TEOL340 Vitenskapsteori og prosjektforberedelse

Alle versjoner:
TEOL340 (2024—2025)
TEOL340 (2023—2024)
TEOL340 (2022—2023)
TEOL340 (2021—2022)

Emnekode: TEOL340

Emnenavn: Vitenskapsteori og prosjektforberedelse

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i mastergrad i teologi og profesjonsstudium i teologi (cand. theol.)

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om sentrale problemområder og retninger i humanioras vitenskapsteori
 • har avansert kunnskap om empirisk forskningsarbeid i teologi og samfunnsvitenskap
 • har inngående kunnskap om problemstillinger knyttet til teologiens status som vitenskap
 • har godt kjennskap til de faglige, etiske og metodiske krav som gjelder for en masteroppgave
 • har god innsikt i relevant(e) vitenskapelig(e) metode(r) for egen masteroppgave
 • kjenner til hovedtrekk i forskningsfronten knyttet til masteroppgavens tema innenfor det relevante fagområdet

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk analysere, drøfte og bruke faglitteratur og faglige innspill ut fra innsikt i den vitenskapsteoretiske diskusjonen i og omkring humaniora, samfunnsvitenskap og teologi
 • kan avklare og formulere de faglige og praktiske forutsetninger for å skrive en masteroppgave
 • kan avklare og formulere et hovedtema for sin oppgave, gi en begrunnelse for dets faglige relevans og utarbeide en arbeidsplan som kan danne grunnlag for å fullføre masteroppgaven innen normert tid
 • kan avklare og formulere de metodiske forutsetninger og valg som må legges til grunn for det planlagte arbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra med vitenskapsteoretisk reflekterte innspill i faglige sammenhenger og offentlige diskurser
 • har tilegnet seg de allmenne forutsetninger som må ligge til grunn for å starte opp og gjennomføre arbeidet med en masteroppgave og videre forskningsarbeid

Innhold

Emnet skal gi studenten vitenskapsteoretisk innsikt som framfor alt kan sette studenten i stand til å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en masteroppgave. Dette oppnås gjennom to deler:

 • Vitenskapsteoretisk studium med vekt på humaniora, samfunnsvitenskap og teologi
 • Utarbeidelse av en prosjektskisse for masteroppgaven med forskningsdesign ut fra hensyn til aktuell forskningsfront og metodediskusjon

Studenter som ønsker å arbeide med empirisk teologi i masteroppgaven, kan med fordel følge deler av undervisningen i TAM301 Thinking theologically about practice med tanke på det selvvalgte pensumet i metode, eller velge dette emnet som valgfrie studiepoeng i sin grad.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger (vitenskapsteori), selvstudium (valgpensum for masteroppgavens innhold og metode) og seminarer med studentfremlegg (prosjektskisse)

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student ca. 150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres:

 • Legge fram utkast til prosjektskisse (førsteutkast innledningskapittel) for masteroppgaven på et forskerseminar. Oppgaven skal leveres inn i forkant av seminaret, på et tidspunkt angitt av emneansvarlig/seminarleder. I framleggsseminaret skal studenten presentere og begrunne utkast til masteroppgavens problemstilling, metode, teori og forskningsdesign. Dette danner grunnlaget for drøfting og veiledning i seminarsamlingen. I tilfeller der studenten ikke kan være fysisk til stede på seminaret, kan framlegging, deltakelse og respons skje via videokonferanse.
 • I den framlagte prosjektskissen skal det også legges inn et selvvalgt (metode- og teori-)pensum med relevans for problemstilling og aktuelt fagfelt/aktuell forskningsfront. Valg av et slikt pensum kan gjerne springe fram av samtaler med relevant faglærer i forkant.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Bearbeidet prosjektskisse (etter seminarframlegg) på ca. 3000 ord som presenterer planlagt problemstilling, metode, teori og forskningsdesign for masteroppgaven (førsteutkast til innledningskapittel). Denne oppgaven skal avklare masteroppgavens tema og gjennomførbarhet og prøve å knytte dens metodiske grunnlag til det vitenskapsteoriske stoffet i emnet, der det er relevant.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått/ikke bestått.

For å bestå emnet, må avsluttende vurdering minst vurderes på nivå med karakteren C.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

TEOL340 Vitenskapsteori og prosjektforberedelse overlapper 5 studiepoeng med KMA306 Vitenskapsteori og forberedelse av masteravhandlingen

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen. Tilbakemeldinger kan også gis i forbindelse med undervisning og på årlig informasjons- og evalueringsmøte for masterstudenter.

Tilbys som enkeltemne

Nei.