3JO222 Sport, journalistikk og medier

Alle versjoner:
3JO222 (2024—2025)
3JO222 (2023—2024)
3JO222 (2022—2023)
3JO222 (2021—2022)
3JO222 (2020—2021)
3JO222 (2019—2020)
3JO222 (2018—2019)
3JO222 (2017—2018)

Emnekode: 3JO222

Emnenavn: Sport, journalistikk og medier

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til emnet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetansevurdering etter gjeldende regler. Det kreves minimum 45 studiepoeng i journalistikk eller tilsvarende, eller to års arbeid som journalist på heltid. Det kreves ingen forkunnskaper om økonomi.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i bachelor i journalistikk.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

 Kunnskap

 • uttrykke hva som kjennetegner sportsjournalistikk historisk og kulturelt med utgangspunkt i et norsk perspektiv
 • kjenne hovedtrekkene i sentrale idrettsorganisasjoners organisering og virke nasjonalt og internasjonalt.
 • redegjøre for hvilke sentrale politiske rammebetingelser idretten i Norge reguleres av.
 • kjenne til kommersialiseringstrekk ved idretten.
 • ha forståelse for symbiosen mellom sport, medier og journalistikk.

 Ferdigheter

 • til kritisk vurdering av styrker og svakheter ved redaksjonelle produkter på feltet.
 • anvende oppnådd kunnskap i praktisk eller analytisk arbeid.
 • tilegne seg nyere forskning innen feltet sport, journalistikk og medier

Kompetanse

 • om sportsjournalistikkens betydning i og for mediene
 • om medieomtalens betydning for sport, sponsorer og samfunn.

Innhold

Emnet gir en fordypning i sportsjournalistikken og dens utfordringer og styrker. Vurderingsformen med mulig oppgaveskriving gir også verdifull trening før arbeid med bacheloroppgaven

Emnet er bygget opp rundt følgende to deler:

Idrettens organisering og virke

Her er fokus på hvordan idretten er organisert lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ulike rammevilkår trekkes inn, deriblant økonomi gjennom kommersialisering med sponsorer og medierettigheter.

Sportsjournalistikkens utfordringer og styrker

Sportsjournalistikken settes i et historisk og kulturelt perspektiv. Nyere forskning innenfor feltet gjennomgås og problematiseres. Sportsjournalistikken forsøkes plassert og forklart i det journalistiske landskapet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet blir i hovedsak gitt i plenumsforelesninger og seminar. Studentene jobber også selvstendig med oppgave.

Arbeidsomfang

Ca. 250 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen  i emnet:

 •  Presentasjon av idrettsorganisasjon (ca. 1000 ord)

Ved ikke godkjent arbeidskrav får studenten ett nytt forsøk samme semester.  

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Studentene kan velge mellom to eksamensformer:

 • En gitt teoretisk oppgave på 4000 ord ( +/- 15 prosent).
 • En valgt praktisk medieoppgave med rapport på 1000 ord (+ /- 15 prosent).

 Den praktiske oppgaven gis rammer ut fra hvilket medium studenten velger (eller har erfaring fra).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan leveres på engelsk etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja