IKF115BO Regional spesialisering: Bolivia

Alle versjoner:
IKF115BO (2022—2023)
IKF115BO (2021—2022)
IKF115BO (2021—2022)
IKF115BO (2020—2021)
IKF115BO (2019—2020)

Emnekode: IKF115BO

Emnenavn: Regional spesialisering: Bolivia

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til årsstudium/bachelorstudium i IKF

Studenten skal ha fulgt IKF130 Innføring i interkulturell forståelse og IKF1131 Interkulturell forståelse med fokus på globale sammenhenger.

Relevans i studieprogrammet

 • Valgemne (ett av fire alternativ)i årsstudium i interkulturell forståelse
 • Valgemne (ett av fire alternativ) i bachelor i interkulturell forståelse

Innledning

Generell og aktuell innføring i Latin-Amerika med spesifikk vekt på Bolivia. Det forutsettes kulturteoretisk innsikt og interkulturell kommunikasjon fra IKF130 og 131.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten har

 • kunnskap om hovedlinjene i boliviansk historie, samt hovedtrekk og sentrale tema i boliviansk kultur, samfunnsforhold, politikk og religion med særlig fokus på etniske, religiøse og sosiokulturelle relasjoner
 • kunnskap om menneskerettigheter og bærekraftig utvikling i Bolivia, inkludert hvordan myndighetene og NGOs arbeider med utdanning, helse, fattigdomsreduksjon og bærekraftig jordbruk og utfordringer knyttet til klima og miljø
 • kjennskap til samspillet mellom globale og transnasjonale prosesser og lokale og nasjonale forhold i historie og nåtid

Ferdigheter:

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på sentrale interkulturelle problemstillinger knyttet til boliviansk historie, kultur, religion og samfunn
 • kan anvende faglig kunnskap på menneskerettighetsproblematikk og sentrale utfordringer i Bolivia knyttet til relasjoner mellom etniske og religiøse grupper i historie og nåtid

Generell kompetanse:

Studenten

 • har kjennskap til hvordan de store globale utfordringene knyttet til klima og miljø, fattigdom, bærekraftig utvikling kommer til uttrykk og håndteres lokalt.
 • har innsikt i hovedlinjer i latin-amerikansk historie og samfunn med utgangspunkt i kultur, religion, etnisitet og menneskerettigheter i Bolivia
 • har bakgrunnskunnskap for å forstå, kommunisere og tilegne seg kunnskap om Latin-Amerika

Innhold

Emnet har som hovedformål å gi studentene en generell og aktuell innføring i regionen med spesifikk vekt på Bolivia. Emnet tar for seg hovedlinjer i Bolivias nære historie, kultur, religion og politiske system, og setter det i en Latin-amerikansk kontekst.

Samtidig legges det vekt på hvordan den regionale spesialiseringen også er en innføring i sentrale globale utfordringer og om hvordan disse kommer til uttrykk og håndteres lokalt. Emnet vil gi gode forutsetninger for å forstå, kommunisere og tilegne seg kunnskap om Bolivia gjennom den påfølgende studietur og feltarbeid til Bolivia.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer.

Studentene anbefales å begynne å lese litteratur om regionen og landet så tidlig som mulig i studieåret.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeidskrav i emnet.

Avsluttende vurdering

 • En 4 timers  skriftlig eksamen.

Vurderingen er en breddetest.

Gjennomføres før studieturen til Bolivia.

Samtlige eksamensspørsmål må være vurdert til karakteren E eller bedre for at eksamen skal være bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Breddetesten vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Emnesperre

IKF115LA

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer

Ca. 750 sider

Litteratur som må kjøpes/lånes på biblioteket er uten stjerne.Litteratur merket med * foreligger som elektronisk kompendium. Litteratur merket med ** er tilgjengelig via NLA’s bibliotektjeneste med klikkbare lenker. NB! Må åpnes og lastes ned på NLA Høgskolen.

Oversikt, kart, statistiske data og annen aktuell informasjon kan hentes fra UT-LANIC, databasen ved Institute for Latin American Studies, University of Texas, Austin: http://lanic.utexas.edu/ Adresser gjøres kjent på Canvas.

**Albó, X. (2008) ‘The "long Memory" of Ethnicity in Bolivia and Some Temporary Oscilliations’ I Crabtree, J. and Whitehead, L. Unresolved tensions: Bolivia, past and present. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, Part 1,1. (21s) http://www.upress.pitt.edu/htmlSourceFiles/pdfs/9780822960065exr.pdf

 **Biggemann, Sergio; Klimovich, Kristina; Thomas, Clive S (2014). Interest group dynamics in a weak and transitional state: the case of Bolivia. In Journal of Public Affairs (14723891). Nov2014, Vol. 14 Issue 3/4, p254-282. 29p. DOI: 10.1002/pa.1546

**Brugger, F. and Lizárraga Zamora, K. (2014). Why Commodity Booms Have Not (Yet?) Boosted Human Capital: Bolivia’s Struggle to Create a Skilled Workforce. I: Education, Learning, Training:  Critical Issues for Development, International Development Policy series No.5, Geneva: Graduate Institute Publications, Boston: Brill-Nijhoff, s. 81-101 (20 s.)http://poldev.revues.org/1779

         Bull, B. (2015). Latinamerikanske utfordringer. Kristiansand: Cappelen Damm Akademisk (180s).

**Calvo, Veronica (2016) The Construction of the ‘Self’ in Conflicts around Land in Contemporary Tarabuco (Bolivia) Development & Change Vol. 47 Issue 6, p1361-1378, (18s)  EBSCO lenke her

**Canessa, A. (2000). Fear and loathing on the Kharisiri trail: Alterity and identity in the Andes, i The Journal of the Royal Anthropological Institute, vol. 6.no 4; s.705-72 (11s).  EBSCO-lenke her

**Canessa, A. (2001). Evangelical Protestantism in the Northern Highlands of Bolivia. I Studies in World Christianity, Vol. 4, part 1, s. 21-40 (19s.).http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rfh&AN=ATLA0000917921&site=ehost-live

**Coon, M. (2016). Remittances and child labor in Bolivia.  I: IZA Journal of          Migration 5:1, s. 1-5 & s. 22-26. (9 s.)             http://izajom.springeropen.com/articles/10.1186/s40176-016-0050-6

**Drange, L. D. (2008) Urbefolkningsmobilisering og revitalisering av andinsk religiøsitet i et misjonsvitenskapelig perspektiv i Norsk tidsskrift for misjon 3/2008, s. 135 - 156 (20 s). http://www.egede.no/sites/default/files/dokumenter/pdf/NTM_2008_3_Drange.pdf

**Drange, L. D. (2011) Intercultural education in the multicultural and multilingual Bolivian context. Intercultural Education Vol. 22, 2011 - Issue 1. :29-42 (13) EBSCO: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14675986.2011.549643

**Escobar, Arturo (2016) Thinking-feeling with the Earth: Territorial Struggles and the Ontological Dimension of the Epistemologies of the South. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana vol. 11, no 1. s 11-32, DOI: 10.11156/aibr.110102e  (21s)

**Fontana, L.B. (2015). Fratricide identities: The land conflict between           indigenous Leco and peasant unions in Apolo, Bolivia. I: Social Identities.           Vol. 21 Issue 3, s. 273-293. (21 s.). EBSCO lenke her:

 

*Gustafson, B. (2002). Paradoxes of Liberal Indigenism: Indigenous Movements, State Processes, and Intercultural Reform in Bolivia. In The Politics of Ethnicity: Indigenous Peoples in Latin American States, Maybury-Lewis, D. (ed.) Cambridge, Mass. : Harvard University Press (39s).

*Howard, R. (2009). Educational Reform, indigenous politics, and decolonization in the Bolivia of Evo Morales. International Journal of Educational Development. Doi:10.1016/j.ijedudev.2008.11.003 (11s).

*Howard-Malverde, R. and Canessa, A. (1995) The School in the Quechua and Aymara communities of highland Bolivia i Int. J. Educational Development, Vol.15, No.3 pp. 231-243 (12s.).

*Jøssang, A. (1998). ‘Mødre lytter best: om guder og gudinner’ i Andes. I Sjaastad, E. og Valen, K (red.). Én sann Gud: monteismen og det første bud i missiologisk perspektiv. Oslo: Fjellhaug Misjonshøgskole, s. 304-312 (8s).

**Kerssen, T.M. (2015). Food sovereignty and the quinoa boom: Challenges to sustainable re-peasantisation in the southern Altiplano of Bolivia. Third World Quarterly, Vol. 36, No. 3, s. 489-507 (8 s.). EBSCO lenke her

      

*Klein, H. S. (2011) A Concise History of Bolivia. Second Edition. New York: Cambridge University Press Kap. 10 (32s).

**The Human Right to food in Bolivia. Report of an international fact-finding mission (2011). Rights & Democracy (International Centre for Human Rights and Democratic Development), s. 21-35 (ca. 20s). http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_2659.pdf

**Ranta, Eija Maria (2017): Vivir bien governance in Bolivia: chimera or attainable utopia? Third World Quarterly, 2017 Vol. 38, No. 7, 1603-1618 (15s) https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1224551 EBSCO lenke her

**Schilling-Vacaflor, Almut and Jessika Eichler (2017). The Shady Side of Consultation and Compensation:‘Divide-and-Rule’ Tactics in Bolivia’s Extraction Sector. Development and change ov2017, Vol. 48 Issue 6, p1439-1463. 25p. DOI: 10.1111/dech.12345. EBSCO lenke her

*Smith, C & Prokopy, J. (1999). Introduction. I: Latin American Religion in motion, ed. C. Smith & J. Prokopy, New York: Routledge, s. 1-17 (17 s.)

**Strõbele-Gregor, J. (2011). ‘Black Day in the White City: Racism and Violence in Sucre’ I: Kaltmeier, O. Selling Ethnicity: Urban Cultural Politics in the Americas Surrey: Ashgate. 2011 Kap. 4 (16s)   EBSCO lenke her     

Van Vleet, K. E. (2008). Performing Kinship. Narrative, Gender, and the Intimacies of Power in the Andes. Austin, University of Texas Press. Introduction, kap. 1- 3 og kap.6. (85 s.)

**Weber, K. (2013). ‘Chiquitano and the Multiple Meanings of Being Indigenous in Bolivia’ I Bulletin of Latin American Research Vol.32,No.2, pp. 194-209 (15).http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=85861877&site=ehost-live

*Ytrehus, L.A. (2013). Identity, intersectionality and capabilities. Indigenous identity mobilisation and the conceptualisations of gender equity in Bolivian Andes i Ethnologia Scandinavica Vol 43;1-22 (20s).  

*Ødegaard, C. V. (2010). Mobility, Markets and Indigenous Socialities. Contemporary Migration in the Peruvian Andes. Farnham: Ashgate, kap. 7 (25s).