4TEOL115 Bibelfortelling 1

Alle versjoner:
4TEOL115 (2022—2023)
4TEOL115 (2021—2022)
4TEOL115 (2020—2021)

Emnekode: 4TEOL115

Emnenavn: Bibelfortelling 1

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra muntlig formidling i kristen sammenheng.

Bibelkunnskap.

Relevans i studieprogrammet

 • Valgbart emne i bachelor i praktisk teologi og ledelse (2.år)
 • Valgbart emne i bachelor i teologi.

Innledning

Bibelfortelling 1 er et praktisk emne som bevisstgjør og utvikler den enkeltes formidlingsuttrykk. Målet med emnet er at studentene skal bli trygge og kompetente fortellere som med troverdighet og integritet formidler bibelfortellinger i kirkelig sammenheng.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om ulike innøvings- og fordypningsteknikker innen fortellerkunsten
 • har kunnskap om dramaturgi og språkføring i møte med bibelfortellinger
 • har kunnskap om kropp- og stemmebruk under forberedelse og i framføring
 • har kunnskap om kreative prosesser

Ferdigheter:

Studenten

 • kan anvende ulike innøvings- og framføringsteknikker i en kreativ prosess med bibelsk materiale
 • kan reflektere over valg av bibelfortelling og tilrettelegging av fortellerrommet i møte med målgruppe og kontekst
 • kan anvende og begrunne dramaturgiske valg i eget formidlingsarbeid
 • kan anvende variert og tilpasset stemmebruk og kroppsspråk i fortellingssituasjonen
 • kan anvende relevante fysiske og mentale strategier i formidlingssituasjoner
 • kan reflektere over egen faglige utvikling i fortellerrollen og justere denne under veiledning

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere en kreativ prosess knyttet til framføring av bibelfortellinger i kirkelig sammenheng
 • kan bruke faglig kunnskap til delta kritisk og konstruktivt i samtaler om bibelfortellinger sin rolle i kirkelig sammenheng og samfunnet for øvrig.

Innhold

Emnet har fokus på eneformidleren, og studenten vil utfordres til å jobbe med egen forforståelse av bibeltekster og eget uttrykk i ulike fortellingssituasjoner. Studenten må være motivert for å jobbe med egen formidlingsevne og motta veiledning på dette.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er samlingsbasert (4 samlinger á 2 dager). Arbeidsformene vil være en veksling mellom foredrag, praktiske seminarer og individuell veiledning i gruppe. Undervisning med utforsking av og trening i fortellerkunsten vil ha stor plass. Det forventes høy grad av egentrening mellom samlingene.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

1/5 Minst 80% tilstedeværelse i undervisning.

2/5 Observasjonsoppgave

3/5 Formidlingsoppgave 1, individuell muntlig formidling med refleksjonslogg

4/5 Formidlingsoppgave 2, individuell muntlig formidling med refleksjonslogg

5/5 Formidlingsoppgave 3, individuell muntlig formidling med refleksjonslogg

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i semesterplanen for emnet ved studiestart. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 Den avsluttende vurderingen består av:

 • skriftlig innlevering av refleksjonstekst
 • framføring av muntlig bibelfortelling

Eksamen er en framføring av en bibelfortelling, og er en bearbeidet versjon av arbeidskrav 5/5 Formidlingsoppgave 3. Prosessen med å forberede framføringen skal dokumenteres gjennom en refleksjonstekst som leveres til avsluttende vurdering 6 virkedager før eksamen. Eksamen er individuell og det vil bli gitt en samlet vurdering av del a og b.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk eller skandinaviske språk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

 •  

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.