IKF290 Bacheloroppgave i interkulturell forståelse

Alle versjoner:
IKF290 (2024—2025)
IKF290 (2023—2024)
IKF290 (2022—2023)
IKF290 (2021—2022)
IKF290 (2020—2021)

Emnekode: IKF290

Emnenavn: Bacheloroppgave i interkulturell forståelse

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand, Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført årsstudium i intekulturell forståelse, IKF, interkulturell kommunikasjon, IK eller tilsvarende. Studenten må ha fulgt undervisning eller tatt eksamen i IKF218 Interkulturell kompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell forståelse.

Innledning

Emnet er obligatorisk del av bachelorgraden i interkulturell forståelse. Emnet skal gi studentene god kjennskap i interkulturelle problemstillinger gjennom selvstendig utforsking av et tema. Dette skal resultere i bacheloroppgaven. I samarbeid med veileder skal studenten velge temaområde utfra egne interesser, og så fordype seg i denne tematikken gjennom bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte: Kunnskap

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om et avgrenset felt i interkulturell kommunikasjon, kulturforståelse og interkulturell samhandling nærmere angitt i bacheloroppgavens tematikk
 • kjenner til aktuell forskning og utviklingsarbeid innen det avgrensede feltet som angitt i bacheloroppgaven

Ferdigheter

Studenten

 • kan utvikle, avgrense og formulere fruktbare interkulturelle problemstillinger knyttet til valgt tematikk
 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til bacheloroppgavens tematikk og gjøre rede for sine valg gjennom en skriftlig framstilling i henhold til kravene for vitenskapelig arbeid og akademisk skrivegenre
 • kan kartlegge, vurdere og bearbeide relevant fagstoff og knytte dette til bacheloroppgavens problemstilling og tematikk på en etisk og faglig relevant måte
 • viser forståelse for forholdet mellom empiri, teori og analyse i egen tekstproduksjon
 • kan orientere seg i bibliotekressurser og gjennomføre systematiske litteratursøk knyttet til bacheloroppgavens tematikk
 • kan reflektere over egen faglig praksis og justere denne under veiledning

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende innsikt i interkulturelle problemstillinger, teorier og metoder både skriftlig og muntlig og reflektere over interkulturelle dilemmaer og muligheter slik disse kommer til uttrykk i bacheloroppgavens tematikk
 • kan foreslå kreative og konstruktive løsninger på interkulturelle dilemma i tilknytning til bacheloroppgavens tematikk
 • kan planlegge og gjennomføre et individuelt bachelorprosjekt i tråd med faglige og forskningsetiske krav og retningslinjer

Innhold

I løpet av emnet skal studenten skrive en bacheloroppgave med utgangspunkt i faglig innsikt ervervet gjennom bachelorstudiet. Oppgaven skal være en fordypning i interkulturelle tema og problemstillinger. Tema, problemstilling, analysemåte og teoretiske perspektiv må være tydelig forankret i fagfeltet interkulturelle studier. Teksten skal oppfylle alminnelige krav til faglig argumentasjon og kildebruk, og følge fagets siterings- og referansepraksiser.

Studenter som planlegger å gå videre på master oppfordres til å bruke bacheloroppgaven til å utdype et mulig tema for mastergradsprosjektet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer. Ellers selvstudium og individuell veiledning.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen i emnet:

 • Obligatorisk introduksjonskurs, inkludert litteratursøk og akademisk skriving.
 • Innlevering av prosjektskisse (200-400 ord) med problemstilling og særpensum til veileder. Må godkjennes før arbeidet med bacheloroppgaven kan igangsettes.
 • Innlevering av utkast i forkant av siste veiledning (minimum 3000 ord)

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet til å levere ny prosjektskisse/utkast i samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Skriftlig bacheloroppgave på 6000 ord (+/- 15%), (ikke inkludert litteraturliste, eventuelle noter og innholdsfortegnelse).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bacheloroppgaven vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk.

Emnesperre

IKF221 International Bachelor Thesis.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Emneansvarlig gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, basert på erfaring fra undervisningsansvarlige og studentevalueringer.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.