IKF115BO Regional spesialisering: Bolivia

Alle versjoner:
IKF115BO (2022—2023)
IKF115BO (2021—2022)
IKF115BO (2021—2022)
IKF115BO (2020—2021)
IKF115BO (2019—2020)

Emnekode: IKF115BO

Emnenavn: Regional spesialisering: Bolivia

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til årsstudium/bachelorstudium i IKF

Studenten skal ha fulgt IKF130 Innføring i interkulturell forståelse og IKF1131 Interkulturell forståelse med fokus på globale sammenhenger.

Relevans i studieprogrammet

 • Valgemne (ett av fire alternativ)i årsstudium i interkulturell forståelse
 • Valgemne (ett av fire alternativ) i bachelor i interkulturell forståelse

Innledning

Generell og aktuell innføring i Latin-Amerika med spesifikk vekt på Bolivia. Det forutsettes kulturteoretisk innsikt og interkulturell kommunikasjon fra IKF130 og 131.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten 

 • har kunnskap om hovedlinjene i boliviansk historie, samt hovedtrekk og sentrale tema i boliviansk kultur, samfunnsforhold, politikk og religion med særlig fokus på etniske, religiøse og sosiokulturelle relasjoner
 • har kunnskap om menneskerettigheter og bærekraftig utvikling i Bolivia, inkludert hvordan myndighetene og NGOs arbeider med utdanning, helse, fattigdomsreduksjon og bærekraftig jordbruk og utfordringer knyttet til klima og miljø
 • har kjennskap til samspillet mellom globale og transnasjonale prosesser og lokale og nasjonale forhold i historie og nåtid

Ferdigheter:

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på sentrale interkulturelle problemstillinger knyttet til boliviansk historie, kultur, religion og samfunn
 • kan anvende faglig kunnskap på menneskerettighetsproblematikk og sentrale utfordringer i Bolivia knyttet til relasjoner mellom etniske og religiøse grupper i historie og nåtid

Generell kompetanse:

Studenten

 • har kjennskap til hvordan de store globale utfordringene knyttet til klima og miljø, fattigdom, bærekraftig utvikling kommer til uttrykk og håndteres lokalt.
 • har innsikt i hovedlinjer i latin-amerikansk historie og samfunn med utgangspunkt i kultur, religion, etnisitet og menneskerettigheter i Bolivia
 • har bakgrunnskunnskap for å forstå, kommunisere og tilegne seg kunnskap om Latin-Amerika

Innhold

Emnet har som hovedformål å gi studentene en generell og aktuell innføring i regionen med spesifikk vekt på Bolivia. Emnet tar for seg hovedlinjer i Bolivias nære historie, kultur, religion og politiske system, og setter det i en Latin-amerikansk kontekst.

Samtidig legges det vekt på hvordan den regionale spesialiseringen også er en innføring i sentrale globale utfordringer og om hvordan disse kommer til uttrykk og håndteres lokalt. Emnet vil gi gode forutsetninger for å forstå, kommunisere og tilegne seg kunnskap om Bolivia gjennom den påfølgende studietur og feltarbeid til Bolivia.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer.

Studentene anbefales å begynne å lese litteratur om regionen og landet så tidlig som mulig i studieåret.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeidskrav i emnet.

Avsluttende vurdering

 • En 4 timers  skriftlig eksamen.

Vurderingen er en breddetest.

Gjennomføres før studieturen til Bolivia.

Samtlige eksamensspørsmål må være vurdert til karakteren E eller bedre for at eksamen skal være bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Breddetesten vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Emnesperre

IKF115LA

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.