4MGL5FOU201 FOU-oppgave

Alle versjoner:
4MGL5FOU201 (2024—2025)
4MGL5FOU201 (2023—2024)
4MGL5FOU201 (2022—2023)
4MGL5FOU201 (2021—2022)
4MGL5FOU201 (2020—2021)

Emnekode: 4MGL5FOU201

Emnenavn: FOU-oppgave

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 0 poeng

Enkeltemne: Nei

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk oppgave i grunnskolelærerutdanningen 5-10.

Innledning

Studenten skal skrive en forsknings- og utviklingsoppgave (FoU) i kombinasjon mellom et undervisningsfag og faget pedagogikk og elevkunnskap. Oppgaven skal være profesjonsrettet, og studenten skal drøfte en valgt problemstilling med utgangspunkt i relevant forskningslitteratur. Bestått FoU-oppgave er en forutsetning for å begynne på Vitenskapsteori og metode for den forskende lærer (4MGL5VIT301). 

FoU-oppgaven knyttes primært til studentens masterfag og ligger som arbeidskrav i fordypningsemnet. Studenter som velger Profesjonspedagogikk som masterfag skriver FoU-oppgaven i sitt andre 60 stp. fag (4MGL5MA202). 

Læringsutbytte

Etter fullført oppgave har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om forskings- og utviklingsarbeid med relevans for egen profesjonsutøvelse 
  • har oversikt over og forståelse for forskingslitteratur som er aktuell for å kunne svare på valgt problemstilling 

Ferdigheter

Studenten

  • kan formulere en profesjonsrettet problemstilling 
  • kan drøfte valgt problemstilling i lys av relevant forskningslitteratur 
  • kan bruke kunnskapsoppsummering som forskningsmetode  
  • kan formidle og drøfte kunnskapsoppsummeringens funn i et profesjonsfellesskap 

Generell kompetanse

Studenten

  • har dybdeinnsikt i valgt faglig/fagdidaktisk problemstilling 
  • kan se sammenhengen mellom forskning og skolens utviklingsarbeid 
  • kan på et avansert nivå analysere, formidle og samtale om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen 

Innhold

I emnet får studenten innføring i forskningsmetoder som er relevante for lærerprofesjonen. I FoU-oppgaven skal studenten drøfte valgt problemstilling om et selvvalgt tema innenfor fordypningsemnet. Problemstillingen må være praksisrelevant og profesjonsrettet. Studenten skal benytte kunnskapsoppsummering som metode. 

Oppgaveutkast skal godkjennes som arbeidskrav i fordypningsemnet; endelig oppgave leveres som eksamensbesvarelse i emnet 4MGL5FOU201.

Arbeidskrav

Studenten må få godkjent innføringskurs i forskningsmetoder for å kunne levere eksamensbesvarelse i emnet.  

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Individuell, skriftlig fagtekst. Omfang: 5000 ord, +/-10 %

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

FoU-oppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Oppgaven må være bestått før studenten kan begynne på masteroppgaven.

Praksis

Ingen.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.