3JO101 Samfunnsfag for journalister

Alle versjoner:
3JO101 (2024—2025)
3JO101 (2023—2024)
3JO101 (2022—2023)
3JO101 (2021—2022)
3JO101 (2020—2021)
3JO101 (2019—2020)
3JO101 (2018—2019)
3JO101 (2017—2018)

Emnekode: 3JO101

Emnenavn: Samfunnsfag for journalister

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i journalistikk.

Innledning

Emnet gir en grunnleggende forståelse for hvordan sentrale samfunnsområder er organisert, og hva det betyr for det journalistiske arbeidet. Emnet danner også et viktig grunnlag for journalistikkstudiet ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, spesielt de praktiske emnene.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til grunnleggende samfunnsteori
 • har kjennskap til viktige samfunnsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt
 • har grunnleggende forståelse for samfunnsøkonomi
 • kan forklare sentrale forhold knyttet til offentlighet, offentlighetsloven og innsyn.

Ferdigheter

Studenten

 • kan orientere seg i viktige samfunnsinstitusjoner på ulike nivå
 • kan lage journalistisk sak fra politisk møte
 • kan lage journalistisk sak fra rettssak
 • kan anvende lovverk om offentlighet som et journalistisk verktøy

Innhold

Emnet er delt inn i følgende fire hovedtemaer:

 • Journalisten i møte med den offentlige forvaltningen og det politiske liv. En grunnleggende innføring i samfunnsteori, politisk styring, offentlighet og forvaltningens oppbygging og oppgaver.
 • Journalisten i møte med økonomiske spørsmål. En grunnleggende innføring i samfunnsøkonomi.
 • Journalisten i møte med politi, påtalemyndighet og rettsvesen. En grunnleggende innføring i kriminaljournalistikk.
 • Journalisten i møte med organisasjons-Norge/det sivile samfunn. En grunnleggende innføring i hvordan frivillige og humanitære organisasjoner, interessegrupper og bevegelser fungerer og deres samspill med politikere og forvaltningen.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, ekskursjoner og øvelser. Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper.

Arbeidsomfang

Cirka 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Journalsøk i offentlig postjournal
 • Artikkel fra rettsak
 • Artikkel fra offentlig møte

Undervisningen er obligatorisk. Studenten må delta i minst 80% av undervisningen. Ved særskilte tilfeller kan emneansvarlig, etter begrunnet søknad, gi studenter oppgaver for å ta igjen deler av tapt obligatorisk undervisning  

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten gå opp til ny prøve en gang til samme semester før eksamen.

Avsluttende vurdering

 • To dagers hjemme-eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E som bestått og F som ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre eksamensspråk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

Studiet overlapper ti studiepoeng med emnet 3JO202 Samfunnskunnskap for journalister.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

Litteratur og faglige ressurser finner du her.