4TEOL115 Bibelfortelling 1

Alle versjoner:
4TEOL115 (2022—2023)
4TEOL115 (2021—2022)
4TEOL115 (2020—2021)

Emnekode: 4TEOL115

Emnenavn: Bibelfortelling 1

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra muntlig formidling i kristen sammenheng.

Bibelkunnskap.

Relevans i studieprogrammet

 • Valgbart emne i bachelor i praktisk teologi og ledelse (2.år)
 • Valgbart emne i bachelor i teologi.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Bibelfortelling 1 er et praktisk emne som bevisstgjør og utvikler den enkeltes formidlingsuttrykk. Målet med emnet er at studentene skal bli trygge og kompetente fortellere som med troverdighet og integritet formidler bibelfortellinger i kirkelig sammenheng.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om ulike innøvings- og fordypningsteknikker innen fortellerkunsten
 • har kunnskap om dramaturgi og språkføring i møte med bibelfortellinger
 • har kunnskap om kropp- og stemmebruk under forberedelse og i framføring
 • har kunnskap om kreative prosesser

Ferdigheter:

Studenten

 • kan anvende ulike innøvings- og framføringsteknikker i en kreativ prosess med bibelsk materiale
 • kan reflektere over valg av bibelfortelling og tilrettelegging av fortellerrommet i møte med målgruppe og kontekst
 • kan anvende og begrunne dramaturgiske valg i eget formidlingsarbeid
 • kan anvende variert og tilpasset stemmebruk og kroppsspråk i fortellingssituasjonen
 • kan anvende relevante fysiske og mentale strategier i formidlingssituasjoner
 • kan reflektere over egen faglige utvikling i fortellerrollen og justere denne under veiledning

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere en kreativ prosess knyttet til framføring av bibelfortellinger i kirkelig sammenheng
 • kan bruke faglig kunnskap til delta kritisk og konstruktivt i samtaler om bibelfortellinger sin rolle i kirkelig sammenheng og samfunnet for øvrig.

Innhold

Emnet har fokus på eneformidleren, og studenten vil utfordres til å jobbe med egen forforståelse av bibeltekster og eget uttrykk i ulike fortellingssituasjoner. Studenten må være motivert for å jobbe med egen formidlingsevne og motta veiledning på dette.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er samlingsbasert (4 samlinger á 2 dager). Arbeidsformene vil være en veksling mellom foredrag, praktiske seminarer og individuell veiledning i gruppe. Undervisning med utforsking av og trening i fortellerkunsten vil ha stor plass. Det forventes høy grad av egentrening mellom samlingene.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

1/5 Minst 80% tilstedeværelse i undervisning.

2/5 Observasjonsoppgave

3/5 Formidlingsoppgave 1, individuell muntlig formidling med refleksjonslogg

4/5 Formidlingsoppgave 2, individuell muntlig formidling med refleksjonslogg

5/5 Formidlingsoppgave 3, individuell muntlig formidling med refleksjonslogg

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i semesterplanen for emnet ved studiestart. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 Den avsluttende vurderingen består av:

 • skriftlig innlevering av refleksjonstekst
 • framføring av muntlig bibelfortelling

Eksamen er en framføring av en bibelfortelling, og er en bearbeidet versjon av arbeidskrav 5/5 Formidlingsoppgave 3. Prosessen med å forberede framføringen skal dokumenteres gjennom en refleksjonstekst som leveres til avsluttende vurdering 6 virkedager før eksamen. Eksamen er individuell og det vil bli gitt en samlet vurdering av del a og b.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk eller skandinaviske språk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Ca. 650 sider bestående av ca. 500 sider kjernepensum og ca. 150 sider selvvalgt pensum relatert til formidlingsoppgave 3.

Selvvalgt pensum skal ha en klar vekting på formidling av fortellinger i forhold til vekting av teologisk litteratur. Selvvalgt pensum skal godkjennes av faglærer før samling 4.

Utdrag i kompendium er merket med *

*Askøy Alveng, K. (2000). «Forkynneren som forteller og fortellingen som forkynner». I: Halle og Hegerstrøm (red): Himmel over livet. Forkynnelse for barn i en ny tid. Oslo: IKO. (s 58-67, 9 sider)

Barratt-Due, E. (2011). På scenen i ditt eget liv. Hvordan formidle et budskap og trives foran publikum, Oslo: Cappelen Damm (s 55-80 og s 98-120, 47 sider)

Breidlid, H., & Nicolaisen, T. (2011). I begynnelsen var fortellingen (2. utg. ed.). Oslo: Universitetsforl. (Kap 1-3, 7-8, 10-11, 92 sider).

* Dahlsveen, H. (2008). Innføringsbok i muntlig fortellerkunst : - eller snipp snapp snute så var historien ute og tipp tapp tynne nå kan fortellingen begynne. Oslo: Universitetsforlaget. (s 18-30. 12 sider)

*Kvalbein, M. (2015). Henvendt. Overgitt. Kroppen i Guds hus. Oslo, Verbum. (s 35 – 46, 179-188, 20 sider)

*Mikkelsen, T. (2009). Kreativitetens psykologi. Hvad du som kreativ bør vide om dig selv og din psyke. København: Nyt nordisk forlag Arnold Busck (s.156 – 177, 22 sider)

Raaum, K. (2011). Bibelfortellinger: Metode og formidling (Trosopplæring i praksis). Oslo: IKO-forlaget (kap. 1 – 4, 8, 12 og 14, 76 sider)

Samset, H. (2010). Bibelfortellerboka: Kino i hodet til barn og unge. Oslo: Verbum. (s.9-155 - 145 sider)

*Schøien, K. S. (2012). «Det muntliges kunst». I Østern, Stavik-Karlsen og Angelo (red.) Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling. Oslo: Universitetsforlaget (s.83-95. 13 sider)

*Steinsholt, K. (2006). «På den andre siden av ingensteds – Improvisasjon, kreativitet og ansvar for den Andre.» I Steinsholt & Sommerro: Improvisasjon. Kunsten å sette seg selv på spill. Oslo: N.W.Damm & Søn AS. (s.23- 43. 20 sider)

*Thonsgaard, K. (1998). Drømmenes torv: Om mundtlig fortællekunst. Århus: Klim. (s100-103 og 162-169, 11 sider)

Vegge, T. (2014). «Gud og hans forfatterskap. Norske prekener og estetikk». I: Gulliksen og Justnes (red): Fra svar til undring. Kristendom i norske samtidstekster. Oslo: Verbum. (s 181 - 198, 17 sider)