3KL109 Livssynsdanning, ungdomskultur og medier

Alle versjoner:
3KL109 (2024—2025)
3KL109 (2023—2024)
3KL109 (2022—2023)
3KL109 (2021—2022)

Emnekode: 3KL109

Emnenavn: Livssynsdanning, ungdomskultur og medier

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap om livssynsteori, tilsvarende:
Dahle, Margunn Serigstad «Livssyn – tre grunnleggende perspektiver»,
I: Hilde Kristin Dahlstrøm. Kors på halsen? Innføring i livssynsjournalistikk (Oslo: Cappelen Damm, 2015) 22–39, eller lignende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk.

Valgfritt emne i Bachelor i Praktisk teologi og ledelse.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • har grunnleggende kunnskap om unges livssynsdanning
 • har grunnleggende forståelse av livssynsformidlingen i populære medier
 • har kunnskap om typiske livssyn i ungdomskulturen og populærkulturen

Ferdigheter:

 • kan analysere populærkulturelle uttrykk med utgangspunkt i livssynsteori
 • kan reflektere kritisk over livssynsformidlingen i populære medier, i relasjon til unges livssynsdanning og med tanke på formidling av kristen tro til unge

Generell kompetanse

 • har bevissthet om populærkulturens sentrale rolle i unges livsynsdanning
 • har respekt for unges livssynsutforskning og livssynsdanning
 • har respekt for medietekstene
 • kan anvende kunnskap om medienes livssynsformidling på en ansvarlig måte i møte med unges livssynsutforskning og livssynsdanning 

Innhold

3KL109-1 Livssynspluralisme og ungdomskultur

Dette delemnet retter fokus både mot unges livssynsdanning og mot typiske trekk ved ungdommers livssyn i vår pluralistiske samtid. Med utgangspunkt i aktuell nasjonal og internasjonal forskning, identifiseres utfordringer og muligheter for kristen formidling.

3KL109-2 Livssynspluralisme og populærkultur

Dette delemnet retter fokus mot livssynsformidlingen i populære medier, med vekt på tekstanalyse med utgangspunkt i livssynsteori og refleksjon ut fra et kristent livssynsperspektiv.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er samlingsbasert, med en kombinasjon av tre obligatoriske kursdager, nettleksjoner og supplerende digitale læringsressurser. Kursdagene består av konsentrerte forelesninger, seminarer hvor sentrale temaer drøftes og workshops med fokus på analyse av og refleksjon over populærkulturelle uttrykk. Utvikling av medie-/formidlingsopplegg inngår som en integrert del av emnet.

Arbeidet med nettleksjoner, obligatorisk arbeidsoppgave og prosjektoppgave med veiledning utgjør sentrale læringsformer.

Arbeidsomfang

Cirka 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for å få lov til å gå opp til eksamen:

a) Deltakelse på minst 80 % av obligatorisk undervisning, eller gjennomført mappekrav.

b) Godkjent arbeidsoppgave på 1000 ord (pluss/minus 20 prosent)

Ved ikke godkjent har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidsoppgave).  

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3KL109 består av en skriftlig prosjektoppgave med et omfang på 3000 ord (pluss/minus 20%), der livssynsanalyse av og refleksjon over relevant mediebudskap står sentralt.  

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Den skriftlige prosjektoppgaven vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

3KL109 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier overlapper 10 studiepoeng med 3KL209 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier.

Emnesperre

3KL209.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer

3KL109-1 Livssynspluralisme og ungdomskultur (397 s.)

 • * Dahle, Margunn Serigstad. "Tweens' mediehverdag som missiologisk utfordring", I: T. E. Hamre, E. A. Lundeby og A. Redse (red.): Barnetro og trosopplæring: festskrift til Egil Sjaastad på 65-årsdagen (Oslo Fagbokforlaget, 2014) s. 207-228 (22 s.)
 • * Dahle, Margunn Serigstad. «Worldview Formation and the Disney Universe: A Case-Study on Media Engagement in Youth Ministry». Journal of Youth and Theology. 2017; Vol. 16 (1) s. 60-80 (20 s.)
 • * Howell, David: "Religion and Youth Culture”. I: Partridge, C. (red.) Dictionary of Contemporary Religion in the Western World. (Leicester: Inter-Varsity Press, 2002) s.130-134 (5 s.).
 • * Kvalvaag, Robert W.: Det guddommelige jeg. Nyreligiøsitet og religiøse strømninger i moderne ungdomskultur (Bergen: Fagbokforlaget, 2003) s. 125 - 135 (10 s.).
 • * Kro, Ingvild Thu «Et blikk på aktuell ungdomskultur – med særlig fokus på sosiale og mentale rammevilkår og ungdommers tro.» Theofilos 2012; Vol. 4.(2) s. 49-63 (14 s.). https://theofilos.no/issues/theofilos-vol-4-nr-2-2012/
 • Keuss, Jeff: Blur. A New Paradigm for Understanding Youth Culture. (Grand Rapids, Zondervan, 2014) (177 s.).
 • Aagre, Willy: "Ungdomskulturen" (Kap. 4) I: Ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former (Bergen, Fagbokforlaget, 2014. 2.utgave) s. 107-157 (50 s.).
 • Aagre, Willy: "De unges arenaer" (Kap 5). I: Ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former (Bergen, Fagbokforlaget, 2014. 2.utgave) s. 159-195 (36 s.).
 • Ulstein, Jan Inge og Per M. Aadnanes (red.): Vegar i vegløysa? Ungdom, identitet og livssynsdanning i det postmoderne (Trondheim: Tapir 2011) s. 95 -180 (85 s.).

3KL109-2 Livssynspluralisme og populærkultur (353 s.)

 • * Dahle, Margunn Serigstad. «Filmanalyse som ressurs for trosopplæreren. I: Margunn Serigstad Dahle og Lena Skattum: Manus for livet? Film som verktøy i trosopplæringen (Oslo: IKO_forlaget, 2010) s. 68-99 (32 s.)
 • * Dahle, Margunn Serigstad. «Story and Meaning-Making: A Multilevel Approach to Film in Faith Education», I: Anita Cloete (red): Interdisciplinary Reflections on the Interplay between Religion, Film and Youth (Stellenbosch: African Sun Media, 2019) s. 17-32 (15 s.)
 • Dahle, Margunn Serigstad og Anne Solfrid Brennhovd. Hverdag, livssynsdanning og kristen tro» - Rapport basert på undersøkelser om folkehøgskoleelevers møte med TV-serier (Oslo: Norges Kristelige Folkehøgskolelag, 2020) (41 s)
  https://www.damaris.no/hvordan-er-medievanene-til-folkehogskoleelever/
 • Endsjø, Dag Øistein og Liv Ingeborg Lied: Det folk vil ha. Religion og populærkultur (Oslo: Universitetsforlaget 2011) 181 s.
 • * Godawa, Brian: "Jesus på kinolerretet (bioduken)", i Theofilos nr 2, 2009 s. 22-36 (14 s.) https://theofilos.no/issues/theofilos-vol-1-nr-2-2009/
 • * Lundby, Knut: "Medier som resurs for religion". I: Botvar, Pål Ketil og Ulla Schmidt (red.) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. (Oslo: Universitetsforlaget 2010) s. 111-131 (20 s.).
 • Utvalg av samtaleguider og artikler om aktuelle kinofilmer, TV-serier og andre populærkulturelle fortellinger på www.snakkomtro.no (tilsv. 50 s.)