider.