3KL109 Livssynsdanning, ungdomskultur og medier

Alle versjoner:
3KL109 (2024—2025)
3KL109 (2023—2024)
3KL109 (2022—2023)
3KL109 (2021—2022)

Emnekode: 3KL109

Emnenavn: Livssynsdanning, ungdomskultur og medier

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap om livssynsteori, tilsvarende: Dahle, Margunn Serigstad «Livssyn - tre grunnleggende perspektiver», I: Hilde Kristin Dahlstrøm. Kors på halsen? Innføring i livssynsjournalistikk (Oslo: Cappelen Damm, 2015) 22-39, eller lignende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk.

Valgfritt emne i Bachelor i Praktisk teologi og ledelse.

Innledning

Dette emnet bidrar til å danne og utruste kristne til å formidle kristen tro som troverdig og relevant i et livssynsåpent samfunn.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om unges livssynsdanning, både generelt og spesifikt i relasjon til kristen tro
  • har forståelse av livssynsformidlingen i populære medier
  • har kunnskap om typiske livssyn i ungdomskulturen og populærkulturen
  • har kunnskap om utfordringer og muligheter for formidling av det kristne livssynet i møte med aktuell ungdomskultur og populærkultur

Ferdigheter

Studenten

  • kan analysere populærkulturelle uttrykk med utgangspunkt i livssynsteori
  • kan reflektere kritisk over livssynsformidlingen i populære medier, i relasjon til unges livssynsdanning og med tanke på formidling av kristen tro til unge

Generell kompetanse

Studenten

  • har bevissthet om populærkulturens sentrale rolle i unges livsynsdanning
  • har respekt for unges livssynsutforskning og livssynsdanning
  • har respekt for medietekstene
  • kan anvende kunnskap om medienes livssynsformidling på en ansvarlig måte i møte med unges livssynsutforskning og livssynsdanning

Innhold

3KL109-1 Livssynsdanning og ungdomskultur

Dette delemnet retter fokus både mot unges livssynsdanning og mot typiske trekk ved ungdommers livssyn i vår pluralistiske samtid. Med utgangspunkt i aktuell nasjonal og internasjonal forskning, identifiseres utfordringer og muligheter for kristen formidling.

3KL109-2 Livssynsdanning og populærkultur

Dette delemnet retter fokus mot livssynsformidlingen i populære medier, med vekt på tekstanalyse med utgangspunkt i livssynsteori og refleksjon ut fra et kristent livssynsperspektiv.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er samlingsbasert, med en kombinasjon av tre obligatoriske kursdager, nettleksjoner og supplerende digitale læringsressurser. Kursdagene består av konsentrerte forelesninger, seminarer hvor sentrale temaer drøftes og workshops med fokus på analyse av og refleksjon over populærkulturelle uttrykk.Utvikling av medie-/formidlingsopplegg inngår som en integrert del av emnet.

Arbeidet med nettleksjoner, obligatorisk arbeidsoppgave og prosjektoppgave med veiledning utgjør sentrale læringsformer.

Arbeidsomfang

Cirka 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for å få lov til å gå opp til eksamen:

a) Deltakelse på minst 80 % av obligatorisk undervisning, alternativ ekstra arbeidskrav på 1000 ord (pluss minus 20%).

b) Godkjent arbeidsoppgave på 1000 ord (pluss/minus 20%)

Ved ikke godkjent har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidsoppgave).

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3KL109 består av en skriftlig prosjektoppgave med et omfang på 3000 ord (pluss/minus 20%), der livssynsanalyse av og refleksjon over relevant mediebudskap står sentralt.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Den skriftlige prosjektoppgaven vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

3KL109 Livssynsdanning, ungdomskultur og medier overlapper 10 studiepoeng med 3KL209 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja