4IL204 Ressurser, modeller, designtenking og lean startup

Alle versjoner:
4IL204 (2022—2023)
4IL204 (2021—2022)
4IL204 (2020—2021)
4IL204 (2019—2020)
4IL204 (2018—2019)
4IL204 (2017—2018)

Emnekode: 4IL204

Emnenavn: Ressurser, modeller, designtenking og lean startup

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 7,5 poeng

Enkeltemne: Nei

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i bachelor i innovasjon og ledelse.

Innledning

Emnet vil belyse moderne entreprenørskapsteori inkludert ressursbasert teori, kjernekompetanse, effektuering, bricolage, forretningsmodellering, designtenking og lean startup som effektive, bruker- og praksisorienterte entreprenørskaps- og innovasjonsprosesser, samt introdusere studentene til relevant og viktig forskning, teori og modeller innen disse områdene.

Kurset kombinerer reverse classroom pedagogikk med gruppelæring og case-basert læring. Slik lærer studentene en holistisk modell for inkrementell forretningsutvikling av entreprenørskapsprosjekter. Modellen heter S-E-A-M (Systemic Entrepreneurship Activity Method).

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om viktige prinsipper som ligger til grunn for ressursbasert teori, kjernekompetanse, effektuering, bricolage, forretningsmodellering, designtenking og lean startup
 • kan beskrive hovedtrekkene i entreprenørens tenkemåte og metoder
 • kan presentere forholdet mellom forretningsstrategi, strategisk design og industridesign 
 • har kunnskap om hovedelementene i tenkningen og metodene som ligger til grunn for Lean-filosofien generelt og lean startup spesifikt
 • kan gjøre rede for hvordan lean startup påvirker vår forståelse av entreprenørskap, samt effektiv ledelse og måling av resultater i oppstartbedrifter
 • kan forklare sammenhengen mellom forretningsstrategi (formål, ressurser, forretningside og forretningsmodell), innovasjon og design, samt vurdere hvordan designtenking kan brukes for å jobbe strategisk med nyskaping

 

Ferdigheter

Studenten 

 • kan utvikle et entreprenørskapsprosjekt basert på S-E-A-M- metodikken
 • kan lede forretningsutviklingen av et entreprenørskapsprosjekt basert på S-E-A-M
 • kan vurdere behovet for å styrke selskapers innovasjonsevne og forstå grunnleggende tiltak for å lykkes med dette 
 • har ferdigheter til å planlegge og gjennomføre prosesser basert på designtenking
 • kan analysere og forstå når lean startup kan brukes som et effektivt verktøy for entreprenørskap og innovasjon
 • kan bruke prinsipper i designtenking og lean startup for å skape verdier på ulike områder; for interessenter, organisasjoner, bedrifters økosystem, sosialt og samfunnet 
 • kan vurdere når prinsippene i designtenking er relevante å bruke for å styrke organisasjoners innovasjonsevne
 • kan designe og gjennomføre kundeintervjuer i forbindelse med både problemintervjuer (har vi et problem som er verdt å løse) og løsningsintervjuer (løser vi problemet).

Generell kompetanse

Studenten

 • har en reflektert tilnærming til ulike innovasjonsrelaterte problemstillinger organisasjoner står overfor
 • kan gjennomføre innovasjonsfremmende prosjekter basert på prinsippene undervist i emnet
 • behersker grunnleggende bruk av visualisering som kommunikasjonsverktøy

Innhold

 • entreprenørskap, definisjon og avgrensninger
 • formål (verdier, motivasjon og visjon)
 • ressurser (menneskelige og materielle ressurser, salgbare ressurser, finansielle ressurser), ressursbasert syn, kjernekompetanse, effektuering og bricolage
 • forretningsidéen, misjon, problemintervjuer, bakgrunn for lean-filosofien og innføring i prinsippene den bygger på, hvordan lykkes med entreprenørskap og designe effektive prosesser for dette basert på lean startup
 • forretningsmodellen, systemtenkning, designtenking, innovasjon og entreprenørskap, hovedfaser og viktige elementer i prosesser basert på designtenking, utvikling av prototyper og brukersentrert metodikk, løsningsintervjuer.
 • Bruk av designtenking som et strategisk verktøy for verdiskaping, posisjonering og styrking av selskapers konkurransefortrinn
 • Dynamisk prosjektledelse innen entreprenørskap, målsettinger, bærekraft, kan-ban
 • Dynamisk prognostisering basert på lean metodikk og balanced scorecard.
 • Bruk av designtenking og lean startup på praktiske case
 • Ledelse og gjennomføring av prosesser i designtekning og lean startup

Arbeids- og undervisningsformer

Videobasert introduksjon, casearbeid i et digitalt entreprenørskapssystem, 9 digitale gruppesesjoner på 90 minutter, gruppeoppgaver, presentasjon og diskusjoner.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 210 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • 1 Innleveringsoppgave, skriftlig i gruppe på 2-3 personer.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Prosjektoppgave, skriftlig i gruppe på 2-3 personer.

Innlevering av oppgave i slutten av semesteret. Det gis gruppekarakter på prosjektoppgaven.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det benyttes gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, men engelskspråklige studenter kan levere på engelsk.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.