REL207 Medier, myter og identitet

Alle versjoner:
REL207 (2024—2025)
REL207 (2023—2024)
REL207 (2022—2023)
REL207 (2021—2022)
REL207 (2020—2021)
REL207 (2019—2020)

Emnekode: REL207

Emnenavn: Medier, myter og identitet

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

For å ta dette emnet må man ha fullført årsstudiet i RLE, PTL, IKS eller PED, eller tilsvarende. Man kan også ta emnet parallelt med disse årsstudiene.

Relevans i studieprogrammet

Valgemne i bachelor i teologi

Innledning

Dette emnet er et studium av religiøse og mytiske tema i populærkulturen, med særlig vekt på filmmediet. Hvordan tematiseres det moderne menneskets religiøse og eksistensielle spørsmål i nyere kultfilmer som Matrix, Hunger Games og Harry Potter? Og hvilken rolle spiller greske myter og det kristne symboluniverset i disse filmenes narrativ? Spørsmålet om unges identitetsdannelse i møte med denne «refortrylling av kulturen» står sentralt i emnet, med sideblikk både til spillunivers og andre sosiale medier.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om det religiøse og mytiske universet i moderne film
 • kjenner til noen nyere teorier om forholdet mellom moderne medier og identitetsdannelse
 • kjenner til noen nyere teorier om mytenes vesen og funksjon i en religiøs og kulturell sammenheng
 • har kunnskap om Bibelen som litteratur
 • har kjennskap til Bibelen som en hovedkilde til europeisk kulturhistorie - inkludert filmmediet
 • har kunnskap om begrepet intertekstualitet, og bruk av intertekstualitet i film
 • har kjennskap til teori om filmanalyse  

Ferdigheter

Studenten

 • kan finne relevant informasjon og fagstoff om religiøse/mytiske tema i film og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan med utgangspunkt i en konkret film drøfte kritisk hva menneskets eksistensielle spørsmål er
 • kan beherske relevante faglige og teknologiske verktøy i arbeid med film og sosiale medier
 • kan bidra til nytenkning om klassiske myters aktualitet  

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle sentrale teorier om ungdomsidentitet og moderne medier
 • kjenner til nye trender innenfor filmmediet og filmindustrien  

Innhold

I nær tilknytning til et utvalg pensum-filmer drøfter emnet følgende hovedtemaer:

 

 • Ungdom, identitet og moderne medier
 • Det religiøse universet i fantasy-sjangeren
 • Myten og fornuften (mythos vs logos)
 • Myter og psykologi
 • Bibelen som litteratur
 • Bibelen som «den store koden» i europeisk kulturhistorie
 • Intertekstualitet i film
 • Kristus-skikkelser i film
 • Generell filmanalyse

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, filmvisninger og samtaler.

Arbeidsomfang

300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen

Refleksjonsnotat i tilknytning til én av pensum-filmene (1000 ord).

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet refleksjonsnotat.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent  

Avsluttende vurdering

-Individuell semesteroppgave i selvvalgt tema (4500 ord). Temaet skal godkjennes av faglærer.

-Justerende muntlig eksamen

Semesteroppgaven må være vurdert til ståkarakter for at studenten skal kunne fremstille seg til muntlig eksamen. Den endelige (graderte) karakteren for emnet blir fastsatt etter den muntlige prøvingen. For at eksamen skal være bestått, må også den muntlige prøvingen vurderes til ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler

Semesteroppgave: Alle

Muntlig eksamen: Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

KME207 Medier, myter og identitet: 10 sp.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.