3IKF218N Interkulturell kompetanse

Alle versjoner:
3IKF218N (2024—2025)
3IKF218N (2023—2024)
3IKF218N (2022—2023)

Emnekode: 3IKF218N

Emnenavn: Interkulturell kompetanse

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand, Nettbasert

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Fullført årsstudium i IK/IKF, TRF, PED, samfunnsfagvitenskapelig eller humanistisk fag.

Anbefalte forkunnskaper

Fullført årsstudium i IK/IKF, TRF, PED, samfunnsfagvitenskapelig eller humanistisk fag.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell forståelse.

Innledning

Emnet gir en fordypning i interkulturell kompetanse og utvikler studentens interkulturelle kompetanse til å forstå, analysere og håndtere muligheter og utfordringer knyttet til kulturelt mangfold, sosial ulikhet og samhandling.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:  

KUNNSKAP

Studenten

 • har bred kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til kulturelt mangfold, sosial ulikhet og interkulturell samhandling i skiftende kontekster. 
 • har bred kunnskap om interkulturell kommunikasjon og om forholdet mellom språk, makt og mening i flerkulturelle kontekster.
 • har kunnskap om produksjon av fellesskap, forskjeller og identitet som i lys av eksempelvis  nasjonalitet, etnisitet, klasse og kjønn. 
 • har kunnskap om utviklingen om interkulturelle studier som fagfelt og kjenner til aktuell forskning og utviklingsarbeid.

FERDIGHETER

Studenten

 • kan identifisere interkulturelle problemstillinger og tolke, reflektere over og analysere interkulturelle situasjoner og samhandlingsforløp og framstille dette skriftlig og muntlig. 
 • kan identifisere eget og andres kulturelle utgangspunkt og bidrar til konstruktiv i interkulturell dialog og samhandling også når dette utfordrer egne forutsetninger. 
 • kan finne, vurdere og henvise til faglitteratur og anvende denne til å analysere og drøfte interkulturelle problemstillinger på en etisk og faglig relevant måte. 

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan anvende teoretiske perspektiver  både skriftlig og muntlig om interkulturelle problemstilinger og analysere og drøfter umuligheter og utfordringer slik disse kommer til uttrykk i flerkulturelle sammenhenger.
 • kan identifisere eksempelvis hvordan etnisitet, klasse, kjønn, språk og  religion påvirker identitetsprosesser.
 • kan planlegge og gjennomføre muntlige og skriftlige presentasjoner og oppgaver individuelt og i grupper i tråd med faglige, akademiske og forskningsetiske krav og retningslinjer.

Innhold

Emnet gir en dypere innføring i interkulturelle perspektiver som gir grunnlag for å tolke og håndtere aktuelle interkulturelle utfordringer og se muligheter i en flerkulturell verden. Emnet fokuserer på menings-, identitets- og gruppedannelser på ulike nivå, og på strukturelle forutsetninger som spiller inn i slike prosesser. Samtidig som emnet bidrar til å problematisere essensialistiske forståelser av identitet, kultur og makt, tas det på alvor at dette også er levde realiteter. Emnet bygger på empirinære analyser av flerkulturelle utfordringer og muligheter for brobygging og samhandling, slik dette manifesterer seg i levd liv på arbeidsplassen, i nabolaget, i media og offentlige ordskifter, i foreningen, i utdanning, og i religiøst liv lokalt og globalt.  Utfordringer og muligheter knyttet til minoritets- og majoritetsspørsmål, samt inklusjons- og eksklusjonsprosesser gis særlig oppmerksomhet.  Emnet fordrer etisk refleksjon, bygger interkulturell kompetanse og setter fokus på konstruksjon av gruppeidentitet.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnets faglige innhold er presentert i moduler og tema i hver modul. Emnet har ca. 5-7 moduler som presenteres i digital læringsplattform. I modul presenteres flere tema med tekster, videoforelesninger, refleksjonsspørsmål, arbeidsoppgaver, spørsmål til anbefalt litteratur og andre nettressurser (f.eks. dokumentarer, kronikker o.l.). I emnet er det også en modul med fokus for akademiske skriveseminar. I modulene er det obligatoriske oppgaver (spørsmål/øvelser som studenten skal gjennomføre innen gitte frister som er publisert i digital læringsplattform).

I tillegg tilbys det webinar (digitale seminarer) i sanntid gjennom hele semesteret. Presentasjon på et webinar og tilbakemelding på en presentasjon på et annet webinar er obligatorisk. Obligatorisk tilstedeværelse på webinar krever at vi ser og hører studenten, og kamera og lyd må være på. Tidspunktene for webinar vil bli kunngjort i digital læringsplattform ved semesterstart. Studenten må selv melde seg på webinartidspunkt, for obligatorisk presentasjon og tilbakemelding.

Arbeidsomfang

600 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal ha rett til å gå opp i eksamen i emnet:

 • En læringsmappe der studenten må besvare spørsmål og oppgaver i modulene. Minimum 80 % må være fullført og godkjent.
 • Presentasjon på et webinar. Presentasjonen skal følge faglige kriterier presentert i digital læringsplattform.
 • Tilbakemelding på en presentasjon på et webinar (annet webinar enn der en har presentasjon).
 • Gjennomført modul om akademisk skriving.

Alle arbeidskrav må være godkjent i samme semester. Frist for fullført læringsmappe blir kunngjort i digital læringsplattform ved studiestart.

Ved ikke godkjent arbeidskrav, har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere/gjennomføre arbeidskravet. Det gjelder alle arbeidskravene.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Skriftlig individuell 5 dagers hjemmeeksamen, 4000 ord (+/- 15 %).
 • Muntlig eksamen (ca. 20-30 min).

Tillatte hjelpemidler

Hjemmeeksamen: Alle.

Muntlig eksamen: Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt karakter etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke-bestått.

Eksamensspråk

 • Norsk
 • Skandinavisk
 • Engelsk

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

IKF218N Interkulturell kompetanse overlapper 20 studiepoeng mot IKF218 og 10 studiepoeng mot IKF220 Intercultural Theory and Practice.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.