4MGL1MA204 Matematikk 2, 3. studieår 1-7

Alle versjoner:
4MGL1MA204 (2024—2025)
4MGL1MA204 (2023—2024)
4MGL1MA204 (2022—2023)
4MGL1MA204 (2021—2022)
4MGL1MA204 (2020—2021)

Emnekode: 4MGL1MA204

Emnenavn: Matematikk 2, 3. studieår 1-7

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Se programplan

Relevans i studieprogrammet

Inngår i 5-årig master i begynneropplæring på 1-7 utdanningen for dem som velger matematikk som undervisningsfag.

Innledning

MA 204 bygger på Matematikk 101 og 102 og 103. Emnet er et obligatorisk påbygningsfag i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn for mastergrad i begynneropplæring og med matematikk som undervisningsfag. Matematikk på 2-er nivå går mer i dybden på utvalgte tema både matematikkdidaktisk og matematikkfaglig, men skal også gjøre studentene bedre i stand til å selv kunne gå i dybden innenfor andre relevante tema. Innenfor matematikkdidaktikk vil fokuset være mer forskningsrettet enn i Matematikk 1.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de matematikkfaglige emnene som er relevante for undervisning på trinn 1-7: tallteori, algebra, geometri, statistikk og sannsynlighet utover nivået på matematikk 1
 • har kunnskap om å arbeide med og undervise i ulike typer argumentasjonsformer og matematiske bevis innen de matematiske hovedområder på trinn 1-7
 • har kunnskap om den systematiske oppbygningen av matematiske teorier.
 • har kunnskap knyttet til progresjonen i matematikkfaglige emner gjennom grunnskolen: begynneropplæring, overgangen fra barnehage til skole og overganger mellom trinnene i skolen.
 • har kunnskap om metoder innenfor matematikkdidaktisk forskning. 

Ferdigheter

Studenten

 • kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og/eller matematikkfaglig emne relevant for trinn 1-7, med spesielt fokus på begynneropplæringen.
 • kan gjennomføre enkle matematikkdidaktiske undersøkelser.
 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring.
 • kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring
 • kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan initiere og lede utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning.
 • kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets undervisningspraksis

Innhold

Gjennom MA 204 skal studentene utvikle undervisningskunnskap i matematikk. Dette innebærer at de må ha en solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. Videre kreves matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen. Slik kunnskap omfatter, i tillegg til selv å kunne gjennomføre og forstå matematiske prosesser og argumenter, også å kunne analysere slike som foreslås av andre med tanke på å vurdere deres holdbarhet og eventuelle potensial. Undervisningskunnskap innebærer også å ha didaktisk kompetanse som gjør at studentene kan sette seg inn i elevenes perspektiv og læringsprosesser, og gjennom variasjon og tilpasning kunne tilrettelegge matematikkundervisning for elever med ulike behov på en slik måte at matematikk framstår som et meningsfullt fag for alle elever.

I MA 204 fortsetter fordypningen innen et fokusert utvalg av de matematikkfaglige og matematikkdidaktiske temaene som er tatt opp i Matematikk 1 - kursene. I tillegg vil forberedelse av og arbeid med FOU-oppgaven være en del av dette kurset.

Arbeids- og undervisningsformer

Formidlingskompetanse opparbeides gjennom arbeid med en individuell fremføring av aktuell spesialkunnskap for resten av klassen. Mye av det sentrale lærestoffet vil være tema som er dekket på forelesninger og seminarer, der gruppearbeid og fremføringer vil være en viktig komponent. For studenter som har begynneropplæring som masterfag vil det inngå en FOU-oppgave

Arbeidsomfang

Ca. 900 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen 

 • Læringsmappe: 5 skriftlige oppgaver, fordelt på følgende tema: tallteori, algebra, geometri, statistikk og sannsynlighet. Didaktikk knyttes til alle tema. Hver oppgave har et omfang på 600 ord +/- 10%, matematiske utregninger og kildelister ikke inkludert. Det vil bli gitt tilbakemelding på alle mappedeler. To av mappeelementene vil bli brukt til skriftlig mappeeksamen, og må bearbeides før innlevering. Det vil bli gitt retningslinjer for hvert vurderingselement 
 • Spesialkunnskap innen matematisk bevisføring formidles gjennom en fremføring.
 • Det er krav om minimum 80% fremmøte i obligatoriske undervisningsaktiviteter. Obligatorisk undervisning fremgår av undervisningsplan.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Individuell, skriftlig mappeeksamen. Omfang 2000 ord +/- 10%. Mappeeksamen skal bestå av to bearbeidede oppgaver fra læringsmappen. Disse trekkes og kunngjøres i Canvas 5 virkedager før innlevering. De to mappedelene blir vektet likt. 
 • Muntlig eksamen, 40 min. Alle mappeelement fra læringsmappen, bestående av 5 oppgaver, kan bli prøvd i muntlig eksamen.

Den skriftlige mappeeksamen tillegges størst vekt og gis en selvstendig karakter. Den muntlige eksamen kan justere endelig karakter maksimalt ett trinn opp eller ned. Vurderes den justerende muntlige prøven isolert sett til ikke bestått, må både den muntlige og den skriftlige prøven avlegges på nytt for kunne få bestått.

Tillatte hjelpemidler

Skrivesaker, kalkulator uten grafisk display, LK20, passer, linjal, gradskive og inntil 1 A4-side sider med notater.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig og muntlig eksamen blir vurdert etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Se egen praksisplan for MGLU1.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.