4MGL1MA204 Matematikk 2, 3. studieår 1-7

Alle versjoner:
4MGL1MA204 (2024—2025)
4MGL1MA204 (2023—2024)
4MGL1MA204 (2022—2023)
4MGL1MA204 (2021—2022)
4MGL1MA204 (2020—2021)

Emnekode: 4MGL1MA204

Emnenavn: Matematikk 2, 3. studieår 1-7

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Se programplan

Relevans i studieprogrammet

Inngår i 5-årig master i begynneropplæring på 1-7 utdanningen for dem som velger matematikk som undervisningsfag.

Innledning

MA 204 bygger på Matematikk 101 og 102 og 103. Emnet er et obligatorisk påbygningsfag i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn for mastergrad i begynneropplæring og med matematikk som undervisningsfag. Matematikk på 2-er nivå går mer i dybden på utvalgte tema både matematikkdidaktisk og matematikkfaglig, men skal også gjøre studentene bedre i stand til å selv kunne gå i dybden innenfor andre relevante tema. Innenfor matematikkdidaktikk vil fokuset være mer forskningsrettet enn i Matematikk 1.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de matematikkfaglige emnene som er relevante for undervisning på trinn 1-7: tallteori, algebra, geometri, statistikk og sannsynlighet utover nivået på matematikk 1
 • har kunnskap om å arbeide med og undervise i ulike typer argumentasjonsformer og matematiske bevis innen de matematiske hovedområder på trinn 1-7
 • har kunnskap om den systematiske oppbygningen av matematiske teorier.
 • har kunnskap knyttet til progresjonen i matematikkfaglige emner gjennom grunnskolen: begynneropplæring, overgangen fra barnehage til skole og overganger mellom trinnene i skolen.
 • har kunnskap om metoder innenfor matematikkdidaktisk forskning. 

Ferdigheter

Studenten

 • kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og/eller matematikkfaglig emne relevant for trinn 1-7, med spesielt fokus på begynneropplæringen.
 • kan gjennomføre enkle matematikkdidaktiske undersøkelser.
 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring.
 • kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring
 • kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan initiere og lede utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning.
 • kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets undervisningspraksis

Innhold

Gjennom MA 204 skal studentene utvikle undervisningskunnskap i matematikk. Dette innebærer at de må ha en solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. Videre kreves matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen. Slik kunnskap omfatter, i tillegg til selv å kunne gjennomføre og forstå matematiske prosesser og argumenter, også å kunne analysere slike som foreslås av andre med tanke på å vurdere deres holdbarhet og eventuelle potensial. Undervisningskunnskap innebærer også å ha didaktisk kompetanse som gjør at studentene kan sette seg inn i elevenes perspektiv og læringsprosesser, og gjennom variasjon og tilpasning kunne tilrettelegge matematikkundervisning for elever med ulike behov på en slik måte at matematikk framstår som et meningsfullt fag for alle elever.

I MA 204 fortsetter fordypningen innen et fokusert utvalg av de matematikkfaglige og matematikkdidaktiske temaene som er tatt opp i Matematikk 1 - kursene. I tillegg vil forberedelse av og arbeid med FOU-oppgaven være en del av dette kurset.

Arbeids- og undervisningsformer

Formidlingskompetanse opparbeides gjennom arbeid med en individuell fremføring av aktuell spesialkunnskap for resten av klassen. Mye av det sentrale lærestoffet vil være tema som er dekket på forelesninger og seminarer, der gruppearbeid og fremføringer vil være en viktig komponent. For studenter som har begynneropplæring som masterfag vil det inngå en FOU-oppgave

Arbeidsomfang

Ca. 900 timer

Arbeidskrav

Studentene skal gjennomføre følgende obligatoriske arbeidskrav:

 • tre oppgaver i kursets fagstoff
 • spesialkunnskap innen matematisk bevisføring formidles gjennom en fremføring

Obligatorisk undervisning fremgår av undervisningsplan.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent og teller ikke ved fastsettelse av endelig karakter for studiet. Alle obligatoriske oppgaver og fremlegging må være godkjente før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

For studenter som har matematikk som undervisningsfag i mastergradutdanningen:

 • FoU oppgave

Felles, avsluttende vurdering i emnet:

 • Individuell, skriftlig eksamen på 6 timer: Temaer innenfor tallteori, algebra, geometri, sannsynlighet og statistikk og didaktikk tilknyttet disse temaene.
 • Muntlig, justerende eksamen på 40 minutter

Den skriftlige eksamen tillegges størst vekt og må være bestått for å kunne gå opp til muntlig eksamen. Den muntlige eksamen kan justere endelig karakter maksimalt ett trinn opp eller ned. Vurderes den muntlige prøven isolert sett til ikke bestått, må både den muntlige og den skriftlige prøven avlegges på nytt for å kunne få bestått.

Tillatte hjelpemidler

Skrivesaker, kalkulator uten grafisk display, passer, linjal, gradskive og inntil 1 A4-side sider med notater.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

FoU-oppgave: bestått/ikke bestått

Skriftlig og muntlig eksamen blir vurdert etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Se egen praksisplan for MGLU1.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Litteratur og faglige ressurser

Endringer i litteraturlisten kan være aktuelle innen studiestart

Litteratur merket * finnes i kompendium.

Anghileri, J., (2006). Teaching number sense (2nd Edition). Continuum International Publishing Group, London.

*Bjuland, R. (2007). Adult Students’ Reasoning in Geometry: Teaching Mathematics through Collaborative Problem Solving in Teacher Education. The Mathematics Enthusiast (4/1). 1-29.

Botten, G. (2013). Matematikklæring og språk. Tangenten, 3/2013, 27-33. Hentet 14. februar 2019 fra

Brunstad, B. & Ringseth, J. A."Bedre vurderingspraksis". Tangenten 2009 (1). 47-49. http://www.caspar.no/tangenten/innhald091.html

Dehaene, S., (1997). The number sense, How The Mind Creates Mathematics. Oxford University Press.

Gustavsen,T.S, Hinna, K.R.C, Borge, I.C og Andersen, P.S (2014). QED 1 - 7, Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 2, ISBN 9788202420925

Jensen, R. (2015, 2. desember). Matematikkveld med foreldre. Hentet 14. februar 2019 fra

Kaput, J. J. (Red.).(2007). Algebra In The Early Grades. Routledge Member of the Taylor and Francis Group

Kieran, Carolyn. 2018. Teaching and Learning Algebraic Thinking with 5- to 12-Year Olds. Springer International Publishing AG.

Lunde, Olav (2009). Nå får jeg det til! Om tilpasset opplæring i matematikk. Klepp: INFO VEST forlag Mason, J., Burton, L., & Stacey, K. (2. utgave, 2010). Thinking Mathematically. Essex, UK: Pearson.

*Nelsen, Roger B. (1993) Proofs without Words, Exercises in Visual Thinking. Washington: The Mathematical Association of America (utvalgte sider)

*Nelsen, Roger B. (2000) Proofs without Words II, Exercises in Visual Thinking. Washington: The Mathematical Association of America (utvalgte sider)

*Olafsen, A.R. & Maugesten, M. (2015 2. opplag). Læreplanen og de grunnleggende ferdighetene i matematikkfaget (Kap 2). I Matematikkdidaktikk i klasserommet. Oslo: Universitetsforlaget

Skott, J., Krog, C., Jess, K., Hansen, H.C., (2018). Matematik for lærerstuderende, Delta 2.0, Fagdidaktikk, 1.-10.klasse, ISBN 9788759331552

I tillegg er alt som er gjennomgått på forelesninger/seminarer pensum.