IKF290 Bacheloroppgave i interkulturell forståelse

Alle versjoner:
IKF290 (2024—2025)
IKF290 (2023—2024)
IKF290 (2022—2023)
IKF290 (2021—2022)
IKF290 (2020—2021)

Emnekode: IKF290

Emnenavn: Bacheloroppgave i interkulturell forståelse

Undervisningssemester:

Steder: Kristiansand, Bergen

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført årsstudium i intekulturell forståelse, IKF, interkulturell kommunikasjon, IK eller tilsvarende. Studenten må ha fulgt undervisning eller tatt eksamen i IKF218 Interkulturell kompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell forståelse.

Innledning

Emnet er obligatorisk del av bachelorgraden i interkulturell forståelse. Emnet skal gi studentene god kjennskap i interkulturelle problemstillinger gjennom selvstendig utforsking av et tema. Dette skal resultere i bacheloroppgaven. I samarbeid med veileder skal studenten velge temaområde utfra egne interesser, og så fordype seg i denne tematikken gjennom bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har inngående kunnskap om et avgrenset felt i interkulturell kommunikasjon, kulturforståelse og interkulturell samhandling nærmere angitt i bacheloroppgavens tematikk
 • kjenner til aktuell forskning og utviklingsarbeid innen det avgrensede feltet som angitt i bacheloroppgaven

Ferdigheter

Studenten

 • kan utvikle, avgrense og formulere fruktbare interkulturelle problemstillinger knyttet til valgt tematikk
 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til bacheloroppgavens tematikk og gjøre rede for sine valg gjennom en skriftlig framstilling i henhold til kravene for vitenskapelig arbeid og akademisk skrivegenre
 • kan kartlegge, vurdere og bearbeide relevant fagstoff og knytte dette til bacheloroppgavens problemstilling og tematikk på en etisk og faglig relevant måte
 • viser forståelse for forholdet mellom empiri, teori og analyse i egen tekstproduksjon
 • kan orientere seg i bibliotekressurser og gjennomføre systematiske litteratursøk knyttet til bacheloroppgavens tematikk
 • kan reflektere over egen faglig praksis og justere denne under veiledning

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende innsikt i interkulturelle problemstillinger, teorier og metoder både skriftlig og muntlig og reflektere over interkulturelle dilemmaer og muligheter slik disse kommer til uttrykk i bacheloroppgavens tematikk
 • kan foreslå kreative og konstruktive løsninger på interkulturelle dilemma i tilknytning til bacheloroppgavens tematikk
 • kan planlegge og gjennomføre et individuelt bachelorprosjekt i tråd med faglige og forskningsetiske krav og retningslinjer

Innhold

I løpet av emnet skal studenten skrive en bacheloroppgave med utgangspunkt i faglig innsikt ervervet gjennom bachelorstudiet. Oppgaven skal være en fordypning i interkulturelle tema og problemstillinger. Tema, problemstilling, analysemåte og teoretiske perspektiv må være tydelig forankret i fagfeltet interkulturelle studier. Teksten skal oppfylle alminnelige krav til faglig argumentasjon og kildebruk, og følge fagets siterings- og referansepraksiser.

Studenter som planlegger å gå videre på master oppfordres til å bruke bacheloroppgaven til å utdype et mulig tema for mastergradsprosjektet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer. Ellers selvstudium og individuell veiledning.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen i emnet:

 • Obligatorisk introduksjonskurs, inkludert litteratursøk og akademisk skriving.
 • Innlevering av prosjektskisse (200-400 ord) med problemstilling og særpensum til veileder. Må godkjennes før arbeidet med bacheloroppgaven kan igangsettes.
 • Innlevering av utkast i forkant av siste veiledning (minimum 3000 ord)

 

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet til å levere ny prosjektskisse/utkast i samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Skriftlig bacheloroppgave på 6000 ord (+/- 15%), (ikke inkludert litteraturliste, eventuelle noter og innholdsfortegnelse).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bacheloroppgaven vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk.

Studiepoengreduksjon

Full studiepoengsreduksjon mot IKF209 Flyktninger: Migrasjon og integrasjon og IKF214 Flyktninger: Migrasjon og integrasjon.

Emnesperre

IKF221 International Bachelor Thesis.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Emneansvarlig gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, basert på erfaring fra undervisningsansvarlige og studentevalueringer.

Pensum

Med forbehold om endringer.

Selvvalgt pensum på ca. 700s. settes opp i tilknytning til oppgavens tema og metode i samråd med veileder.

Obligatorisk pensum:

*Busch, Tor (2013) kap. 7 Analyse og drøfting s 69-87, i Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget. (18s)

*Johannessen, Lars E.F., Tore Witsø Rafoss & Erik Bøye Rasmussen (2018): kap 2 Teori og Analyse, s. 21-48, kap 10 Tematisk analyse, s. 278- 313 i Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. Oslo: Universitetsforlaget. (27 + 35 = 62s)

*Rienecker, Lotte & Peter Stray Jørgensen (2013): kap 5 Litteratur- og informasjonssøking til oppgaven, s 113-130, kap 10 Oppgavens disposisjon og strukturelementer, s 202-240, i Den gode oppgaven. Bergen: Fagbokforlaget. (17 + 38 = 55s)

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) (2016): Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, jus og humaniora https://www.etikkom.no/globalassets/documents/publikasjoner-som-pdf/60125_fek_retningslinjer_nesh_digital.pdf

 

Anbefalt lesning:

Rienecker, Lotte & Peter Stray Jørgensen 2013. Den gode oppgaven. Bergen: Fagbokforlaget.

Johannessen, Lars E.F., Tore Witsø Rafoss & Erik Bøye Rasmussen (2018): i Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. Oslo: Universitetsforlaget. (27 + 35 = 62s).