3JO101 Samfunnsfag for journalister

Alle versjoner:
3JO101 (2024—2025)
3JO101 (2023—2024)
3JO101 (2022—2023)
3JO101 (2021—2022)
3JO101 (2020—2021)
3JO101 (2019—2020)
3JO101 (2018—2019)
3JO101 (2017—2018)

Emnekode: 3JO101

Emnenavn: Samfunnsfag for journalister

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årsstudium i journalistikk og bachelor i journalistikk.

Innledning

Emnet gir en grunnleggende forståelse for hvordan sentrale samfunnsområder er organisert, og hva det betyr for det journalistiske arbeidet. Emnet danner også et viktig grunnlag for journalistikkstudiet ved NLA Høgskolen, spesielt de praktiske emnene.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til grunnleggende samfunnsteori
 • har kjennskap til viktige samfunnsinstitusjoner og -prosesser med hovedvekt på det offentlige nasjonalt
 • kan forklare sentrale forhold knyttet til offentlighet og innsyn i Norge

Ferdigheter

Studenten

 • kan orientere seg som journalist i viktige samfunnsinstitusjoner og -prosesser nasjonalt
 • kan lage en enkel nyhetssak fra politisk møte
 • kan lage en enkel nyhetssak fra retten
 • kan anvende innsyn som et journalistisk verktøy
 • kan vurdere egne og andres nyhetssaker innen politikk og krim etter gitte kriterier

Innhold

Emnet er delt inn i følgende fire hovedtemaer:

 • Journalisten i møte med offentlig forvaltning og politikk. En grunnleggende innføring i samfunnsteori, politisk styring, offentlighet og forvaltningens oppbygging og oppgaver.
 • Journalisten i møte med økonomiske spørsmål. En grunnleggende innføring i samfunnsøkonomi.
 • Journalisten i møte med politi, påtalemyndighet og rettsvesen. En grunnleggende innføring i kriminaljournalistikk.
 • Journalisten i møte med det sivile samfunn.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, ekskursjoner og øvelser. Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper.

Arbeidsomfang

Cirka 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • All undervisning og praksis i emnet er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.
 • Søk i offentlig postjournal med refleksjon
 • Artikkel fra rettsak med refleksjon
 • Artikkel fra politisk møte med refleksjon

Ved ikke godkjent på skriftlige arbeidskrav gis det ett nytt forsøk samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Fem timers digital skole-eksamen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E som bestått og F som ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Utskrift av egne arbeidskrav med refleksjon.

Eksamensspråk

Norsk. Andre eksamensspråk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

Studiet overlapper ti studiepoeng med emnet 3JO202 Samfunnskunnskap for journalister.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.