3IKF218N Interkulturell kompetanse

Alle versjoner:
3IKF218N (2024—2025)
3IKF218N (2023—2024)
3IKF218N (2022—2023)

Emnekode: 3IKF218N

Emnenavn: Interkulturell kompetanse

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Fullført årsstudium i IK/IKF, TRF, PED, samfunnsfagvitenskapelig eller humanistisk fag.

Anbefalte forkunnskaper

Fullført årsstudium i IK/IKF, TRF, PED, samfunnsfagvitenskapelig eller humanistisk fag.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell forståelse.

Innledning

Emnet gir en fordypning i interkulturell teori og metode og utvikler studentens interkulturelle kompetanse til å forstå, analysere og håndtere utfordringer og muligheter knyttet til kulturelt mangfold, sosial ulikhet og samhandling.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til kulturelt mangfold, sosial ulikhet og interkulturell samhandling i skiftende kontekster.
 • har bred kunnskap om interkulturell kommunikasjon og om forholdet mellom språk, makt og mening i flerkulturelle kontekster.
 • har bred kunnskap om kulturbegrepet og om betydningen av religion og virkelighetsforståelser i interkulturelle kontekster.
 • har kunnskap om produksjon av fellesskap, forskjeller og identitet i lys av nasjonalitet, etnisitet, klasse og kjønn.
 • har kunnskap om sosial ulikhet, inklusjons- og eksklusjonsprosesser, majoritets- og minoritetsspørsmål, diskriminering og rasisme, makt og avmakt.
 • har kunnskap om hvordan institusjoner, politiske, økonomiske og andre strukturelle faktorer gir føringer for interkulturell kommunikasjon, samhandling og identitet.
 • har kunnskap om hvordan migrasjon, transnasjonale prosesser og institusjoner virker inn på interkulturell kommunikasjon og samhandling og produksjon av identitet.
 • har kunnskap om rettighetsspørsmål og etikk i flerkulturelle kontekster.
 • kjenner til aktuell forskning og utviklingsarbeid* som er relevant for fagområdet.
 • har kunnskap om hvordan interkulturelle studier har utviklet seg med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagtradisjoner. (* Med utviklingsarbeid innen interkulturelle studier forstår vi NOU og aktuelle stortingsmeldinger og offentlige styringsdokumenter relevante for det interkulturelle feltet)

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere interkulturelle problemstillinger og anvende interkulturell teori og kvalitativ metode i tråd med forskningsetiske krav og retningslinjer.
 • evner å tolke, reflektere over og analysere interkulturelle situasjoner og samhandlingsforløp og framstille dette skriftlig og muntlig.
 • kan identifisere eget og andres kulturelle utgangspunkt og engasjere seg i interkulturell dialog og samhandling også når dette utfordrer egne forutsetninger.
 • har evne til å finne konstruktive løsninger på utfordringer og tematisere mulighetsrommet som interkulturell samhandling og kommunikasjon innebærer.
 • kan finne, vurdere og henvise til faglitteratur og anvende denne til å analysere og drøfte interkulturelle problemstillinger på en etisk og faglig relevant måte.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor det interkulturelle fagområdet.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende innsikt i interkulturelle problemstillinger, teorier og metoder både skriftlig og muntlig og reflektere over dilemmaer og muligheter slik disse kommer til uttrykk i flerkulturelle sammenhenger.
 • kan identifisere hvordan etnisitet, klasse, kjønn, språk og kulturelt og religiøst mangfold spiller inn i identitetsprosesser.
 • kan foreslå kreative og konstruktive løsninger på interkulturelle dilemma.
 • kan planlegge og gjennomføre muntlige og skriftlige presentasjoner og oppgaver individuelt og i grupper i tråd med faglige, akademiske og forskningsetiske krav og retningslinjer.

Innhold

Emnet gir en dypere innføring i interkulturelle perspektiver som gir grunnlag for å tolke og håndtere aktuelle interkulturelle utfordringer og se muligheter i en flerkulturell verden. Emnet bygger på empirinære analyser av flerkulturelle utfordringer og muligheter for brobygging og samhandling, slik dette manifesterer seg i levd liv på arbeidsplassen, i nabolaget, i media og offentlige ordskifter, i foreningen, i utdanning, og i religiøst liv lokalt og globalt. Emnet fokuserer på menings-, identitets- og gruppedannelser på ulike nivå, og på strukturelle forutsetninger som spiller inn i slike prosesser. Utfordringer og muligheter knyttet til minoritets- og majoritetsspørsmål, samt inklusjons- og eksklusjonsprosesser gis særlig oppmerksomhet. Samtidig som emnet bidrar til å problematisere essensialistiske forståelser av identitet, kultur og makt, tas det på alvor at dette også er levde realiteter. Emnet fordrer etisk refleksjon, bygger interkulturell forståelse og setter fokus på medborgerskap og menneskerettigheter.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnets faglige innhold er presentert i moduler og tema i hver modul. Det faglige innholdet er tilgjengelig i den digitale læringsplattformen ved emnets oppstart. Noen moduler og tema kan publiseres underveis i semesteret og informasjon om dette er tilgjengelig ved semesterstart.

Emnet har ca. 6-7 moduler som presenteres i digital læringsplattform. I modul presenteres flere tema med tekster, videoforelesninger, refleksjonsspørsmål, arbeidsoppgaver, spørsmål til anbefalt litteratur og andre nettressurser (f.eks. dokumentarer, kronikker o.l.). I emnet er det også en modul med tre digitale akademiske skriveseminar som samme mal. I modulene er det obligatoriske oppgaver (spørsmål/øvelser som studenten skal gjennomføre innen gitte frister som er publisert i digital læringsplattform).

I tillegg tilbys det webinar (digitale seminarer) i sanntid gjennom hele semesteret. Presentasjon på et webinar og tilbakemelding på en presentasjon på et annet webinar er obligatorisk. Obligatorisk tilstedeværelse på webinar krever at vi ser og hører studenten, og kamera og lyd må være på. Tidspunktene for webinar vil bli kunngjort i digital læringsplattform ved semesterstart. Studenten må selv melde seg på webinartidspunkt, for obligatorisk presentasjon og tilbakemelding.

Arbeidsomfang

600 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal ha rett til å gå opp i eksamen i emnet:

 • En læringsmappe der studenten må besvare spørsmål og oppgaver i modulene. Minimum 80 % må være fullført og godkjent.
 • Presentasjon på ett webinar, i gruppe eller individuelt. Presentasjonen skal følge faglige kriterier presentert i digital læringsplattform.
 • Tilbakemelding på en presentasjon på et annet webinar.
 • Gjennomført tre digitale akademiske skriveseminar.

Alle arbeidskrav må være godkjent i samme semester. Frist for fullført læringsmappe blir kunngjort i digital læringsplattform ved studiestart.

Ved ikke godkjent arbeidskrav, har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere/gjennomføre arbeidskravet. Det gjelder alle arbeidskravene.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Skriftlig individuell 5 dagers hjemmeeksamen, 4000 ord (+/- 15 %).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt karakter etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke-bestått.

Eksamensspråk

 • Norsk
 • Skandinavisk
 • Engelsk

Andre språk kan godkjennes etter søknad

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

IKF218N Interkulturell kompetanse overlapper 20 studiepoeng mot IKF218 og 10 studiepoeng mot IKF220 Intercultural Theory and Practice.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja