4MGL1VIT301 Vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og forskningsetikk

Alle versjoner:
4MGL1VIT301 (2024—2025)
4MGL1VIT301 (2023—2024)
4MGL1VIT301 (2022—2023)
4MGL1VIT301 (2021—2022)

Emnekode: 4MGL1VIT301

Emnenavn: Vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og forskningsetikk

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Minimum 150 studiepoeng fra 1.-3.studieår må være bestått, deriblant alle obligatoriske emner (pedagogikk og elevkunnskap med 30 studiepoeng) og alle emner til masterfordypningen (60 studiepoeng). Dessuten må FoU-oppgaven fra 3.studieåret være bestått.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i 5-årig grunnskolelærerutdanning.

Innledning

Studenten skal i dette emnet velge tema for masterarbeidet, orientere seg i relevant forskningslitteratur og, i løpet av emnet, utarbeide egen prosjektplan. Emnet skal videreutvikle FoU-kompetansen innenfor vitenskapsteori og metode som studenten har opparbeidet de tre første studieårene. Emnet skal forberede studenten til å nyttiggjøre seg forskning i utøvelse av læreryrket, utvikle kritisk refleksjon og evne til å ta i bruk ny kunnskap. Emnet skal styrke studentens forskningsinformerte, fagdidaktiske kunnskap om masterfaget og forberede for masterprosjektet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om vitenskapelige tenkemåter og forskningsmetoder som er relevant for lærerprofesjonen
 • har spesialisert kunnskap om vitenskapelige grunnlagsspørsmål som er relevant for eget forskningsområde og prosjekt
 • har inngående kunnskap om sentrale kvaliteter ved forskningsprosessen
 • har innsikt som er nødvendig for å lese forskningslitteratur med forståelse og kritisk vurderende holdning
 • har oversikt over forskning og teori som er aktuell og relevant for masterarbeidet

Ferdigheter

Studenten

 • kan presentere og drøfte et forskningsspørsmål og sammenheng mellom forskningsspørsmål, valg av metode og etisk ansvar.
 • kan bidra aktivt og konstruktivt i en faglig samtale om eget prosjekt og medstudenters prosjekter   
 • kan presentere og vurdere aktuelle relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til faglig felleskap i masterfaget 
 • kan finne og analysere forskningsbasert profesjonsrettet kunnskap for å videreutvikle egen profesjonspraksis

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for og innsikt i vitenskapelige arbeidsformer og forskningsetiske normer
 • kan utarbeide en prosjektplan der forskningsspørsmål, metodisk tilnærming og fremdriftsplan har god forskningsmessig kvalitet og er realiserbart innenfor definerte rammer
 • kan utøve avansert kildekritikk

Innhold

Felles:

 • innføring i ulike kunnskapsteoretiske retninger innenfor profesjonsrettet FoU
 • forskningsetikk, vitenskapsteoretiske tradisjoner og grunnbegreper
 • generell innføring i ulike typer forskningsmetode herunder både kvantitativ og kvalitativ metode
 • forskningsplanlegging og forskningsformidling som del av vitenskapelig arbeidsprosess 

Fagspesifikke:

 • spesialisering i forskningsmetoder som er aktuelle for masterarbeidet

Arbeids- og undervisningsformer

Det benyttes forskjellige arbeids- og undervisningsformer, bl.a. selvstudium, studentframlegg med respons fra medstudenter og veiledere, veiledning og forelesninger.

Det anbefales at arbeidet med prosjektplanen begynner ved oppstart av 4.studieår, gjerne som en videreføring av arbeidet med FOU oppgaven i 3. studieår. Utkast til prosjektplanen skal leveres inn i to omganger. Veileder gir respons på innleverte utkast. Begge innleveringene må være vurdert til godkjent. Prosjektplanen utarbeides i henhold til NLA Høgskolens retningslinjer for prosjektbeskrivelse.

Prosjektplanen skrives individuelt.

Arbeidsomfang

Cirka 400 t.

Arbeidskrav

 • Deltagelse i alle undervisningsaktiviteter er obligatorisk (minst 80 % tilstedeværelse).
 • Innlevering av prosjektplan, førsteutkast, innen fastsatt frist
 • Innlevering av bearbeidet prosjektplan innen fastsatt frist
 • Selvvalgt pensum som skal godkjennes av veileder innen fastsatt frist. Sidetall: ca. 400 sider
 • Presentasjon av prosjektplanen i seminargruppe og deltakelse i påfølgende fagsamtale i seminargruppa

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen for faget ved studiestart. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell skriftlig eksamen, 4 timer

Tillatte hjelpemidler

Informasjon gis på Canvas.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes ti bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk etter søknad.

Praksis

Se praksisplan for MGLU5.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Litteratur og faglige ressurser

Felles litteratur

Innføring i vitenskapsteoretiske tradisjoner

#Postholm, M.B. & Jacobsen, D.I. (2018). Forskningsmetode for masterstudenter i lærerutdanning. Oslo: Cappelen Damm. (s. 45 – 55, kap. 3 og s. 219 – 244, kap 10). (35 sider)

*Krogh, T. (2005). Historie, forståelse og fortolkning. (s. 100 – 118, kap. 4: Debatten om de ulike typer vitenskap.) Gyldendal Akademisk. (19 sider)

*Krogtoft, M. & Sjøvoll, J. (2018). Masteroppgaven i lærerutdanninga. Oslo: Cappelen Damm.(s. 21 – 44, kap. 1 - 2). (23 sider)

*Kjørup, S. (2008). Humaniora og videnskabsteorien (s. 11-24) I: S. Kjørup, Menneskevidenskaberne (Bind 1: Humanioras historie og grundproblemer). Roskilde: Roskilde Universitetsforlag (14 sider)

#Gilje, N. & Grimen, H. (2021). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. (s. 11-23, 106-141; kap. 2 & 6). Universitetsforlaget. (53 sider)

*Wormnæs, O. Vitenskap – enhet og mangfold. (s. 26 – 46) Ad notam Gyldendal. (41 sider) Tilgjengelig på nett: https://www.nb.no/items/8d208a88c5076fa4832ed824300bd711?page=25

Forskningsetikk

#Postholm, M.B. & Jacobsen, D.I. (2018). Forskningsmetode for masterstudenter i lærerutdanning. Oslo: Cappelen Damm. (s. 245-254, kap. 11). (9 sider)

NESH (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (4. utg). Tilgjengelig på nett: https://www.forskningsetikk.no/globalassets/dokumenter/4-publikasjoner-som-pdf/forskningsetiske-retningslinjer-for-samfunnsvitenskap-humaniora-juss-og-teologi.pdf (ca. 40 sider)

Hermeneutikk

#Krogh, T. (2014). Hermeneutikk. Om å forstå og fortolke (2. utg.). Gyldendal akademisk. (s. 10-98). (88 sider)

Kritisk teori

#Bratberg, Ø. (2017). Tekstanalyse i samfunnsvitenskapene. (s. 11 – 125; kap. 1-4.) Cappelen Damm Akademisk. (114 sider)

*Grue, J. (2015). Teori i praksis: Analysestrategier i akademisk arbeid. (s. 35 – 52, kap. 2: Kritisk teori). Fagbokforlaget. (19 sider)

*Neumann, I. B. (2001). Mening, materialitet og makt: En innføring i diskursanalyse. (s. 177 – 179). Fagbokforlaget. (3 sider)

Kvalitativ metode

#Hammersley, M. (2013) What is Qualitative Research. London: Bloomsbury (s. 1-100) (100 sider)

Kvantitativ metode

#Postholm, M.B. & Jacobsen, D.I. (2018). Forskningsmetode for masterstudenter i lærerutdanning. Oslo: Cappelen Damm. (s. 165 – 218, kap. 8–9) (54 sider)

*Frønes, T. S. & Pettersen, A. (2021). Spørreundersøkelser i utdanningsforskning. I E. Andersson-Bakken & C. P. Dalland (Red.). Metoder i klasseromsforskning: Forskningsdesign, datainnsamling og analyse (s. 167-208). Universitetsforlaget. (41 sider).

I tillegg skal studenten selv velge ca. 400 sider litteratur som er relevant for prosjektplanen.

Totalt: 683 sider

* artikkelen/kapittelet finnes i kompendiet

# boken må kjøpes