4MGL1VIT301 Vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og forskningsetikk

Alle versjoner:
4MGL1VIT301 (2024—2025)
4MGL1VIT301 (2023—2024)
4MGL1VIT301 (2022—2023)
4MGL1VIT301 (2021—2022)

Emnekode: 4MGL1VIT301

Emnenavn: Vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og forskningsetikk

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

210 studiepoeng fra 1.-4.studieår må være bestått, deriblant minst 30 stp. på alle obligatoriske emner (pedagogikk og elevkunnskap, norsk og matematikk), VIT301, 30 studiepoeng i et undervisningsfag som bygger videre på 60 studiepoeng fra 1. -3.år og 30 studiepoeng i profesjonsrettet pedagogikk (fordypningsemnet).

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i 5-årig grunnskolelærerutdanning.

Innledning

Studenten skal i dette emnet velge tema for masterarbeidet, orientere seg i relevant forskningslitteratur og, i løpet av emnet, utarbeide egen prosjektplan. Emnet skal videreutvikle FoU-kompetansen innenfor vitenskapsteori og metode som studenten har opparbeidet de tre første studieårene. Emnet skal forberede studenten til å nyttiggjøre seg forskning i utøvelse av læreryrket, utvikle kritisk refleksjon og evne til å ta i bruk ny kunnskap. Emnet skal styrke studentens forskningsinformerte, fagdidaktiske kunnskap om masterfaget og forberede for masterprosjektet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper Studenten

 • har inngående kunnskap om vitenskapelige tenkemåter og forskningsmetoder som er relevant for lærerprofesjonen
 • har spesialisert kunnskap om vitenskapelige grunnlagsspørsmål som er relevant for eget forskningsområde og prosjekt
 • har inngående kunnskap om sentrale kvaliteter ved forskningsprosessen
 • har innsikt som er nødvendig for å lese forskningslitteratur med forståelse og kritisk vurderende holdning
 • har oversikt over forskning og teori som er aktuell og relevant for masterarbeidet

Ferdigheter

Studenten

 • kan presentere og drøfte et forskningsspørsmål og sammenheng mellom forskningsspørsmål, valg av metode og etisk ansvar.
 • kan bidra aktivt og konstruktivt i en faglig samtale om eget prosjekt og medstudenters prosjekter   
 • kan presentere og vurdere aktuelle relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til faglig felleskap i masterfaget 
 • kan finne og analysere forskningsbasert profesjonsrettet kunnskap for å videreutvikle egen profesjonspraksis

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for og innsikt i vitenskapelige arbeidsformer og forskningsetiske normer
 • kan utarbeide en prosjektplan der forskningsspørsmål, metodisk tilnærming og fremdriftsplan har god forskningsmessig kvalitet og er realiserbart innenfor definerte rammer
 • kan utøve avansert kildekritikk

Innhold

Felles:

 • innføring i ulike kunnskapsteoretiske retninger innenfor profesjonsrettet FoU
 • forskningsetikk, vitenskapsteoretiske tradisjoner og grunnbegreper
 • generell innføring i ulike typer forskningsmetode herunder både kvantitativ og kvalitativ metode
 • forskningsplanlegging og forskningsformidling som del av vitenskapelig arbeidsprosess 

Fagspesifikke:

 • spesialisering i forskningsmetoder som er aktuelle for masterarbeidet

Arbeids- og undervisningsformer

Det benyttes forskjellige arbeids- og undervisningsformer, bl.a. selvstudium, studentframlegg med respons fra medstudenter og veiledere, veiledning og forelesninger.

Det anbefales at arbeidet med prosjektplanen begynner ved oppstart av 4.studieår, gjerne som en videreføring av arbeidet med FOU oppgaven i 3. studieår. Utkast til prosjektplanen skal leveres inn i to omganger. Veileder gir respons på innleverte utkast. Begge innleveringene må være vurdert til godkjent. Prosjektplanen utarbeides i henhold til NLA Høgskolens retningslinjer for prosjektbeskrivelse.

Prosjektplanen skrives individuelt.

Arbeidsomfang

Cirka 400 t.

Arbeidskrav

 • Deltagelse i alle undervisningsaktiviteter er obligatorisk (minst 80 % tilstedeværelse).
 • Innlevering av prosjektplanen, førsteutkast, innen fastsatt frist
 • Innlevering av bearbeidet prosjektplan innen fastsatt frist
 • Selvvalgt pensum som skal godkjennes av veileder innen fastsatt frist. Sidetall: ca. 400 sider
 • Presentasjon av prosjektplanen i seminargruppe og deltagelse i påfølgende fagsamtale i seminargruppa.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen for faget ved studiestart. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell skriftlig eksamen, 4 timer

Tillatte hjelpemidler

Informasjon gis på Canvas.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes ti bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk etter søknad.

Praksis

Se praksisplan for MGLU5.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.