4MGL5FOU201 FOU-oppgave

Alle versjoner:
4MGL5FOU201 (2024—2025)
4MGL5FOU201 (2023—2024)
4MGL5FOU201 (2022—2023)
4MGL5FOU201 (2021—2022)
4MGL5FOU201 (2020—2021)

Emnekode: 4MGL5FOU201

Emnenavn: FOU-oppgave

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 0 poeng

Enkeltemne: Nei

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk oppgave i grunnskolelærerutdanningen 5-10.

Innledning

Studentene skal skrive en profesjonsrettet FoU-oppgave i kombinasjon mellom et undervisningsfag og faget pedagogikk og elevkunnskap. Bestått FoU-oppgave er en forutsetning for å begynne på Vitenskapsteori og metode for den forskende lærer (MGL1VIT301).

FoU-oppgaven knyttes primært til studentenes masterfag og ligger som arbeidskrav i fordypningsemnet. FoU-oppgaven skal være profesjonsrettet og introduseres som en oppstart av mastertema eller som forberedelse til masterarbeidet. Studentene forplikter seg ikke på temaet, men studentene anbefales å bruke FoU-oppgaven som utforsking av kommende masterarbeid.

Studenter som velger Profesjonspedagogikk som masterfag skriver FoU-oppgaven i sitt andre 60 stp. fag (MGL5MA202 (høst) MGL1NO201 (vår)). De får en pedagog som veileder.

Det åpnes opp for å søke om å få skrive FoU-oppgave i MGL5NA201, MGL5MU201, MGL5KØ201 eller MGL5KH201, men det vil ikke bli gjort tilpasninger i disse fagene. FoU-oppgave knyttet til disse fagene skrives i vårsemesteret.

Læringsutbytte

Etter fullført oppgave har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om forskings- og utviklingsarbeid med relevans for 5.-10.-trinn innenfor eget prosjektområde
 • har  innsikt i forskingsetiske dilemma og forskingsmetode som er relevant for eget forskingsområde/prosjekt
 • har oversikt og forståelse av aktuell og relevant forskingslitteratur

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke relevante metoder i et forskings- og utviklingsarbeid
 • kan reflektere over vitenskapsteoretiske og forskingsetiske implikasjoner av eget prosjekt
 • kan vurdere sammenhengen mellom eget forskings- og utviklingsprosjekt og praksis
 • kan følge forskingsetiske normer
 • kan drøfte resultat av forskings- og utviklingsprosjekt på kolleganivå og framstille eget prosjekt for medstudenter og lærere

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre et FoU-arbeid
 • har innsikt i sentrale faglige, fagdidaktiske og yrkesetiske problemstillinger
 • kan drøfte relevante forskingsetiske problemstillinger
 • kan reflektere over valg av metode og relevant vitenskapsteori i  forskings- og utviklingsarbeid knyttet til masterfaget
 • kan formidle et praksisrelevant faglig emne skriftleg og muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Innhold

Studenten skal skrive en FoU-oppgave om et selvvalgt emne som har praksisrelevans. I Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen er innholdet i oppgaven beskrevet slik:

Tredje studieår skal studenten skrive ei forsknings- og utviklingsoppgave (FoU) i kombinasjon mellom ett av undervisningsfaga og pedagogikk og elevkunnskap. Oppgava skal være profesjonsrettet og knyttes til praksisfeltet eller andre sider ved skolens virksomhet.

FoU-oppgava skal være et selvstendig og forskningsbasert skriftlig arbeid der studentene skal formulere og svare på en valgt problemstilling. Hensikten med oppgava er å gi en sammenhengende framstilling av og refleksjon over sentrale spørsmål som studenten vil møte i profesjonsutøvelsen.

Gjennom FoU-oppgava skal studenten tilegne seg ferdigheter i akademisk skriving, kunne analysere relevant forskning og kunne analysere og formidle et sammensatt fagstoff på en overbevisende måte.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før FoU-oppgaven kan leveres:

 • Delta i introduksjonskurs i vitenskapsteori og metode.
 • Analyse av en artikkel i forkant av FoU- seminar.

 

For studenter som velger å skrive FoU-oppgave i MGL5NA201, MGL5MU201, MGL5KØ201 eller MGL5KH201 (siste fag, f.o.m. høst 2022):

 • Problemstilling
 • Litteraturliste etter gitte kriterier
 • Tekstutkast etter gitte kriterier
 • Deltakelse på forskningsseminar
 • Deltakelse i én gruppeveiledning
 • Deltakelse i én individuell veiledning

 

Disse arbeidskravene er inkludert i fordypningsemnet til masterfag som tilbys ved NLA (se innledning).

 

 

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Individuell, skriftlig fagtekst. Omfang: 5000 ord, +/-10 %

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

FoU-oppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Oppgaven må være bestått før studenten kan begynne på masteroppgaven.

Praksis

Ingen.

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Postholm, M. B., og Jacobsen, D.I. (2018) Forskningsmetode for masterstudenter i lærerutdanningen. Oslo: Cappelen Damm.

Støren, I. (2013). Bare søk. Praktisk veiledning i å skrive litteraturstudier. Oslo: Cappelen Damm.

Ressurser

Anker, T. (2020). Analyse i praksis. En håndbok for masterstudenter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Dalland, O. (2007). Metode og oppgaveskriving for studenter. Oslo: Gyldendal akademisk.

Everett, E. L. & Furuseth, I. (2019). Masteroppgaven. Hvordan begynne -og fullføre. Oslo: Universitetsforlaget

Jesson, J., Matheson, L., & Lacey, F. M. (2011). Doing your literature review: Traditional and systematic techniques. Sage.

Kallestad, Å. H. (2015). Å skrive fag. Bergen: Fagbokforlaget

Krogtoft, M. & Sjøvoll J. (2018) Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Lesth, A. B. & Tellmann, S. M. (2018). Hvordan lese kvalitativ forskning? Oslo: Cappelen Damm Akademisk 

Ridley, D. (2012). The literature review: A step-by-step guide for students. Sage.

Tufte P.A. (2018) Hvordan lese kvantitativ forskning? Oslo: Cappelen Damm Akademisk