4RELPED110 Relasjonsledelse

Alle versjoner:
4RELPED110 (2023—2024)
4RELPED110 (2022—2023)
4RELPED110 (2021—2022)
4RELPED110 (2020—2021)
4RELPED110 (2019—2020)
4RELPED110 (2018—2019)
4RELPED110 (2017—2018)

Emnekode: 4RELPED110

Emnenavn: Relasjonsledelse

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årsstudium i Praktisk teologi og ledelse.

Obligatorisk emne i bachelor i Praktisk teologi og ledelse.

Tilbys også som enkeltemne.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • kan gjøre rede for konkrete og aktuelle lederutfordringer i kirke og menighet
 • kjenner bibelske fortellinger som aktualiserer sentrale ledelsesspørsmål
 • kan relatere ulike menneskesyn til ulike ledelsesformer og ledelsesforståelser
 • kan forstå forholdet mellom selvledelse og teamledelse

Ferdigheter:

Studenten

 • kan reflektere over egne verdier, samt viktige og formende selvbiografiske erfaringer
 • kan reflektere omkring egne forventinger til fremtidig tjeneste i kirke og samfunn
 • kan vurdere sammenhengen mellom egne ferdigheter, muligheter og kunnskaper og relevante lederutfordringer i fremtiden
 • kan reflektere over egen lederrolle og praksis som leder med utgangspunkt i personlige egenskaper og faglige forutsetninger og utvikle dette under veiledning med sikte på utøvelse av klokt lederskap

Generell kompetanse:

Studenten

 • har grunnleggende forståelse for kirkens rolle i  samfunnet
 • har kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske  utfordringer knyttet til det å være leder, både i kirkelig kontekst og ellers
 • kan presentere og utveksle synspunkter om sentralt fagstoff og delta i diskusjoner som sikter mot utvikling av god praksis
 • kjenner til og har deltatt i prosesser som fremmer nytenking og innovasjon

Innhold

Dette er et emne for studenter som ønsker å studere deler av eller hele årstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL). Emnet gir en grunnleggende innføring i det å lede i relasjon til seg selv og andre på en slik måte at studenten settes i stand til å reflektere over egne verdier, samt viktige og formende selvbiografiske erfaringer. Gjennom undervisning og praksisrefleksjon arbeider en i dette emnet mot å bevisstgjøre betydningen av personlige egenskaper og faglige forutsetninger for utøvelse av klokt lederskap i relasjon til den eller de en leder og blir ledet av. Særlig fokuseres sammenhengen mellom ulike menneskesyn, former for lederskap og utfordringer i den aktuelle situasjon. Et fundamentalt fokus i emnet som helhet er at den praktisk-teologiske refleksjonen skal utvikles i dialog mellom praksisrefleksjon, forelesninger, seminar og gjennom felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet blir undervist i undervisningsuker/blokkundervisning. Studiet foregår i en veksling mellom undervisning, mentorering og praksisrefleksjon. Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og gruppeøvelser (der mentorering inngår), mer seminarpregede øvelser og ferdighetstrening knyttet til formidling, og felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet. I dialog med (evt tidligere) praksiserfaring og feltstudier skal emnet gi evne til å reflektere over ulike strategier og forutsetninger for praktisk-teologisk refleksjon og arbeid i ulike kontekster

Arbeidsomfang

Ca. 250 timer.

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten levere inn og få godkjent:

 • En praksisrapport (ca 500-1000 ord) knyttet til erfaringer i praksis (minimum 35-40 timer) vedlagt bekreftelse fra praksisveileder på tilfredsstillende deltagelse. Praksisrapporten må være vurdert til godkjent
 • Et refleksjonsnotat (ca 1000-1500 ord) med emne oppgitt av faglærer knyttet til undervisningen og/eller pensum i emnet.
 • Deltagelse på minst 80% av undervisningen

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Muntlig eksamen

Eksamen består av to deler:

 • Muntlig presentasjon. Tema for presentasjonen gis av emneansvarlig 3 uker før eksamen.

Varighet av presentasjon: 15 minutter per student. Ytterligere 5 minutter settes av til respons på spørsmål fra sensor eller andre studenter i gruppa.Studentene inndeles i grupper og frammøte er en obligatorisk del av eksamen.

     2. Individuell muntlig eksamen. Varighet: 15-20 minutter per student. Del 2 er en selvstendig faglig eksaminering av andre temaer enn del 1.

Karakteren settes på grunnlag av en helhetsvurdering av del 1 og 2.

Begge deler må vurderes til å være på nivå med ståkarakter for å bestå eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ved muntlig presentasjon: Medbrakt fremføring i form av papir, powerpoint eller annen presentasjon og evt notater/manus til dette.

Ved individuell muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Omfang praksis: 35-40 timer. For studenter på årsstudium eller bachelorgrad i Praktisk teologi og ledelse samordnes praksis med de andre emnene som gjennomføres samme semester. Studentene tildeles praksisplasser etter å ha meldt inn ønsker med utgangspunkt i tilgjengelige praksisplasser. For å bli godkjent som praksisplass er en avhengig av at det er knyttet en godkjent praksisveileder til praksisplassen.

Studiepoengreduksjon

Faglig overlapping:

 • 10 stp. overlapp med PTL101/4PTL101 og PTL113

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Politiattest I studiets inngår praksis i menighet/organisasjon eller lignende. I den forbindelse er det krav om at studentene legger frem politiattest Politiattesten må være levert og godkjent før studenten kan påbegynne praksis.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

Jørgensens, Knud. 2012. Equipping for Service. Christian Leadership in Church and Society. Oxford: Regnum. s.1-96, 113-128, 137-146 (120 sider)

 

Sjøvold, E. 2006. Teamet. Utvikling, effektivitet og endring i grupper. Oslo: Universitetsforlaget. kap 1,2,3,4,5, 8,9,11,16   (213 sider)

 

Skivik, Hans Morten. 2018. Relasjonell ledelse : å lære lederskap i praksis. 2. utg. utg. Oslo: Gyldendal.  s. 19-136 (127 sider)

 

Følgende titler merket med *) er i digitalt kompendium

 

*) Brunstad, P.O. 2005. «Behovet for anerkjennelse», i: Brunstad, P.O. & Evenshaug T. (red.), Å være voksen – i et kulturelt, sosialt og pedagogisk perspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 150-170. (20s)

 

*) Gibbs, Eddie. 2005. Leadership Next. Downers Grove: IVP Books. s.21-46 (26 sider)

 

*) Glasø, Lars. 2019. "Konflikter og kommunikasjon " i Kommunikasjon for ledere og organisasjoner redigert av Peggy Simcic Brønn og Jan Ketil Arnulf. Bergen: Fagbokforl. s.283 – 307 (24 sider)

 

*) Jensen, Per og Inger Ulleberg. 2019. "Del 1 Kommunikasjon og relasjoner." i Mellom ordene : kommunikasjon i profesjonell praksis, redigert av Per Jensen, Inger Ulleberg og David Keeping. Oslo: Gyldendal. s 21-65 (44 sider)

 

*) Ledbetter, Banks, Greenhalgh. 2014. Reviewing Leadership. A Christian Evaluation of Current Approaches. Grand Rapids: Baker Academics. s. 35-56 (24 sider)

 

*) Wright, Walter. 2009. Relational leadership. Milton Keynes: Paternoster Press. kap 2 (54 sider)