3JO222 Sport, journalistikk og medier

Alle versjoner:
3JO222 (2024—2025)
3JO222 (2023—2024)
3JO222 (2022—2023)
3JO222 (2021—2022)
3JO222 (2020—2021)
3JO222 (2019—2020)
3JO222 (2018—2019)
3JO222 (2017—2018)

Emnekode: 3JO222

Emnenavn: Sport, journalistikk og medier

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til emnet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetansevurdering etter gjeldende regler. Det kreves minimum 45 studiepoeng i journalistikk eller tilsvarende kompetanse innen kommunikasjons- eller idrettsfag, eller to års arbeid som journalist på heltid. Toppidrettsutøvere med generell studiekompetanse eller som tilfredsstiller krav til realkompetansevurdering etter gjeldende regler, kan på bakgrunn av sin idrettslige erfaring, søke fritak for studiepoengskravet.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i bachelor i journalistikk.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

 Kunnskap

 • Uttrykke hva som kjennetegner sportsjournalistikk historisk og kulturelt med utgangspunkt i et norsk perspektiv
 • Kjenne hovedtrekkene i sentrale idrettsorganisasjoners organisering og virke nasjonalt og internasjonalt.
 • Redegjøre for hvilke sentrale politiske rammebetingelser idretten i Norge reguleres av.
 • Kjenne til kommersialiseringstrekk ved idretten.
 • Ha forståelse for symbiosen mellom sport, medier og journalistikk.

 Ferdigheter

 • Til kritisk vurdering av styrker og svakheter ved redaksjonelle produkter på feltet.
 • Anvende oppnådd kunnskap i praktisk eller analytisk arbeid.
 • Tilegne seg nyere forskning innen feltet sport, journalistikk og medier

Kompetanse

 • om sportsjournalistikkens betydning i og for mediene
 • om medieomtalens betydning for sport, sponsorer og samfunn.

Innhold

Emnet gir en fordypning i sportsjournalistikken og dens utfordringer og styrker. Vurderingsformen med mulig oppgaveskriving gir også verdifull trening før arbeid med bacheloroppgaven

Emnet er bygget opp rundt følgende to deler:

Idrettens organisering og virke

Her er fokus på hvordan idretten er organisert lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ulike rammevilkår trekkes inn, deriblant økonomi gjennom kommersialisering med sponsorer og medierettigheter.

Sportsjournalistikkens utfordringer og styrker

Sportsjournalistikken settes i et historisk og kulturelt perspektiv. Nyere forskning innenfor feltet gjennomgås og problematiseres. Sportsjournalistikken forsøkes plassert og forklart i det journalistiske landskapet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet blir i hovedsak gitt i plenumsforelesninger og seminar. Studentene jobber også selvstendig med oppgave.

Arbeidsomfang

Ca. 250 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen  i emnet:

 •  Presentasjon av idrettsorganisasjon (ca. 1000 ord)

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten gi en ny presentasjon én gang til samme semester.

Avsluttende vurdering

Studentene kan velge mellom to eksamensformer:

 • En gitt teoretisk oppgave på 4000 ord ( +/- 15 prosent).
 • En valgt praktisk medieoppgave med rapport på 1000 ord (+ /- 15 prosent).

 Den praktiske oppgaven gis rammer ut fra hvilket medium studenten velger (eller har erfaring fra).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan leveres på engelsk etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Helland, Knut (2003): Sport, medier og journalistikk. Med fotballandslaget til EM Bergen, Fagbokforlaget. (kap. 1-7). 146 sider

Hanstad, D. V. & Skille, E. Å. (2010). Idrett og media i olympiske leker: En studie av           journalisters syn på samarbeidet med den norske OL-troppen under vinterlekene i Vancouver 2010. Norsk medietidsskrift, 17(4) 348-363. 16 sider

Lippe. Gerd von der (2010): Et kritisk blikk på sportsjournalistikk, Kristiansand: IJforlaget (390 sider)

Loland, Sigmund (2013) Idrett og samfunn. Oslo: Gyldendal undervisning. 280 sider

Kompendium (320 sider):

Dahlén, Peter (2008): Sport och medier. En introduktion, Kristiansand: IJ-forlaget. (Kap 6, 7 og 8). 95 sider.

Hognestad, Liv Iren, (2015) Hjemme, gjemme, uavgjort i Eide, Elisabeth og Kristin Skare Orgeret (red.): Etter beste kjønn. Kjønnsperspektiver på medier og journalistikk. Universitetsforlaget.

Kjenner, Gunnar-Martin red. (2004) Idrett og Juss (kap. 4 og 5) Oslo: Universitetsforlaget. 43 sider (Cirka 980 sider).