REL207 Religion, myte og identitet i populærkulturen

Alle versjoner:
REL207 (2024—2025)
REL207 (2023—2024)
REL207 (2022—2023)
REL207 (2021—2022)
REL207 (2020—2021)
REL207 (2019—2020)

Emnekode: REL207

Emnenavn: Religion, myte og identitet i populærkulturen

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

For å ta dette emnet må man ha fullført årsstudiet i RLE, PTL, IKS eller PED, eller tilsvarende. Man kan også ta emnet parallelt med disse årsstudiene.

Relevans i studieprogrammet

Valgemne i bachelor i teologi

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Dette emnet er et studium av religiøse og mytiske tema i populærkulturen, med særlig vekt på filmmediet. Hvordan tematiseres det moderne menneskets religiøse og eksistensielle spørsmål i nyere kultfilmer som Matrix, Hunger Games og Harry Potter? Og hvilken rolle spiller greske myter og det kristne symboluniverset i disse filmenes narrativ? Spørsmålet om unges identitetsdannelse i møte med denne «refortrylling av kulturen» står sentralt i emnet, med sideblikk både til spillunivers og andre sosiale medier.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om det religiøse og mytiske universet i moderne film
 • kjenner til noen nyere teorier om forholdet mellom moderne medier og identitetsdannelse
 • kjenner til noen nyere teorier om mytenes vesen og funksjon i en religiøs og kulturell sammenheng
 • har kunnskap om Bibelen som litteratur
 • har kjennskap til Bibelen som en hovedkilde til europeisk kulturhistorie - inkludert filmmediet
 • har kunnskap om begrepet intertekstualitet, og bruk av intertekstualitet i film
 • har kjennskap til teori om filmanalyse  

Ferdigheter

Studenten

 • kan finne relevant informasjon og fagstoff om religiøse/mytiske tema i film og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan med utgangspunkt i en konkret film drøfte kritisk hva menneskets eksistensielle spørsmål er
 • kan beherske relevante faglige og teknologiske verktøy i arbeid med film og sosiale medier
 • kan bidra til nytenkning om klassiske myters aktualitet  

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle sentrale teorier om ungdomsidentitet og moderne medier
 • kjenner til nye trender innenfor filmmediet og filmindustrien  

Innhold

I nær tilknytning til et utvalg pensum-filmer drøfter emnet følgende hovedtemaer:

 

 • Ungdom, identitet og moderne medier
 • Det religiøse universet i fantasy-sjangeren
 • Myten og fornuften (mythos vs logos)
 • Myter og psykologi
 • Bibelen som litteratur
 • Bibelen som «den store koden» i europeisk kulturhistorie
 • Intertekstualitet i film
 • Kristus-skikkelser i film
 • Generell filmanalyse

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, filmvisninger og samtaler.

Arbeidsomfang

300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen

Refleksjonsnotat i tilknytning til én av pensum-filmene (1000 ord).

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet refleksjonsnotat.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent  

Avsluttende vurdering

-Individuell semesteroppgave i selvvalgt tema (4500 ord). Temaet skal godkjennes av faglærer.

-Justerende muntlig eksamen

Semesteroppgaven må være vurdert til ståkarakter for at studenten skal kunne fremstille seg til muntlig eksamen. Den endelige (graderte) karakteren for emnet blir fastsatt etter den muntlige prøvingen. For at eksamen skal være bestått, må også den muntlige prøvingen vurderes til ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler

Semesteroppgave: Alle

Muntlig eksamen: Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

KME207 Medier, myter og identitet: 10 sp.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Litteratur og faglige ressurser

Litteratur og faglige ressurser

Filmer:

The Matrix (I)

Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (I)

Hunger Games (I)

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (III)

Fantastic Beasts and Where to Find Them (I)

Tree of Life

The Passion of the Christ

Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (I)

Grand Torino

Shadowlands

Ready Player One

Litteratur:

Paul J. C. Adachi: «Do Video Games Promote Positive Youth Development?», i Journal of Adolescent Research, 2012: 28 (2), 155-165 (11 sider).

Graham Allen: Intertextuality (London/New York: Routledge, 2011), s. 1-7 og 203-216 (20 sider).

William Beard: «Gran Torino: Clint Eastwood as Fallen Saviour», i CineAction, Winter, 2011, Issue 85, s.34-42 (9 sider)

Walter Truett Anderson: Det nye selvet: Identitet i det 21. århundre (Oslo: Aschehoug, 1997), s. 17-39 (22 sider).

Paul Otto Brunstad: «Skrekkfilmens religiøse univers» i Sveinall og Engedal: Troen er løs: bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro (Oslo: Egede institutt, 2000), s. 55-67 (13 sider).

Richard Buxton: «Introduction», i R. Buxton From Myth to Reason?: Studies in the Development of Greek Thought (Oxford: Oxford University Press, 2002), s. 1-24 (25 sider).

Matthew T. Dickerson: «From Cosmogony to Fairy Tale», i From Homer to Harry Potter: A Handbook on Myth and Fantasy (Brazos press, 2006), s. 21-38 (18 sider).

Umberto Eco: «Den nye middelalderen», i Den nye middelalderen og andre essays (Oslo: Tiden norsk forlag, 2000), s. 30-46 (17 sider).

Trond Berg Eriksen: «Fra diktning til naturfilosofi», i: Undringens labyrinter (Oslo: Universitetsforlaget, 1994), s. 25-32 (8 sider).

Trond Berg Eriksen: «Det hellige og mytens tid», i Tidens historie (Oslo: Stenersens forlag, 1999), s. 28-44 (37 sider).

Trond Berg Eriksen: «Postmoderne identitetsproblemer», i Walter Truett Anderson: Det nye selvet: Identitet i det 21. århundre (Oslo: Aschehoug, 1997), s. 345-358 (14 sider).

Trond Berg Eriksen: «Riter uten myte: Det postmodernes historie», i Nietzsche og det moderne (Oslo: Universitetsforlaget, 2000), s. 308-343 (35 sider).

Northrop Frye: «Introduction», i The Great Code - The Bible and Literature (New York: Harvest book, 1982), s. xi-xxiii (17 sider).

Paul Fontana: «Finding God in the Matrix», i i Glenn Yeffeth: Taking the red Pill: Science, Philosophy and Religion in the Matrix (Chichester: Summersdale, 2003), s. 189-219 (30 sider).

James L. Ford: «Buddhism, Mythology and The Matrix», i Glenn Yeffeth: Taking the red Pill: Science, Philosophy and Religion in the Matrix (Chichester: Summersdale, 2003), s. 150-173 (23 sider).

Anne Hoff: «Mitt liv som film», i: Hoff, A.: Mitt liv som film (Oslo: Tiden, 2002), s. 9-17 (9 sider).

Alan Jacobs: «The Chronicles of Narnia», in Robert MacSwain & Michael Ward, The Cambridge Companion to C. S. Lewis (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), s. 265-280 (16 sider).

Ståle Johannes Kristiansen: «Evighetens nostalgi. Paradisvisjonen i Tolkiens verker», i Hovdelien og Kristiansen: Fra Dante til Umberto Eco. Atten tekster om teologi og litteratur. Red: Ståle Johannes Kristiansen og Olav Hovdelien (Oslo: Unipub forlag, 2007), s. 165-188 (24 sider).

Ståle Johannes Kristiansen: «Diktningens logos: Om samspillet mellom teologisk og poetisk erkjennelse», i i Hovdelien og Kristiansen: Fra Dante til Umberto Eco. Atten tekster om teologi og litteratur. Red: Ståle Johannes Kristiansen og Olav Hovdelien (Oslo: Unipub forlag, 2007), s. 43-64 (21 sider).

Leer-Salvesen, K. (2005). Fra glansbilde til antihelt. Jesus på film. Oslo: Verbum, s. 86-122 (37 sider).

Rollo May: The cry for myth (New York: Norton, 1991), s. 15-147 (123 sider). (Norsk oversettelse tilgjengelig på https://www.nb.no/items/de833350581ea3c862cc5a9a44f0dabc?page= 0&searchText=myter%20og%20identitet Pensum: Kap 1-8)

Alister McGrath: C. S. Lewis: A Life (Carol Stream: Tyndale House, 2013), s. 200-205, 341-347 (13 sider).

Michael Ostling: «Harry Potter and the Disenchantment of the World», i Journal of Contemporary Religion 18, s. 3-24 (21 sider).

Anders Piltz: «Den annen verden - Fakta, myte og mening», i Det gråtende dyret: menneskets mangetydighet i europeisk tradisjon (Oslo: St. Olav, 1998), s. 103-128 (25 sider)

Gregory Allen Robbins: «’Aftertones of Infinity’: Biblical and Darwian Evocations in Terrence Malick’s The Tree of Life and To the Wonder», in Journal of Religion and Film Vol 20 : Iss. 1, Article 17, s. 1-21 (21 sider)

Jan Schumacher: «Kraftfulle ord: Northrop Fryes kerygma», i Teologi og litteratur i dialog (Oslo: Den norske presteforening, 1997), s. 51-70 (20 sider).

Margaret Skinner og Kailyn McCord: «The Hunger Games: A Conversation Jungian and Literary Perspectives on Violence, Gender, and Character Development», i Jung Journal (Culture & Psyche), Vol 6, 2012, Issue 4, s. 106-113 (8 sider).

Sofokles (1994). Kong Oidipus. Oslo: Gyldendal. (79 s.; oversatt til norsk av P. Østbye). Hentet fra http://www.nb.no/nbsok/nb/0d9e5b6f06c5697d2b789312b84579ab?index=2#0

J.R.R. Tolkien: «Ainulindalë: Ainuenes kvad», i: Silmarillion (Oslo: Tiden, 1994), s. 15-22 (9 sider).

Tony Watkins: Focus. The art and Soul of Cinema (London: Damaris Books, 2007), s. viii-xi og 1-122(122 s.)

.J. K. Rowling (2008). «The Fringe Benefits of Failure, and the Importance of Imagination». Tale ved Harvard University. https://news.harvard.edu/gazette/story/2008/06/text-of-j-k-rowling-speech/ (2 sider)

Ca 900 sider