4RELPED110 Relasjonsledelse

Alle versjoner:
4RELPED110 (2023—2024)
4RELPED110 (2022—2023)
4RELPED110 (2021—2022)
4RELPED110 (2020—2021)
4RELPED110 (2019—2020)
4RELPED110 (2018—2019)
4RELPED110 (2017—2018)

Emnekode: 4RELPED110

Emnenavn: Relasjonsledelse

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årsstudium i Praktisk teologi og ledelse.

Obligatorisk emne i bachelor i Praktisk teologi og ledelse.

Tilbys også som enkeltemne.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • kan gjøre rede for konkrete og aktuelle lederutfordringer i kirke og menighet
 • kjenner bibelske fortellinger som aktualiserer sentrale ledelsesspørsmål
 • kan relatere ulike menneskesyn til ulike ledelsesformer og ledelsesforståelser
 • kan forstå forholdet mellom selvledelse og teamledelse

Ferdigheter:

Studenten

 • kan reflektere over egne verdier, samt viktige og formende selvbiografiske erfaringer
 • kan reflektere omkring egne forventinger til fremtidig tjeneste i kirke og samfunn
 • kan vurdere sammenhengen mellom egne ferdigheter, muligheter og kunnskaper og relevante lederutfordringer i fremtiden
 • kan reflektere over egen lederrolle og praksis som leder med utgangspunkt i personlige egenskaper og faglige forutsetninger og utvikle dette under veiledning med sikte på utøvelse av klokt lederskap

Generell kompetanse:

Studenten

 • har grunnleggende forståelse for kirkens rolle i  samfunnet
 • har kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske  utfordringer knyttet til det å være leder, både i kirkelig kontekst og ellers
 • kan presentere og utveksle synspunkter om sentralt fagstoff og delta i diskusjoner som sikter mot utvikling av god praksis
 • kjenner til og har deltatt i prosesser som fremmer nytenking og innovasjon

Innhold

Dette er et emne for studenter som ønsker å studere deler av eller hele årstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL). Emnet gir en grunnleggende innføring i det å lede i relasjon til seg selv og andre på en slik måte at studenten settes i stand til å reflektere over egne verdier, samt viktige og formende selvbiografiske erfaringer. Gjennom undervisning og praksisrefleksjon arbeider en i dette emnet mot å bevisstgjøre betydningen av personlige egenskaper og faglige forutsetninger for utøvelse av klokt lederskap i relasjon til den eller de en leder og blir ledet av. Særlig fokuseres sammenhengen mellom ulike menneskesyn, former for lederskap og utfordringer i den aktuelle situasjon. Et fundamentalt fokus i emnet som helhet er at den praktisk-teologiske refleksjonen skal utvikles i dialog mellom praksisrefleksjon, forelesninger, seminar og gjennom felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet foregår i en veksling mellom undervisning, mentorering og praksisrefleksjon. Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og gruppeøvelser (der mentorering inngår), mer seminarpregede øvelser og ferdighetstrening knyttet til formidling, og felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet. I dialog med (evt tidligere) praksiserfaring og feltstudier skal emnet gi evne til å reflektere over ulike strategier og forutsetninger for praktisk-teologisk refleksjon og arbeid i ulike kontekster

Arbeidsomfang

Ca. 250 timer.

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten levere inn og få godkjent:

 • En underveisrefleksjon (ca. 500-1000 ord) knyttet til erfaringer i praksis. PTL-studenter som tar emnet i samme semester som 4TEOL110: Bibelen - tekst, tolkning og formidling og 4TEOL130: Innføring i praktisk teologi, skal levere én samlet underveisrefleksjon (omfang 1500-2000 ord) for alle tre emner.
 • Et refleksjonsnotat (ca. 1000-1500 ord) med emne oppgitt av faglærer knyttet til undervisningen og/eller pensum i emnet.
 • Deltagelse på minst 80% av undervisningen

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Eksamen består av tre deler:

 • Kort sluttrapport fra praksis (ca. 250 ord) vedlagt bekreftelse fra praksisveileder på tilfredsstillende deltagelse. PTL-studenter som tar emnet i samme semester som 4TEOL110: Bibelen - tekst, tolkning og formidling og 4TEOL130: Innføring i praktisk teologi, skal levere én samlet sluttrapport for alle tre emner.
 • Muntlig presentasjon. Tema for presentasjonen gis av emneansvarlig 3 uker før eksamen.

Varighet av presentasjon: 15 minutter per student. Ytterligere 5 minutter settes av til respons på spørsmål fra sensor eller andre studenter i gruppa. Studentene inndeles i grupper og frammøte er en obligatorisk del av eksamen.

 • Individuell muntlig eksamen. Varighet: 15-20 minutter per student. Del 2 er en selvstendig faglig eksaminering av andre temaer enn del 1.

Karakteren settes på grunnlag av en helhetsvurdering av del 2 og 3.

Alle deler må vurderes til bestått for å bestå eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ved muntlig presentasjon: Medbrakt fremføring i form av papir, powerpoint eller annen presentasjon og evt notater/manus til dette.

Ved individuell muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Sluttrapport vurderes med bestått/ikke bestått av praksisleder etter innstilling fra praksisveileder. Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Omfang praksis: 35-40 timer. For studenter på årsstudium eller bachelorgrad i Praktisk teologi og ledelse samordnes praksis med de andre emnene som gjennomføres samme semester. Studentene tildeles praksisplasser etter å ha meldt inn ønsker med utgangspunkt i tilgjengelige praksisplasser. For å bli godkjent som praksisplass er en avhengig av at det er knyttet en godkjent praksisveileder til praksisplassen.

Studiepoengreduksjon

Faglig overlapping:

 • 10 stp. overlapp med PTL101/4PTL101 og PTL113

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

PolitiattestI studiets inngår praksis i menighet/organisasjon eller lignende. I den forbindelse er det krav om at studentene legger frem politiattest Politiattesten må være levert og godkjent før studenten kan påbegynne praksis.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.