BIHEB101 Bibelhebraisk

Alle versjoner:
BIHEB101 (2023—2024)
BIHEB101 (2021—2022)
BIHEB101 (2019—2020)
BIHEB101 (2017—2018)

Emnekode: BIHEB101

Emnenavn: Bibelhebraisk

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studenten har gjennomført 1.år av BATEO, PTL eller RLE årsstudium eller tilsvarende, særlig dersom emnet skal benyttes som del av en bachelorgrad i teologi e.l., og hvis emnet skal kombineres med TEOL211 Gammeltestamentlig metode og eksegese (se forkunnskapskrav for dette emnet). God kjennskap til engelsk, norsk grammatikk og/eller flere fremmedspråk enn engelsk er en fordel.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor og profesjonsstudium i teologi.

Valgbart emne i bachelor i PTL.

Relevant enkeltemne for den som ønsker å lese Det gamle testamente på grunnspråket.

Innledning

Emnet bibelhebraisk skal gi studentene et språklig grunnlag for det vitenskapelige arbeidet med Det gamle testamente (GT) i bachelor-/mastergraden/profesjonsstudiet i teologi (TEOL211, TEOL301).

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om elementene i bibelhebraisk grammatikk, med fokus på fonologi (skriftsystem og uttale), morfologi (formlære) og syntaks.
  • kjenner til et gammeltestamentlig basisordforråd (dvs. har kjennskap til de ca. 750 ord som forekommer 50 ganger eller mer i GT, med hovedfokus på de ordene som forekommer i pensumtekstene).

Ferdigheter

Studenten

  • kan anvende sine kunnskaper om bibelhebraisk grammatikk og ordforråd til å lese, forstå og oversette utvalgte tekster fra den hebraiske bibelen
  • kan arbeide med en vitenskapelig tekstutgave til Det gamle testamente og benytte relevante digitale verktøy og leksika
  • kan reflektere over den eksegetiske, kulturelle og teologiske relevansen av kjennskap til det hebraiske språket i GT

Generell kompetanse

Studenten

  • kjenner til strategiske arbeidsmåter for å lære fremmedspråk og grammatiske kategorier og terminologi
  • har kjennskap til grunnleggende faglig-etiske utfordringer ved oversettelse og tolking av gamle tekster på utdødde språk

Innhold

BIHEB101 gir en innføring i bibelhebraisk språk, som er språket for størstedelen av tekstene i Det gamle testamente. Emnet legger vekt på at studentene øver inn de grunnleggende elementene i grammatikken og tilegner seg et sentralt ordforråd. Dette skjer i forbindelse med lesning av et representativt utvalg av gammeltestamentlige tekster.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger (tilnærmet ukentlige) med aktiv studentdeltagelse i form av lesning, oversettelse og grammatiske spørsmål og øvelser. Skriftlige forprøver.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

  • To skriftlige forprøver (gitt som hjemmeoppgaver) må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres.

Ved ikke godkjente forprøver kan det gis (flere) mulighet(er) til å få denne godkjent i samme studieår. Søknad om dette rettes til emneansvarlig, og innvilges normalt etter en individuell veiledning der det lages en konkret arbeidsplan for resten av emnet.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

  • 6 timers timers skriftlig skoleeksamen

Tillatte hjelpemidler

Godkjent hebraisk ordbok, godkjent engelsk/tysk – norsk ordbok og tekstutgave til GT (se pensumlisten)

Norske bibelutgaver er ikke tillatt.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skoleeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen. I tillegg foregår det en aktiv dialog om studentenes og undervisningens progresjon mellom lærere og studenter i tilknytning til undervisning og individuell veiledning gjennom hele studieåret.

Andre bestemmelser

Studenter med spesielle behov (eks. behov for døvetolk) må melde dette i god tid dersom det skal tas hensyn til i undervisningen. Den pedagogiske metodikken i emnet er primært beregnet for hørende og seende. Studenter som på grunn av spesielle behov har utfordringer med å følge den vanlige undervisningen, må være forberedt på en større andel selvstudium i samråd med lærer(ne).

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

Bibeltekster

Genesis (1. Mosebok) 1,1-3,24; 12,1-9; 16,1-16 ; 22,1-19; 28 
Exodus (2. Mosebok) 12,1-20; 19-20
Deuteronomium (5. Mosebok): 6,4-15; 7,1-11
Salme 1; 2; 8; 22; 23; 24; 72
Jesaja 6,1-13; 40,1-11
Jeremia kap. 1-2
Amos kap. 3

Grammatikk og arbeidsbøker:

Gary D. Pratico and Miles V. Van Pelt: Basics of Biblical Hebrew. Grammar, Zondervan 2007

Gary D. Pratico and Miles V. Van Pelt: Basics of Biblical Hebrew. Workbook, Zondervan 2007

Andrew Donald Wergeland: Bibelhebraisk grammatikk, Universitetsforlaget 2016.

Ordbok

Brown, F./Driver, S.R./Briggs, C.A.: The Brown-Driver-Brighgs Hebrew and English Lexicon. Peabody: Hendrickson 1996.

William L. Holladay: A concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, E.J.Brill 1971 eller seinare utgåver

Tekstutgave

Elliger, K./Rudolph, W. (eds.): Biblica Hebraica Stuttgartiensia. Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung 1977 (og senere utg.).