TEOL111 Bibelen: tekst, tolkning og formidling

Alle versjoner:
TEOL111 (2021—2022)
TEOL111 (2020—2021)
TEOL111 (2019—2020)
TEOL111 (2018—2019)

Emnekode: TEOL111

Emnenavn: Bibelen: tekst, tolkning og formidling

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper er en fordel da noe av pensumlitteraturen er på engelsk.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i BATEOL bachelor i teologi.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kjennskap til innholdet i Bibelens skrifter, deres historiske bakgrunn, deres tilblivelse, deres litteraturformer og hvordan de ble autoritative
 • har kunnskap om utvalgte bibeltekster
 • har kjennskap til kristen tolkningstradisjon, prinsipper for tolkning av autoritative tekster og bruken av Bibelen i kristne gudstjenester
 • har kjennskap til sentrale teologiske emner i Bibelen
 • har kjennskap til ulike former for bruk av Bibelens tekster i kunst og kultur i noen utvalgte perioder
 • kjenner til og kan gjøre rede for sentrale teorier, tradisjoner og problemer knyttet til formidling av bibeltekster og bibelfortellinger i samtiden

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rede for tekstenes betydning i lys av deres historiske sammenheng
 • kan plassere Bibelens tekster i en religionshistorisk kontekst
 • kan reflektere faglig over tekstenes virkningshistorie
 • kan formulere og drøfte viktige spørsmål knyttet til tolkning og bruk av Bibelen i relasjon til kirkens tro og liv, og aktuelle samfunnsspørsmål
 • kan formidle bibelfortellinger og bibelstoff konstruktivt og kritisk, og reflektere over egen formidling

Generell kompetanse

Studenten

 • har kvalifikasjoner til presentasjon og utveksling av synspunkter om sentralt fagstoff knyttet til Bibelen
 • har grunnleggende forståelse for Bibelens kulturelle betydning i samfunnet
 • har kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å være formidler og leder, både i kirkelig kontekst og ellers

Innhold

Emnet har delvis felles læringsutbytte, undervisning, pensum, arbeidskrav og vurdering med TEOL110 Bibelen - Fortelling, fortolking, formidling (inngår i PTL årsstudium) og REL112 Religion, tekst og tolkning (inngår i KRLE årsstudium).

Emnet skal gi en innføring i Bibelens tekster, med særlig vekt på de store fortellingssammenhengene i Bibelen. Emnet gir også en innføring i ulike strategier for tolkning og formidling av Bibelens tekster (bibelhermeneutikk) i kirkelige eller andre kristne, akademiske eller samfunnsmessige kontekster. Emnet tar videre for seg forholdet mellom tekst og kontekst, det vil si de historiske (bl.a. de sosiale, kulturelle og religionshistoriske) rammene for tekstene.

I studiet av Bibelen og bibeltekstene vektlegges Bibelens rolle som autoritativ overlevert tekst (kanon). Til Bibelens tekster er det i løpet av kristendommens historie knyttet ulike tolkningstradisjoner, som bekjennelsesskrifter, kommentarlitteratur, muntlig overleverte tradisjoner og autoritative praksiser og skikker. I undervisningen som er felles med emnet Religion, tekst og tolkning vil disse fenomenene bli sett på også i et komparativt perspektiv, til sammenligning med funksjonen autoritative skrifter og tradisjoner har i andre religioner, med vekt på jødedommen og islam.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen som er felles med TEOL110 Bibelen – Fortelling, fortolkning, formidling er organisert som blokkundervisning i minst én intensiv undervisningsuke i løpet av semesteret. Her inngår felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet, ulike typer seminarøvelser og ferdighetstrening, samt tilbud om gruppeveiledning.

Veiledning og seminararbeid knyttet til semesteroppgave gjennomføres i forbindelse med undervisningen som er felles med REL112 Religion, tekst og tolkning.

Det må påregnes selvstudium av flere av bibeltekstene og pensum knyttet til disse.

Arbeidsomfang

ca. 450 timer.

Arbeidskrav

Studenten skal ha godkjent følgende arbeidskrav for å framstille seg til eksamen:

 • en prøve i akademisk skriving (avholdes i starten av semesteret - felles med REL112)
 • skrive et refleksjonsnotat (ca. 1000-1500 ord) med emne oppgitt av faglærer knyttet til undervisningen og/eller pensum i emnet (felles med TEOL110).
 • holde én andakt eller tilsvarende formidlingssituasjon over en oppgitt bibeltekst (normalt som del av andaktslivet ved NLA Høgskolen) og skrive et refleksjonsnotat ca. 500-1000 ord om dette i etterkant
 • levere inn utkast til semesteroppgaven innen en gitt frist. Teksten blir kommentert av faglærer og kan bearbeides videre før endelig innlevering.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Semesteroppgave. Oppgavens omfang skal være om lag 3000 ord (+/- 10%).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Semesteroppgave vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper

10 stp REL 112 Religion, tekst og tolkning (unntatt jødiske og islamske tekster)

10 stp TEOL110 Bibelen - fortelling, fortolkning, formidling

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Tekster fra Det gamle testamente (ca. 100 s):

1 Mosebok 1-9; 12-22; 28;

2 Mosebok 1-15; 19-20; 24;

5 Mosebok 1-7;12; 31; 34;

2 Samuelsbok 5-7;

1 Kongebok 1-8; 17

Salme 1; 2; 8; 22-24; 46; 72; 73; 78; 84; 106; 139;

Salomos Ordspråk 8;

Forkynneren 1; 3

Klagesangene 2

Job 1-7; 28; 42;

Jesaja 1-11; 40; 52,13-53,12;

Amos 1,1 - 3,8; 7,1 - 8,3; 9,5-7

Tekster fra Det nye testamente (ca. 160 s):

Lukasevangeliet (som primærtekst fra evangeliene)

Matteusevangeliet 6,7-15; 16,13-20; 28,16-20

Johannesevangeliet 1,1-18

Apostelgjerningene

Romerbrevet

1 Korinterbrev 11, 23-29

Kolosserbrevet 1,9-23

1 Peters brev

Johannes Åpenbaring 1; 5; 20,1-10

Tekster fra kristendommens historie (ca. 200 s) finnes på nb.no:

Augustin (398/1992) Bekjennelser. Bok I, oversatt med innledning av Oddmund Hjelde. Thorleif Dahls Kulturbibliotek. S v-xxii; 3-22.

Snorre Sturlason (1220/1979) Norges kongesagaer. Olav den helliges saga, avsnitt 1-30; 211-251. Flere utgaver.

Steinsland, Gro (2012) Mytene som skapte Norge. Myter og makt frå vikingtid til middelalder. Pax forlag A/S Oslo, s 13-27; 172-191.

Luther, Martin (1522/1967) Fortaler til Det nye testamentet på tysk, september 1522. I: Lønning, Inge (1967) Levende Luther. S 41-67. Oslo.

Jensen, Oddvar Johan (1991) Luthers Bibelprogram i Norge. I: Bibelen i Norge, s 55-72.

Spener, Philipp Jacob (1675/1930) Pia desideria. I: Hovedverker av den kristne litteratur, Bind VIII Fra pietismens tid, s 7-18; 19-44; 61-89.

Sekundærlitteratur (ca. 650 s):

Stordalen, T. & Hvalvik, R. (3. oppl. 2006). Den store fortellingen. Oslo: Det Norske Bibelselskap. (kapittel 1-2, 4, 6-8, 1-11, 12 (s. 264-329), 13-14, 16-17)

eller tilsvarende litteratur som innføring i Det gamle testamente, Det nye testamente og bruk og forståelse av Bibelen.

Elgvin, T. "Crisis and Reformulation: How the Old Testament Scriptural Collection Came Together." Studiemateriell NLA 2018.

Tomas Bokedal, “Canon/Scripture,” i T. Thatcher, C. Keith, R. F. Person Jr. & E. R. Stern (red.), The Dictionary of the Bible and Ancient Media (London: Bloomsbury T&T Clark, 2017), sid. 46-48.

Øystese.R. (2018).What makes Telling Bible Stories Important. In Godly Play - European Perspectives on Practice and Research. Waxmann Verlag. s. 211 - 233.

McKnight, S. (2008). The Blue Parakeet. Rethinking How You Read the Bible. Grand Rapids: Zondervan, s. 9-152.

Root, A. (2012). Unpacking Scripture in Youth Ministry. Grand Rapids: Zondervan, s. 9-114.

*) M. Daniel Carroll R. (2013). "Reading the Bible through Other Lenses: New Vistas from a Hispanic Diaspora Perspective", in Craig Keener and M. Daniel Carroll R. Global Voices. Reading the Bible in the Majority World. Peabody MA: Hendrickson Publishers, s. 5-26

Litteratur merket med *) foreligger som elektronisk kompendium.