TEOL110 Bibelen - tekst, tolkning og formidling

Alle versjoner:
TEOL110 (2024—2025)
TEOL110 (2023—2024)
TEOL110 (2022—2023)
TEOL110 (2021—2022)
TEOL110 (2020—2021)
TEOL110 (2019—2020)
TEOL110 (2018—2019)
TEOL110 (2017—2018)

Emnekode: TEOL110

Emnenavn: Bibelen - tekst, tolkning og formidling

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i:

Årsstudium i Praktisk teologi og ledelse

Bachelor i Praktisk teologi og ledelse

Bachelor i teologi

Profesjonsstudium i teologi (cand.theol.)

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

 • har kjennskap til ulike skriftsjangre i Bibelen
 • har kunnskap om innholdet i et utvalg av Bibelens skrifter og deres historiske bakgrunn og tilblivelse
 • har kunnskap om utvalgte bibeltekster og hovedtrekkene i Bibelens store fortelling
 • har kjennskap til sentrale teologiske emner i Bibelen
 • kjenner til og kan gjøre rede for sentrale prinsipper for fortolkningen av Bibelen
 • kjenner til og kan gjøre rede for sentrale teorier, tradisjoner og utfordringer knyttet til formidling av bibeltekster og bibelfortellinger i samtiden

Ferdigheter:

Studenten

 • kan formidle bibelfortellinger og bibelstoff konstruktivt og relevant i ulike praksiskontekster
 • kan reflektere over egen formidling av bibelfortellinger og bibelstoff og har utviklet evne til å videreutvikle denne formidlingen under veiledning
 • kan gjøre rede for tekstenes betydning i lys av deres historiske sammenheng
 • kan formulere og drøfte viktige spørsmål knyttet til tolkning og bruk av Bibelen i relasjon til kirkens tro og liv, aktuelle samfunnsspørsmål og menneskers livserfaringer

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan presentere og utveksle synspunkter om sentralt fagstoff knyttet til Bibelen
 • har kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å være formidler og leder, med vekt på kirkelig kontekst

Innhold

Dette emnet inngår som obligatorisk del av Bachelor i Praktisk teologi og ledelse og Bachelor og Profesjonsstudium i teologi, men kan også studeres som del av årsstudier eller som enkeltemne. Emnet gir en grunnleggende innføring i Bibelen, og innføring i problemstillinger knyttet til fortolkning og formidling av Bibelens tekst og fortelling. Emnet skal gi en innføring i Bibelens tekster, med særlig vekt på de store fortellingssammenhengene i Bibelen. Emnet gir grunnleggende innføring i sentrale prinsipper for fortolkning av Bibelens tekster - såkalt bibelhermeneutikk.

Målet er å oppøve evnen til konstruktiv og kritisk fortolkning og formidling av Bibelen i møte med ulike samtidige praksiskontekster. Et fundamentalt fokus i emnet som helhet er at den praktisk-teologiske refleksjonen skal utvikles i dialog mellom praksis, forelesninger og seminar.

I studiet av Bibelen og bibeltekstene vektlegges Bibelens rolle som metanarrativ og autoritativ overlevert tekst (kanon).

Emnet har delvis felles læringsutbytte og pensum med REL112 Religion, tekst og tolkning (inngår i KRLE årsstudium).

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet blir undervist i undervisningsuker/blokkundervisning. Studiet foregår i en veksling mellom undervisning, mentorering, praksis og praksisrefleksjon. Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og gruppeøvelser (der mentorering inngår), mer seminarpregede øvelser og ferdighetstrening knyttet til formidling, og felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet. I dialog med praksiserfaring og feltstudier skal emnet gi evne til å reflektere over ulike strategier og forutsetninger for praktisk-teologisk refleksjon og arbeid i ulike kontekster.

Det må påregnes selvstudium av flere av bibeltekstene og pensum knyttet til disse.

Arbeidsomfang

300 timer.

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten få godkjent:

 • En prøve i akademisk skriving (avholdes i starten av semesteret - felles med REL112)
 • Et refleksjonsnotat (1000-1500 ord) med emne oppgitt av faglærer knyttet til undervisningen og/eller pensum i emnet
 • Holde en andakt eller tilsvarende formidlingssituasjon med utgangspunkt i en bibeltekst/fortelling som del av praksis
 • En underveisrefleksjon (ca. 500-1000 ord) knyttet til erfaringer i praksis. PTL-studenter som tar emnet i samme semester som RELPED110: Relasjonsledelse og TEOL130: Innføring i praktisk teologi, skal levere én samlet underveisrefleksjon (omfang 1500-2000 ord) for alle tre emner. BATEO-studenter som tar emnet i samme semester som TEOL130: Innføring i praktisk teologi, skal levere én samlet underveisrefleksjon (omfang 1000-1500 ord) for begge emner

 

 • Deltagelse på minst 80% av undervisningen, deriblant tilhørende kursdager i drama/formidling

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Kort sluttrapport fra praksis (ca. 250 ord) vedlagt bekreftelse fra praksisveileder på tilfredsstillende deltagelse. Studenter som tar emnet i samme semester som RELPED110: Relasjonsledelse og/eller TEOL130: Innføring i praktisk teologi, skal levere én samlet sluttrapport for disse emnene.
 • 2 dagers hjemmeeksamen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Sluttrapport vurderes til bestått/ikke bestått av praksisleder etter innstilling fra praksisveileder. Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk eller annet skandinavisk språk.

Andre språk kan godkjennes etter søknad

Praksis

Omfang praksis: 35-40 timer. For studenter på årsstudium eller bachelorgrad i Praktisk teologi og ledelse og Bachelor i teologi samordnes praksis med de andre emnene som gjennomføres samme semester. Studentene tildeles praksisplasser etter å ha meldt inn ønsker med utgangspunkt i tilgjengelige praksisplasser. For å bli godkjent som praksisplass er en avhengig av at det er knyttet en godkjent praksisveileder til praksisplassen.

Studiepoengreduksjon

 • 10 stp. overlapp med KRLE110 og TEOL111
 • 7 stp. overlapp med KRLE101, KRLE101A, KRLE111
 •  6 stp. overlapp med PTL101/4PTL101 og PTL112/4PTL112

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Politiattest

I studiets inngår praksis i menighet/organisasjon eller lignende. I den forbindelse er det krav om at studentene legger frem politiattest. Politiattesten må være levert og godkjent før studenten kan påbegynne praksis.

Tilbys som enkeltemne

Ja