TEOL110 Bibelen - fortelling, fortolkning og formidling

Alle versjoner:
TEOL110 (2024—2025)
TEOL110 (2023—2024)
TEOL110 (2022—2023)
TEOL110 (2021—2022)
TEOL110 (2020—2021)
TEOL110 (2019—2020)
TEOL110 (2018—2019)
TEOL110 (2017—2018)

Emnekode: TEOL110

Emnenavn: Bibelen - fortelling, fortolkning og formidling

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årsstudium i Praktisk teologi og ledelse

Obligatorisk emne i bachelor i Praktisk teologi og ledelse

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

 • har kunnskap om hovedtrekkene i Bibelens fortelling(er)
 • kjenner til og kan gjøre rede for sentrale teorier, tradisjoner og problemer i fortolkningen av Bibelen, bibelhermeneutikken
 • kjenner til og kan gjøre rede for sentrale teorier, tradisjoner og problemer knyttet til formidling av bibeltekster i samtiden

Ferdigheter:

Studenten

 • har evne til konstruktiv og kritisk formidling av bibelfortellinger og bibelstoff i ulike praksiskontekster og gjennom ulike formidlingsformer
 • kan reflektere over egen formidling av bibelfortellinger og bibelstoff og har utviklet evne til å videreutvikle denne formidlingen under veiledning
 • har evne til konstruktiv og kritisk fortolking av Bibelen
 • har evne til konstruktiv og kritisk fortolkning av Bibelens kontekster

Generell kompetanse:

Studenten

 • har grunnleggende forståelse for kirkens rolle i samfunnet
 • har kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å være formidler og leder, både i kirkelig kontekst og ellers

Innhold

Dette er et emne for studenter som ønsker å studere deler av eller hele årstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL) . Emnet gir en grunnleggende innføring i Bibelen, og innføring i problemstillinger knyttet til fortelling, formidling og fortolkning av Bibelen. Emnet gir også en grunnleggende innføring i noen sentrale teorier om fortolkning av Bibelen - såkalt bibelhermeneutikk. Målet er å oppøve evnen til konstruktiv og kritisk fortolkning og formidling av Bibelen og Bibelens kontekst i møte med ulike samtidige praksiskontekster. Et fundamentalt fokus i emnet som helhet er at den praktisk-teologiske refleksjonen skal utvikles i dialog mellom praksisrefleksjon, forelesninger, seminar og gjennom felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet blir undervist i undervisningsuker/blokkundervisning. Studiet foregår i en veksling mellom undervisning, mentorering og praksisrefleksjon. Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og gruppeøvelser (der mentorering inngår), mer seminarpregede øvelser og ferdighetstrening knyttet til formidling, og felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet. I dialog med (evt tidligere) praksiserfaring og feltstudier skal emnet gi evne til å reflektere over ulike strategier og forutsetninger for praktisk-teologisk refleksjon og arbeid i ulike kontekster.

Arbeidsomfang

250 timer.

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten få godkjent:

 • En underveisrefleksjon (ca. 500–1000 ord) knyttet til erfaringer i praksis. PTL-studenter som tar emnet i samme semester som RELPED110: Relasjonsledelse og TEOL130: Innføring i praktisk teologi, skal levere én samlet underveisrefleksjon (omfang 1500–2000 ord) for alle tre emner.
 • Et refleksjonsnotat (1000–1500 ord) med emne oppgitt av faglærer knyttet til undervisningen og/eller pensum i emnet.
 • Et refleksjonsnotat (500–1000 ord) knyttet til emner fra dramaundervisningen og formidling i praksis.
 • Deltagelse på minst 80% av undervisningen, deriblant tilhørende kursdager i drama/formidling

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Kort sluttrapport fra praksis (ca. 250 ord) vedlagt bekreftelse fra praksisveileder på tilfredsstillende deltagelse. PTL-studenter som tar emnet i samme semester som RELPED110: Relasjonsledelse og TEOL130: Innføring i praktisk teologi, skal levere én samlet sluttrapport for alle tre emner.
 • 4 timers skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler

Utdeles:

*  Bibel (Bibelselskapets utgave 2011) - bokmål og/ eller nynorsk.

Fremmedspråklige studenter kan søke om å ha med bibel på eget språk.

Egen bibel er ikke tillatt.

*  Årstallsliste - Haralsø, B: Årstallsliste for kirkehistorien (Oslo 1983) Egen årstallsliste er ikke tillatt.

Kan tas med:      

* En bibelordbok

f.eks : 

Kvalbein, A: Bibelord (Oslo 1992) K.G.: Bibelordbok (Oslo 1975 eller senere utg) Grip, O: Ord i Bibelen, nynorsk (Oslo 1992) Grip, O: Konkordans til Det nye testamente (Oslo 1986) Johnstad, G: Ord i Bibelen, bokmål (Oslo 1987 eller senere utg) Lehmann, E: Ordbok for Det nye testamentet (Oslo 1955) Røsok, I og Skarpnes, S: Ord og navn i Bibelen (Oslo:Verbeum 2015)

* En evangeliesynopse

Johnstad, G (utg.): Evangeliesynopse (Oslo 2007)

*  Den norske kirkes bekjennelsesskrifter

Brunvoll, A: Den norske kirkes bekjennelsesskrifter (Oslo 1972 eller senere opplag) Brunvoll, A: Vedkjenningsskriftene åt Den norske kyrkja (Oslo 1970 eller opplag) Mæland, J.O. (red.): Konkordieboken (Oslo 1985 eller senere)

Medbragte hjelpemidler kan ha alfabetregister, understrekninger (gjerne med forskjellig farge), men må ellers være uten notater ol..

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Sluttrapport vurderes til bestått/ikke bestått av praksisleder etter innstilling fra praksisveileder. Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Omfang praksis: 35-40 timer. For studenter på årsstudium eller bachelorgrad i Praktisk teologi og ledelse samordnes praksis med de andre emnene som gjennomføres samme semester. Studentene tildeles praksisplasser etter å ha meldt inn ønsker med utgangspunkt i tilgjengelige praksisplasser. For å bli godkjent som praksisplass er en avhengig av at det er knyttet en godkjent praksisveileder til praksisplassen.

Studiepoengreduksjon

 • 10 stp. overlapp med KRLE110
 • 7 stp. overlapp med KRLE101, KRLE101A, KRLE111
 •  6 stp. overlapp med PTL101/4PTL101 og PTL112/4PTL112

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Politiattest

I studiets inngår praksis i menighet/organisasjon eller lignende. I den forbindelse er det krav om at studentene legger frem politiattest Politiattesten må være levert og godkjent før studenten kan påbegynne praksis.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer

A. Bibeltekst:

Følgende bibeltekster:

 • GT: 1. Mosebok 1-9; 12-22; 28; 2. Mosebok 1-15; 19-24; 5. Mosebok 1-7; 12; 31; 34.; 2. Samuelsbok 5-7;
  1. Kongebok 1-8; Salme 1; 2; 8; 22-24; 73; 78; 139; Salomos Ordspråk 8; Job 1-7; 28; 42; Jesaja 1-11; 40; 53. Hosea 1-3.
 • NT: Evangeliet etter Lukas, Apostelgjerningene, Romerbrevet, 1. Korinterbrev,1. Peters brev.

Til sammen 252 sider

B. Innledningsstoff:

GT:

Enten

 • Stordalen, T. & Hvalvik, R. (3. oppl. 2006). Den store fortellingen. Oslo: Det  Norske Bibelselskap, s. 17-31; 67-175.

Eller

 • Hagelia,H. (2017) Hvordan lese Det gamle testamentet? Cappelen Damm, s. 16, 20-24, 44-92, 101-116, 137-185, 204-209, 242-269, 274-283, 298-305.

NT:

 • Hjort, B.G. (2003). Det Nye Testamentes omverden. Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 21-22; 59-120; 276-316.
 • Stordalen, T. & Hvalvik, R. (3. oppl. 2006). Den store fortellingen. Oslo: Det Norske Bibelselskap, s. 32-50; 176-193; 222 -231 ; 248-262; 264-298; 353-357; 368-369.

C. Bruk og forståelse

 • Stordalen, T. & Hvalvik, R. (3. oppl. 2006). Den store fortellingen. Oslo: Det Norske Bibelselskap, s. 17 -65; 385-423; 444 - 470.
 • McKnight, S. (2008). The Blue Parakeet. Rethinking how you read the Bible. Grand Rapids: Zondervan, s. 9-152.
 • Root, A. (2012). Unpacking Scripture in Youth Ministry. Grand Rapids: Zondervan, s. 9-114.

* Varhaug,J. "Den formkritiske bibelforskning hundre år etter", Tidsskrift for Teologi og Kirke 79 (2008): 213- 233.   www.idunn.no/ttk/2008/03/den_formkritiske_bibelforskning_hundre_ar_etter

* Elgvin, T. "Hvordan lese gammeltestamentlige tekster", Theofilos 7 (2015): 76-87.

* Ramsfjell, Astrid. «Jeg på min måte, og du på din». Den autonome fortelleren og den kompetente leseren i to nyere skandinaviske barnebibler. Prismet nr 2. 2019:  s. 87-108

* Aadland, Ingunn. Kvinna i den kulturelle bibelen. Ein analyse av nyare norske barne- og ungdomsbiblar. Prismet nr 2. 2019:  S 141 -160.

 

Tilsammen ca 375 sider.

D. Drama

Samset, H. (2009). Håndbok for tekstlesere. Oslo: Verbum, s. 9-61.eller tilsvarende