TEOL340 Vitenskapsteori og prosjektforberedelse

Alle versjoner:
TEOL340 (2024—2025)
TEOL340 (2023—2024)
TEOL340 (2022—2023)
TEOL340 (2021—2022)

Emnekode: TEOL340

Emnenavn: Vitenskapsteori og prosjektforberedelse

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Bachelor i teologi eller tilsvarende kristendomsfaglig bachelor.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i mastergrad i teologi og profesjonsstudium i teologi (cand. theol.)

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om sentrale problemområder og retninger i humanioras vitenskapsteori
 • har avansert kunnskap om empirisk forskningsarbeid i teologi og samfunnsvitenskap
 • har inngående kunnskap om problemstillinger knyttet til teologiens status som vitenskap
 • har godt kjennskap til de faglige, etiske og metodiske krav som gjelder for en masteroppgave
 • har god innsikt i relevant(e) vitenskapelig(e) metode(r) for sin egen masteroppgave
 • kjenner til hovedtrekk i forskningsfronten på masteroppgavens tema innenfor det større fagområdet

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk analysere, drøfte og bruke faglitteratur og faglige innspill ut fra innsikt i den vitenskapsteoretiske diskusjonen i og omkring humaniora, samfunnsvitenskap og teologi
 • kan avklare og formulere de faglige og praktiske forutsetninger for å skrive en masteroppgave
 • kan avklare og formulere et hovedtema for sin oppgave, gi en begrunnelse for dets faglige relevans og utarbeide en arbeidsplan som kan danne grunnlag for å fullføre masteroppgaven innen normert tid
 • kan avklare og formulere de metodiske forutsetninger og valg som må legges til grunn for det planlagte arbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra i ulike sammenhenger og offentlige diskurser med vitenskapsteoretisk reflekterte innspill
 • har tilegnet seg de allmenne forutsetninger som må ligge til grunn for å starte opp og gjennomføre arbeidet med en masteroppgave og videre forskningsarbeid

Innhold

Emnet skal gi studenten vitenskapsteoretisk innsikt som framfor alt kan sette studenten i stand til å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en masteroppgave. Dette oppnås gjennom to deler:

 • Vitenskapsteoretisk studium med vekt på humaniora, samfunnsvitenskap og teologi
 • Utarbeiding av et prosjektdesign for masteroppgaven ut fra hensyn til aktuell forskningsfront og metodediskusjon

Studenter som ønsker å arbeide med empirisk teologi i masteroppgaven, kan med fordel følge deler av undervisningen i TAM301 Thinking theologically about practice med tanke på det selvvalgte pensumet i metode, eller velge dette emnet som valgfrie studiepoeng i sin grad.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger (vitenskapsteori), selvstudium (valgpensum for masteroppgavens innhold og metode) og seminarer med studentfremlegg (prosjektskisse)

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student ca. 150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres:

 • Senest én uke før endelig innlevering legge fram utkast til prosjektskisse for masteroppgaven i forskerseminar etter avtale med emneansvarlig og seminarleder. Studenten presenterer og begrunner i seminaret muntlig innholdet i oppgaven. Dette danner grunnlaget for drøfting og veiledning i seminarsamlingen.
  I tilfeller der studenten ikke kan være fysisk til stede i forskerseminar, kan framlegging, deltakelse og respons skje via elektronisk kommunikasjon som Zoom eller lignende.
 • Angi selvvalgt pensum i emnet via elektronisk læringsplattform innen angitt frist. Dette skal springe fram av samtaler med faglærer, som også skal godkjenne det. Hvis det angitte pensum ikke blir godkjent, får studenten anledning til å levere en justert pensumliste.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Bearbeidet prosjektskisse (etter seminarfremlegg) på ca. 3000 ord som avklarer masteroppgavens tema og gjennomførbarhet og dens metodiske grunnlag i tilknytning til det vitenskapsteoriske stoffet i emnet.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

TEOL340 Vitenskapsteori og prosjektforberedelse overlapper 5 studiepoeng med KMA306 Vitenskapsteori og forberedelse av masteravhandlingen

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen. Tilbakemeldinger kan også gis i forbindelse med undervisning og på årlig informasjons- og evalueringsmøte for masterstudenter.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Til A:

Austad, T. (2008). Tolkning av kristen tro. Metodespørsmål i systematisk teologi. Kristiansand: Høyskoleforlaget, s. 60-84. (25 s.)

Brink, G. van der (2009). Philosophy of Science for Theologians. An Introduction. Frankfurt a.M.: Lang, s. 145-209; 257-270. (79 s.)

Brinkmann, S. & Kvale, S. (2015). InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing (3. utg., s. 55-82, 103-122, 203-214). Thousand Oaks, Calif: Sage.  (57 s.)

De Kock, J.; Norheim, B. E. H. (2018): “Youth ministry research and the empirical.” International Journal of Practical Theology 2018; Volum 22.(1) s. 69-83. (14 s.)

Kjørup, S. (2. utg. 2008). Menneskevidenskaberne. Fredriksberg: Roskilde Universitetsforlag. Bd. 1. Humanioras historie og grundproblemer, s. 11-24; 95-110; Bd. 2. Humanistiske forskningstraditioner, s. 11-36; 63-135; 161-190. (ca. 130 s.)

Silverman, D. (2014). Interpreting qualitative data (5. utg). Los Angeles: SAGE, s. 29-56. (27 s.)

 

Tveitereid, K. (2019): “Making data speak: the shortage of theory for the analysis of Qualitative Data in Practical Theology,” i: Ideström, Jonas and Kaufman, Tone Stangeland: What Really Matters: Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography. Eugene, OR: Pickwick Publications/Wipf&Stock, s. 41-57 (16 s.)

Til B:

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (2006). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, jus og teologi. https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/

Selvvalgt pensum på ca. 250 sider til masteroppgavens metode og forskningsfront, godkjent av faglærer.